1 Timothy 4

X'áè-kg'áḿan Timoteom ko máàè e (4—6)

Tshúù-ntcõa di xu xgaa-xgaa-kg'ao xu

Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba ko qãèse bìrí ta a, còo di x'aè ka ne gha c'ẽe ne khóè ne dtcòm̀an aagu, a ne a gha ho̱àkaguko tc'ẽean koe hẽé, naka dxãwa tc'ẽean di xgaa-xgaan koe hẽéthẽé máàse sa. Ncẽe xgaa-xgaaku ne cg'ãè cau xu tshúù-ntcõa-kg'ao xu koe guua, ncẽe gaxu di tcáóan kùrusam qanom cgoa dàoèa khama ii xu. Khóèan xu ko séèkuan cara, a xu a ko x'áèan tcg'òó, táá ne gha c'ẽe tc'õo-qhàò ga tc'õó di i, tc'õoan ncẽe Nqarim kúrúa hãa a, ẽe dtcòm̀aa a tseeguan q'ana hãa ne gha qãè-tcaoan cgoa tc'õó ka a. Nqarim kúrúas gúùs wèé sa qãè si i, khama i cúí gúù ga xguìè tite, ke méé ta qãè-tcaoan cgoa tc'õó o. Nqarim dim kg'ui ba hẽé naka còrèan hẽéthẽé cgoa i ko qãè-qãeè ke.

Qãèm tséé-kg'aom Jeso Krestem di ba

Ncẽè ncẽe zi gúù zi ka tsi kò tsáá ka c'ẽe ne q'ãa-q'ãa ne tsi gha Jeso Krestem di tsi tséé-kg'ao tsi qãè tsi i. Gataga méé tsi dtcòm̀an hẽé naka cgáé xgaa-xgaan ẽe tsi xùria hãa hẽéthẽé di kg'uian cgoa xáròse. Dxãwam di huwan káà hùi koe méé tsi tcg'òóse, naka tsia Nqari-tcáóan koe qari-qarise. Tc'áróa tsi kõ̱èan di zi gúù zi cgoa qari-qari sa cg'árése cgáé si i, igaba Nqari-tcáóa hãase kg'õè sa wèé zi gúù zi koe cgáé si i, ncẽes kg'õès koe hẽé naka ncẽe gha ko hààs kg'õès koe ga hẽéthẽés nqòòan úúa hãa khama. Ncẽe kg'ui ne tseegu u, a wèé za ga i ga dtcòm̀mè sa kg'anoa hãa. 10 Kg'õèa hãam Nqarim koe ta nqòòa ta tòóa, wèé ne khóè ne dim Kgoara-kg'ao ba, gatà hẽés ka gane ẽe dtcòm̀a hãa ne di ba. Gaa domka xae ko kaisase tséé a ko xhõe.

11 Ncẽe zi gúù zi méé tsi khóè ne bìrí naka gazi ka xgaa-xgaa ne. 12 Táá hẽé naka i khóèan cg'áré tsi i domka ntcoe tsi guu, igaba méé tsi dtcòm̀-kg'ao ne koe x'áí sa ii, kg'ui-kg'áḿa tsi ka hẽé, qgóóse-kg'áḿa tsi ka hẽé, ncàm̀kuan x'áía tsi ka hẽé, dtcòm̀a tsi ka hẽé, naka q'ano-tcáóse kg'õèa tsi ka hẽéthẽé e. 13 Gataga méé tsiNqarim di zi Tcgãya zi nxárán koe hẽé, khóè ne ghùi tc'ẽean koe hẽé, naka khóè ne xgaa-xgaan koe hẽéthẽé tòóse, nakar nxãakg'aiga síí hàà. 14 Tsáá koe hãas abas, ncẽe porofiti xu kò porofitas kg'uis koe tsi guu a máàèa sa, ẽe xu kò kerekes di xu kaia xu tshàua xu tòó cgae tsi x'aè ka, sa táá hẽé nakas aaguse cgae tsi guu.

15 Tséé zi ncẽe zi koe méé tsi máàse, naka qarika tséé zi, naka gazi koe hãa, naka i nxãasega còoka tsééa qõò-q'ooa tsi wèé khóèan ka bóòè. 16 Tsáá hẽé naka ẽe tsi ko xgaa-xgaa sa hẽéthẽé méé tsi kòre. Qáò tcáóan cgoa méé tsi kúrú si. Gatà tsi kò hẽé ne tsi gha tsáá hẽé naka ẽe ko komsana tsi ne hẽéthẽé kgoara ke.

Copyright information for `NHR