2 John 1

Tsgám̀kaguku zi

Kerekes dir kaia ra a,

a koncẽes tcgãya sa khóès
1:1khóè sa hẽé naka gas di cóán hẽéthẽé e -ncẽe sa ko kereke sa hẽé naka kerekes di ne khóè ne hẽéthẽé nxàe.
nxárá tcg'òóèa hãa sa hẽé naka gas di cóán hẽéthẽé góá máá, ncẽer tseeguan kaga ncàm̀a hãa sa; tíí ka cúí ncàm̀mè tama sa, igabaga thẽé wèé ne ncẽe tseeguan q'ana hãa ne ka ncàm̀mèa hãa sa,
Copyright information for `NHR