2 Corinthians 1

Paulo ba hẽé naka kerekes Korinta koe hàna sa hẽéthẽé e (1—7)

Tsgám̀kaguku zi

Paulo ra a, Jeso Krestem dir x'áè úú-kg'ao ra, Nqarim ma tc'ẽea khama, a ra a gatá ka qõesem Timoteom cgoa hãa.

Korinta koe hànas kerekes Nqarim dis koe hẽé naka gane wèé ne tcom-tcomsa ne wèém Akaiam koe hàna ne hẽéthẽé tsam koncẽes tcgãya sa góá máá, a ko máá:

Nqarim gatá ka Xõò ba hẽé naka X'aigam Jeso Kreste ba hẽéthẽé tsara koe guua hãa cgóm̀kuan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé méé i gatu cgoa hãa, témé.

Paulo ba ko Nqarim di qgài-qgai-tcáókuan qãè-tcaoa máá

Nqarim gatá dim X'aigam Jeso Krestem ka Xõò ba méém dqo̱m̀mè, Abom thõò-xama-máákuan di ba, Nqarim wèé qgài-qgai-tcáókuan di ba, Gaam ncẽe ko wèés qóḿs gatá dis q'oo koe qgài-qgai tcáó ta a ba, nxãasega ta ga gatá kúrú a gane ẽe tãáka zi qóḿ zi q'oo koe hàna ne qgài-qgai tcáó ka, gaas qgài-qgai-tcáókus ncẽe ta gatá igaba Nqarim koe hòòa hãa sa. Eẽ i ko ma Krestem di xgàrasean sixaedi kg'õèan koe kaisase x'áíse khamaga i ko Krestem koe guu a sixae di qgài-qgai-tcáókuan kaisase x'áíse khama. Ncẽè qóḿan q'oo koe xae kò hàna ne i ko nxãan kúrú tu u tu gha qgài-qgai tcáóè a kgoaraè. Ncẽè qgài-qgai tcáóè xae kò ko ne tu gha gatuigaba thẽé qgài-qgai tcáóè, si gha ncẽes qgài-qgai-tcáóku sa kúrú tu u tu qáò tcáóan cgoa qarika téé, gaa xgàrasean ẽe xae sixae igaba thẽé hãa-q'ooa koe. Si gatu koe xae úúa hãas nqòò sa qarika tẽe, xae q'ana hãa, ẽe tu ko masixae khama ma xgàrase khamaga tu gha masixae khama ma qgài-qgai tcáóè sa thẽé.

Sixae ka qõese ga tuè, qóḿan ncẽe xae kò Asia dim xg'aekum koe úúa hãa ka tu gha q'ãa sa xae ko tc'ẽe: kaisase qóḿa nqáé xaea hãa qóḿan q'oo koe xae kò hãa, xae kò cúí nqòò ga úú tama kg'õè xae gha di i. X'ooan xgàrasea máá sa xae kò máàèa hãa, ta xae kò tc'ẽea hãa. Igabagaskò ncẽes gúù sa kúrúse cgae xae e, nxãasega xae gha táá sixae koe dtcãàse, igaba Nqarim koe ka, ncẽe kò ẽe x'óóa hãa ne x'ooan koe ghùi ba. 10 Ncẽeta ma cg'oè-cg'oega x'ooan koem kgoara xaea hãa, a ba a ghaqanega kgoara xae e, xae Gam koe nqòòa xae tòóa hãa, qanegam gha kgoara xae e di i. 11 Cgóm̀na hùi xae e naka còrèa máá xae e. Naka ne gha nxãasega káí ne khóè ne còrèa máá xae e, nakam gha Nqari ba ts'ee-ts'eekg'ai xae e, naka ne káí ne qãè-tcaoa máá Me.

