1 Timothy 3

Kerekes di xu tc'ãà-cookg'ai xu hẽé naka hùi-kg'ao xu hẽéthẽé e

Kg'uim ncẽe ba tseegu me e ncẽe ko máá: Khóèm kò kerekes dim tc'ãà-cookg'ai ba téé kg'oana nem ko qãès tséé sa tc'ẽe, ta ko méé ba. Kerekes dim tc'ãà-cookg'ai ba méém khóèm c'ẽe gúù domka ga chìbi-chibiè tite ba ii, naka ba cúís khóès dim khóè ba ii, qgóóse ko ba, tc'ẽe-kg'áḿa ba tchàno ii ba, qãè kg'óò ba, khóè ne ko x'áéa ba koe qãèse hààkagu ba, a khóèan xgaa-xgaa di tcáóan úúa ba, kg'áà-kg'ao tama ba, a xgáèku di tama ba, igaba méém tc'aua hãam khóè ba ii, ncõo di tama ba, mari ncàm̀ tama ba, gam dim x'áé ba qãèse tc'ãà-cookg'aia hãa ba, a ko gam di cóán kúrú i komsana me ba, a wèé qgáì koe ga qãè qgóósean úúa ba. (X'áém gam di bam gha ma tc'ãà-cookg'ai sam kò c'úùa hãa ne ba gha mtama ma Nqarim dis kereke sa ma q'õé?) Táá méémdtcòm̀an koe ka̱ba ii, naka ba gha nxãasega táá bóò-bóòse, naka dxãwam di xgàrakuan koe cg'áéa tcãà guu. Khóè ne kerekes ka tchàa koe hàna ne ka tcommèa hãam khóè ba méém ii, naka ba gha nxãasega táá sau-cgaekaguè, naka ba táá dxãwam dim dàòm koe cg'áéa tcãà guu.

Kerekes di xu hùi-kg'ao xu méé xu gataga tcom-tcomsa xu khóè xu ii, cám̀ kg'áḿ-tsharà tama xu, káí gõéan kg'áà koe tòóse tama xu, a mari ka cg'áré tcáó tama xu. Chóm̀sea zi gúù zi dtcòm̀an di zi ncẽe tseegu ii zi méé xu qarika q'ano-tcáóan cgoa qgóóa hãa. 10 Gataga méé xu kg'aika kúrúa bóòè thẽé, a ncẽè káà chìbi xu u sa i kò bóòèa hãa ne méé xu nxãwa kerekes di xu hùi-kg'ao xu kúrúè. 11 Khóè zi méé zi gataga tcom-tcomsa zi i, naka táá cg'ãè zi gúù zi c'ẽe ne ka nxàe, igaba méé zi qgóósean úúa, naka wèé gúùan koe tcommèa hãa. 12 Kerekes dim hùi-kg'ao ba méém cúís khóès dim khóè ba ii, naka cóáa ba hẽé naka x'áéa ba hẽéthẽé qãèse tc'ãà-cookg'aia. 13 Kerekes di xu hùi-kg'ao xu kò ko gaxu di tsééan qãèse kúrú ne xu ko qãès téé-q'oo sa hòòa mááse, a kgoarasease gaxu di dtcòm̀an ka kg'ui Jeso Krestem koe.

14 Tcoma ner úúa, hààr gha qháése xg'ae cgoa tsi di i, igabar ko ncẽe zi gúù zi góá máá tsi, 15 ncẽè ãor kò ko ne tsi gha q'ãa ka, khóèan méé i ntama ma Nqarim di ne khóè ne xg'aeku koe qgóóse sa, ncẽe kg'õèa hãam Nqarim dim kereke ba, tseegus di qhùri-c'õá ii, a tshoa-tshoase-q'oo sa ii ba. 16 Ntcoe gham khóè ba káà me e, chóm̀sea zi gúù zi gatá dis dtcòm̀s di zia kaia hãa sa:

Nqari ba kò khóèan dis iis koe x'áíse,
aTcom-tcomsam Tc'ẽem ka tchànom ii sa x'áíè,
a moengelean ka bóòè,
a qhàò zi di ne koe xgaa-xgaaè,
a nqõómkg'ai koe dtcòm̀mè,
a x'áàn koe qaòkaguè.
Copyright information for `NHR