1 Timothy 5

Dxàe-ntcõa zi hẽé naka kaia xu hẽé naka qãàn hẽéthẽé e

Kaiam khóè ba méé tsi táá dqàè guu, igaba méé tsi tsarim xõòm khama ma kg'ui cgoa me, qãè qgóósean cgoa, naka qárí-kg'ao xu tsáá qõea xu khama ma qgóó. Kaia zi khóè zi méé tsi tsari zi xõò zi khama ma qgóó, naka dxàe-coa zi tsáá qõea zi khama ma qgóó, q'ano-tcáóan cgoa wèé za ga.

Dxàe-ntcõa zi, ncẽe tseeguan kaga ko hùian qaa zi méé tsi tcomkuan cgoa qgóó. Igaba ncẽè dxàe-ntcõas kò cóán kana tsgõo-coan úúa hãa ne méé i dtcòm̀s koe ko qaase sa kg'aia xgaa-xgaase, naka gaan di khóèan q'õé, naka xõò ga ne hẽé naka tsgõose ga ne hẽéthẽé kúrúa máá, ncẽe sa ko Nqari ba qãè-tcaokagu ke. Dxàe-ntcõas ncẽe tseeguan kaga ko hùian qaa a qhàò ga úú tama sa, nxãa sa nqòòa sa Nqarim koe tòóa hãa, a sa a ko ntcùú ba hẽé naka koaba ba hẽéthẽé còrè, a ko Nqari ba dtcàrà hùi sim gha ka. Igabaga dxàe-ntcõas ncẽe nqõóm di ka̱rean cgoa ko qgóé sa x'óóa hãa, kg'õèas hãa igaba. Ncẽe zi x'áè-kg'áḿ zi méé tsi máà ne, naka ne nxãasega c'ẽe gúù domkaga táá chìbi-chibiè guu. A ncẽè c'ẽem khóèm kò gam di qhàòan kúrúa máá tama, kana gam x'áé di ne kúrúa máá tama, nem dtcòm̀an ntcoea hãa, i qgóóse-kg'áḿa ba ẽe dtcòm̀ tamam dian ka cg'ãè e.

Dxàe-ntcõas kò 60 kurian nqáéa hãa a sa a xg'ao cúím khóèm ka séèèa ne cúís gha dxàe-ntcõa zi dis xg'aes koe tcãàè. 10 Gataga méés gas di zi tséé zi qãè zi ka q'ãaèa, ncẽe cóán kaikagu di khama ii zi, khóèan qãèse qgóóan ka hẽé naka c'ẽe ne dtcòm̀-kg'ao ne qám̀sea máán ka hẽé
5:10dtcòm̀-kg'ao ne qám̀sea máá -es ko Gerika sa máá: “tcom-tcomsa ne di nqàrèan xg'aà,” témés gúù sa.
naka qóḿan koe hàna ne hùian ka hẽé naka qãè zi tséé zi wèé zi koe tcãàn ka hẽéthẽé e.

11 Cg'áré zi dxàe-ntcõa zi méé tsi gaas xg'aes koe táá tcãà guu, hẽé zi gha a Krestem tc'ẽe tama sa kúrú, a zi a gha tcáóa zi tc'ẽea sa xùri, a kg'áò-khoean séè ke. 12 A zi a gha gatà hẽéan ka tc'ãà dis nqòòkagukus gazi di sa aagua, a gha ncẽem dàòm ka xgàrasean óága cgaese. 13 Gataga zi ko káà hùi zi gúù zi koe tcãàse, a ko x'áé xu koe qõòate, káà hùi zi gúù zi cúí zi koe tamase, igabaga zi ko khóèan c'am̀ate, a ko khóèan di tsééan cuiaka koe ga tcãà, a ko kg'ui tama zi ga hãa gúùan ga kg'ui. 14 Gaa domkar ko tc'ẽe, cg'áré zi dxàe-ntcõa zi gha séèè, a cóán úú sa, a x'áéa zi kòre sa, naka zia gha nxãasega táá cg'õo-kg'aoan tshúù gúùan kg'ui di x'aèan máà guu. 15 C'ẽe zia nxãakamaga nxana hãa a ko satana ba xùri. 16 C'ẽes khóès dtcòm̀-kg'aos ko x'áéa sa koe dxàe-ntcõa zi úúa ne méés hùi zi, nakas gha nxãasega kereke sa táá tsééan ka qóḿa mááè guu, naka sa dxàe-ntcõa zi tseeguan ka ko hùian qaa zi hùi.

17 Kaia xu ncẽe ko kereke zi qãèse qõòkagu xu méé xu kaisa tcoman máàè, kaisase qarika ẽe ko Nqarim dim kg'uim koe tséé a ko xgaa-xgaa me xu. 18 Nqarim dis Tcgãya sa ko máá: “Ghòèm kò ko maberean náà gáí a ko dxòó ne méé tsi táá qhòm kg'áḿ me guu,” témé ke. A sa a ko gaicara máá: “Tséé-kg'ao ba gam di surutan ka kg'anoèa hãa,” témé. 19 Kerekes dim kaiam kò kocúím khóèm ka chìbi-chibiè ne méé tsi táá tseegu iise séè e guu. Cám̀ kana nqoana khóèan kò ko nxàea tseegukagu u ne cúí méé tsi tseegu iise séè e. 20 Eẽ ko chìbian kúrú xu méé tsi wèé khóèan tcgáí q'oo koe dqàè, naka ne gha nxãasega c'ẽe ne gaa koex'áí sa bóò naka bèe.

21 Nqarim koe hẽé naka Jeso Krestem koe hẽé, naka nxárá tcg'òóèa xu moengele xu hẽéthẽé cookg'ai koer ko kgoara-tcáóase x'áè tsi, ncẽe x'áèan tsi gha qgóóa qari ka. Ncẽe zi gúù zi tsi kòo kúrú ne méé tsi khóèan táá tãákase qgóó guu, naka gataga táá c'ẽe khóèan ncàm̀ naka c'ẽean hòre guu.

22 C'ẽem khóèm tc'amkg'ai koe tsi kò tshàua tsi tòóa tsi a Nqarim di tsééan máà me kg'oana ne méé tsi táá qháé ii guu. Naka tsia gataga c'ẽe ne khóè ne di chìbian koe táá tcãà guu. Tsáá ka qgóóse naka q'ano ii.

23 Tsari ncãàn di thõòan hẽé naka káíse tsàan hẽéthẽé domka méé tsi táá tshàan cúí ga kg'áà guu, igaba méé tsi cg'áré gõé-coan ga tséékagu.

24 C'ẽe ne khóè ne di chìbia ne ko bóòse, a ko xgàrakus cookg'aia ne koe hànas koe úú ne, igaba i ko c'ẽe ne khóè ne dian còò ne. 25 Gatà iim dàòm ka zi ko qãè zi tséé zi bóòse, a ncẽè qãèse zi kò bóòse tama ne zi chóm̀sea hãa tite.

Copyright information for `NHR