Paulo ba ko nxàe, dùús domkam kò gam di zi dàò zi koe tc'ẽea ka̱bi sa

12 Ncẽea sixae ko dqo̱m̀se cgoas ga si i: sixae di tcáóa ne chìbi-chibi xae e tama, igaba i ko nxàea tseegukagu, ncẽem nqõóm koe xae tcom-tcomsan hẽé naka Nqarim di q'ano-tcáóan hẽéthẽé cgoa kg'õèa hãa sa. Gatu cgoa xae ko hãa ka xae kò kaisase káí-kg'aisencẽeta ma kg'õèa hãa, nqõóm ko ma tc'ẽe khama tamase, igaba Nqarim di cgóm̀kuan koe guu a. 13 Nxárá tu gha a kóḿa q'ãa gúùan xae ko góá máá tu u. Gatà tu ko ncẽeska cg'árése kóḿa q'ãa xae e igabar nqòòan úúa hãa, hàà tu gha cg'oèase kóḿa q'ãa xae e sa. Nxãasega tu gha gatá dim X'aigam Jesom dim cáḿ ka sixae ka dqo̱m̀se ka, ẽe xae ko hàà gatu ka dqo̱m̀se khamaga ma.

15 Qãèse ta ko tsééa xg'ae di tcoman ncẽer úúa hãa khamar ko kg'aia gatua dàra tu u kg'oana, nxãasega tu gha cám̀q'oro dàrakuan di ts'ee-ts'eekg'aikuan hòò ka. 16 Tc'ẽe ra kòo, gatu koer gha guu a Maketonia koe síí sa, a ra a gaa koe guu a gaicara gatu koe hàà sa, a ra a nxãaska gatu ka Jutea koe tsééa úúè sa. 17 Eẽr kòo ncẽes tc'ẽe sa kúrú ka ra gáé kòo kg'ama subusase kúrú si? Kana ra gáé ko tiri tc'ẽean kg'amaga Nqarim cgoa kg'ui tamase
1:17Nqarim cgoa kg'ui tamase -Gerika sa ko máá: “cgàam ko ma tc'ẽe khama ma,” témé.
kúrú?Qháésega ra gáé ko tiris “Eè” saka̱bi, si “Eẽ-ẽe” sa ii, si tiris “Eẽ-ẽe” sa “Eè” sa ii?
18 Igabagam Nqari ba tcom-tcomsa Me e khamaga i ma sixae di tchõàngatua xae ko bìrí tu u “Eè” sa hẽé naka “Eẽ-ẽe” sa hẽéthẽé tama a. 19 Nqarim dim Cóám Jeso Krestem, ncẽe i kò Gam ka gatu xg'aeku koe tíí ka hẽé naka Silefanom
1:19 Silefano -Silefanom di c'ẽe cg'õèa nea Silase e.
ka hẽé naka Timoteom ka hẽéthẽé xgaa-xgaaè ba kò “Eè” sa hẽé naka “Eẽ-ẽe” sa hẽéthẽé di tama khama, igabagam Gabá wèé x'aè ka “Eè” Me e
1:19Gabá wèé x'aè ka “Eè” Me e -Ncẽe zi kg'ui zi ko gataga ncẽes gúù sa méé: “Gam koes “Eè” sa kúrúsea hãa,” témé.
.
20 Nqari ba ga nta noo zi nqòòkaguku zi kúrúa hãa igaba zi wèéa zi ga Krestem koe “Eè” zi i khama. Gaa domka ta ko Krestem koe guu aGam di kg'uian koe Amen, témé, nxãasega ta gha Nqari ba dqo̱m̀ ka. 21 Me Gaam ncẽe ko kúrú xae e xae gatu cgoa Krestem koe qarika téé ba Nqari Me e. A ba a kò gataga ntcã̱á tcúú ta a, 22 a kò Gam diq'õòkuan gatá koe tòó x'áísiise, a Gam dim Tc'ẽe ba tc'ãà ko a tcg'òóè gúùan khama ma gatá di tcáóan koe tcãà,ncẽe hààko gúùan ko tééa máá a.

23 Nqari bar kò tirim tééa-máá-kg'aom iise tcii: Korinta koer kò táá ka̱bise, nxãasegar gha táá qóḿ zi koe tcãà tu u ka. 24 Sixae gha gatu di dtcòm̀an koe x'aiga ka tamase, igabaga tu gha qãè-tcaoan úú ka xae ko tsééa xg'ae. Dtcòm̀an ka tu ko qarika téé khama.

Copyright information for `NHR