1 Timothy 2

Nqari ba dqo̱m̀an di x'áè-kg'áḿa ne

Wèé zi gúù zi cookg'ai koer ko gaa domka dtcàrà tsi, wèé khóèan ga tu gha còrèa máá sa, a còrèa mááku, a c'ẽean téé-q'oo koe còrè, a tu a Nqari ba qãè-tcaoa máá di còrèan còrè sa. X'aigan ga hẽé naka wèéan ẽe tc'amaka hàna zi téé-q'oo zi dian ga hẽéthẽé méé i còrèa mááè, naka ta gha nxãasega kgàea hãas kg'õès tòókuan di sa kg'õè, Nqari-tcáóase naka qãè qgóósean úúase, wèé zi qgáì zi kg'õèa ta di zi koe. Ncẽe sa ta kò ko kúrú ne i gha qãè e Nqarim gatá dim Kgoara-kg'aom cookg'ai koe, a i a gha qãè-tcaokagu Me, Nqarim ncẽe wèém khóèm gha kgoaraè, a tseeguan q'ãa sa ko tc'ẽe ba. Cúím Nqari ba hàna khama, Me gataga cúím Khóè ba hàna, khóèan hẽé naka Nqari ba hẽéthẽé ko xg'ae-xg'ae ba, Khóèm Jeso Kreste ba, ncẽe kò kg'õèa ba máàna hãa ba, wèé ne khóè ne di kg'õèa nem gha x'ámá ka̱bi ka, a kò gatà hẽéan ka qãèm x'aèm ka Nqarim ka nxárá tcg'òóèas x'áí sa ii ba. Ra ncẽes gúùs domka tséé sa máàèa, Nqarim di kg'uia ner gha nxàe, a x'áè úú-kg'ao ba ii ka (tshúù-ntcõa tamar hãa a ko tseeguan nxàe), a gha tãá zi qhàò zi dim xgaa-xgaa-kg'ao ba ii ka, dtcòm̀an hẽé naka tseeguan hẽéthẽé koe.

Khóè xu méé xu wèé qgáìan koe, tcom-tcomsa tshàuan ghùia hãase còrè sar ko tc'ẽe, xgóà naka ntcoeku tamase. Naka zi thẽé khóè zi t'õè-t'õese qãèse hã̱an ka, saua hãase naka tcomkuan kg'anoa hãam dàòm ka hẽéthẽé e, naka táá kaisase t'õè-t'õè c'õò guu, kana gautan hẽé kana t'õè nxõ̱án hẽé kana káí marian ko qaa qgáían hã̱a guu. 10 Igabaga qãè tséé-kg'áḿan cgoa méé zi t'õè-t'õese, Nqari-tcáóa zi hãa sa x'áísea hãa zi khóè zi khama ma. 11 Khóè sa méés nqooa hãase xgaa-xgaase, wèé tcáóa sa cgoa máàsea hãase. 12 Ra khóè sa kgoara máá tama xgaa-xgaas gha sa, kanas gha khóèm tc'amkg'ai koe qarian úú sa, igabaga méés nqooa hãa. 13 Adam ba tc'ãà a kúrúèam ga me e, si Efa sa kháóka kúrúèa khama. 14 Me kò Adam tama me e ncẽe kò qàe-qaeè ba, igaba dxàes khóè si i ncẽe kò qàe-qaeèa, a cg'ãèan koe tcana sa. 15 Igabagas gha khóè sa cóán ábà ka kgoaraè, ncẽè dtcòm̀an hẽé, ncàm̀kuan hẽé, q'ano-q'anosean hẽé naka qãè qgóósean hẽéthẽé cgoas kò ko còoka qõò ne.

Copyright information for `NHR