1 Timothy 6

Wèém khóèm ẽe qãàm ii dis joko sa ko tcéè ba méém gam ka q'õòse ba wèé tcoma nem úúa sa x'áí, naka i gha nxãasega Nqarim di cg'õèan hẽé naka Gam di xgaa-xgaan hẽéthẽé táá cg'uri-cg'uriè guu. C'ẽe ne qãà nea dtcòm̀an úúa hãa q'õòsean úúa; nxãa ne méé ne táá cúís dtcòm̀s di ne e domka cg'áré tcoman máà ne guu. Igabaga méé ne tc'ẽe-tc'ẽese naka bìríse naka máá: “Q'õòse ga nea dtcòm̀-kg'ao ne e, a ncàm̀-ncamsa ne e thẽé, a ko wèé qaria ne cgoa kúrú, qãà ne ne gha hùi ka,” témé. Ncẽes gúùs domka méé ne kaisase tsééa máá ne.

Tshúù-ntcõan di xgaa-xgaakuan hẽé naka tseegu di qguùan hẽéthẽé e

Ncẽe zi gúù zi ka méé tsi khóè ne ntcàm naka xgaa-xgaa.
C'ẽe ne khóè ne ko tãá zi gúù zi tshúù-ntcõan di zi xgaa-xgaa, a ne a kg'õèkaguko kg'uian gatá dim X'aigam Jeso Krestem di koe dtcòm̀ tama, a gataga xgaa-xgaasean khóèan ga ma Nqari-tcáóase kg'õè di koe dtcòm̀ tama. Ncẽeta ne kò ko hẽé ne ne ko bóò-boose, a cúí gúù ga kóḿa q'ãa tama, a ntcoeku a mẽéku sa ncàm̀a. Ncẽe mẽékuan di zi kg'ui zi ko tauan di kg'uian hẽé, ncõoan hẽé naka cóèkuan hẽé naka cg'ãè zi tc'ẽe zi hẽéthẽé ghùi. Gataga zi ko ncẽe zi kg'ui zi mẽékuan di zi cg'ãè tc'ẽe khóèan, ncẽe tseeguan ka aaguse cgaeèa koe xòm̀ x'aè di zi xg'ore zi ghùi. Ncẽe ne khóè ne ko tc'ẽea máá, khóèan di Nqari-tcáóa nea qguùan dim dàò me e, ta tc'ẽea.

Khóèm kò Nqari-tcáóa hãa nes ko nxãa sa qguùkagu me. Ncẽe sa gha kúrú me me qãè-tcao ẽem úúa hãas gúùs domka khama. Cúí gúù ga ta nqõómkg'ai koe óá ta ga hãa, a ta a gataga cúí gúù ga nqõómkg'ai koe séèa tcg'òóa hãa tite. Igabaga ta kò tc'õoan hẽé naka qgáían hẽéthẽé úúa ne ta gha gaan ka qãè-tcao. Khóè ne ẽe qguù kg'oana ne ko dxãwam di qàe-qaekuan koe tcãàse a ne a ko ntcóm̀s tshúù-xam a káà hùi zi tc'ẽe zi dis koe cg'áéa tcãà. Ncẽe zi tc'ẽe zi ko khóèan di kg'õèan tshúù-tshuu a zi a ko cg'õo o. 10 Marian di ncàm̀a nea wèé zi cg'ãè zi dim to̱be me e khama. C'ẽe ne khóè ne ncẽe ko marian kaisase qaa ne dtcòm̀an koe ho̱àkaguèa a káí thõò-tcaoan óága cgaesea.

Qãès ncõos dtcòm̀an di sa x'ãà

11 Igaba tsáá, Nqarim di tsi khóè tseè, wèé gúùan ncẽe koe qgóéa tcg'oa, naka tchànoan hẽé, Nqari-tcáóase kg'õèan hẽé naka dtcòm̀an hẽé naka ncàm̀kuan hẽé naka qáò tcáóse hãan hẽé naka qãè tcáóase kg'õèan hẽéthẽé x'ãà máá. 12 Qãès ncõos dtcòm̀an di sa x'ãà. Chõò tamas kg'õè sa qgóóa qari. Gaas kg'õès domkaga a kò ii, ncẽe tsi kò tciia óáèa hãa ka, a tsi a ko gaa domka dtcòm̀a tsi káí ne khóè ne cookg'ai koe nxàea hãa, ncẽe ga nxàea tseegukagu u ne. 13 Nqarim ncẽe wèé zi gúù zi ko kg'õèan máàm cookg'ai koer ko ncẽe x'áèan máà tsi, naka Jeso Krestem cookg'ai koe hẽéthẽé e, ncẽe kò Pontiose Pilatom cookg'ai koe Gam dis dtcòm̀ sa nxàea tseegukagua ba, 14 a ra a ko máá: ncẽem x'áè-kg'áḿ ba méé tsi káà chìbi iise, naka chìbi-chibiè titese qgóóa qari, nakam nxãakg'aiga gatá dim X'aigam Jeso Kreste ba síí x'áíse. 15 Nqari ba gha kúrú Me Me Gam tòóa hãam x'aèm ka síí x'áíse,

Nqarim ncẽe tcom-tcomsa a cúísega tc'ãà-cookg'aia ba,
Gaam wèé xu x'aiga xu dim X'aiga ba,
a wèé xu nqárì xu dim Nqari ba.
16 Gaam cúí Me e ncẽe x'óó tite ba,
Gaam ncẽe cúù cgaeè titem x'áàm koe x'ãèa ba,
Gaam ncẽe cúí khóè ga bóò ta ga hãa ba kana bóò tite ba.
Gam koe méé i tcoman hẽé
naka qarian hẽéthẽé chõò tamase hãa. Amen.
17 Ncẽem nqõóm koe hàna ne khóè ne qguùa ne méé tsi x'áè-kg'áḿan máà naka ne táá káí-kaise guu kana gane di nqòòan tcommè tamas qguùs koe tòó guu, igabaga méé ne gane di nqòòan Nqarim koe tòó, wèé zi gúù zi qãè-tcaokagu ta a ko zi ko tc'ãòase máà ta a ba. 18 Gaa ne khóè ne qguùa ne méé ne qãè zi gúù zi kúrú, naka qãè tsééan kúrú ka qguù, naka khaàsa ii, naka ko gúùan q'aa-q'aaku ka tc'ẽe. 19 Ncẽem dàòm ka ne gha ko qguùan kúrúa mááse, si gha gane dis tshoa-tshoase-q'oo sa hààkom x'aèm ka qari ii, nxãasega ne gha tseegu dis kg'õè sa qgóóa qari ka.

20 Timoteoè, máàèa tsi hãa sa méé tsi kòre. Káà hùi kg'uian hẽé naka ntcoekuan di zi tc'ẽe-kg'áḿ zi hẽéthẽé méé tsi nxanagu, dxãwam di zi i ke. Gazi ncẽe c'ẽe ne khóè ne ko c'úùa hãase máá, ‘tseegu di tc'ẽe e’ témé zi. 21 C'ẽe ne khóè ne kò ncẽe tc'ẽean dtcòm̀, a ne a kò dtcòm̀s koe ho̱à.

Nqari ba méém gam di cgóm̀kuan máà tu u.

Copyright information for `NHR