2 Peter 1

Dtcòm̀-kg'aom di tciiè ne (1)

Tsgám̀kaguku zi

Tíí ra Simone Petere ra a, qãà a x'áè úú-kg'aor
1:1 x'áè úú-kg'ao -Gerika sa ko “apostolo” témé.
Jeso Krestem di ra.

A ra a ko gatu dtcòm̀-kg'ao tu ncẽes tcgãya sa góá máá. Gatá dim Nqari ba hẽé naka Jeso Krestem gatá dim Kgoara-kg'ao ba hẽéthẽé di tchànoan koe tu guu a ncẽes dtcòm̀ sa hòòa, ncẽe sixae dis dtcòm̀s khamaga ma cgáé ii sa.

Cgóm̀kuan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé méé i gatu xg'aeku koe càùse, Nqari ba hẽé naka Jesom gatá dim X'aiga ba hẽéthẽé tu gha gatu ka q'ãa ka.

Nqarim dis tciiku sa hẽé naka Gam di nxárá tcg'òóa máásean hẽéthẽé e

Nqari ba Gam di x'áàn koe hẽé naka Gam di qãèan koe hẽéthẽé tciia óá taa hãa, ta gatá ka q'ãa Mea hãa, a Gam di qarian ka kg'õèan hẽé naka Nqari-tcáóan hẽéthẽé di gúùan wèé máàèa hãa. Ncẽem dàòm kam kò kaisase cgáé a kaia zi nqòòkaguku zi máà ta a, nxãasega tu gha gaa zi gúù zi koe guu a Nqarim khama ii
1:4Nqarim khama ii -Gerikas ka ta ga gataga ncẽeta ma góá ka̱bi a máá: “Nqarim di ii-q'ooan tu máàèa,” témé.
ka, a tu a cg'ãè zi tc'ẽe-kg'áḿ zi koe qgóéa tcg'oa, ncẽe nqõómkg'ai koe hàna hãa a ko x'oos koe úú tu u zi.

Ncẽe gúùan domka méé tu qarika tséé naka gatu di dtcòm̀an koe qãèan càù, naka gatu di qãèan koe q'ãan càù, naka q'ãan koe qãè qgóósean càù, naka qãè qgóósean koe qáò tcáóan càù, naka qáò tcáóan koe Nqari-tcáóan càù, naka Nqari-tcáóan koe gatu ka c'ẽean ncàm̀an càù, naka gatu ka c'ẽean ncàm̀an koe ncàm̀ku sa càù. Ncẽe zi gúù zi tu kò tc'ãòase úúa hãa ne zi gha kúrú tu u tu táá káà hùi, igaba tc'áróan kúrú, nxãasega tu gha gatá dim X'aigam Jeso Kreste baqãèse q'ãa ka. Igaba ncẽè c'ẽem khóèm kò úú zi tama nem káà tcgáí me e, a ko kg'ama cúùse bóò, a gam di chìbian ncìí koem xg'aàèa sa c'urùa hãa.

10 Gaa domka, tíí qõe ga tuè, qarika tséé naka tua x'áí,Nqarim tcii tua hãa a nxárá tcg'òóa mááse tua hãa sa
1:10x'áíNqarim tcii tua hãa a nxárá tcg'òóa mááse tua hãa sa -Gerika sa ko “gatu di tciikuan hẽé naka nxárá tcg'òókuan hẽéthẽé qarikagu,” témé.
. Ncẽe zi gúù zi tu kò kúrú ne tu cuiskaga cg'áéa hãa tite ke.
11 Ncẽem dàòm ka tu gha chõò tama x'aian gatá dim X'aiga a Kgoara-kg'aom Jeso Krestem di koe cgáés hààkaguku sa hòò.

Krestem di x'áàn hẽé naka Nqarim dim kg'ui ba hẽéthẽé e

12 Gaa domkar gha ko wèé x'aè ka ncẽe zi gúù zi ka tc'ẽe-tc'ẽe tu u, q'ãa zia tu hãa, a tseeguan ẽe tu úúa hãa koe qari-qarièa hãa igabaga. 13 Tíí ko bóò si tchàno ii sa, ncẽemtc'áróm
1:13tc'áró -Gerika sa ko tc'áróm ka máá: “xgàuèkom nquu ba,” témé.
koer kg'õèa hãas nooser gha tc'ẽe-tc'ẽe tu u, a ncẽem dàòm ka ntcàm tu u si i.
14 Xòm̀ x'aè q'oo koer gha nxõ̱o me sar q'ana hãa, ncẽem ma gatá dim X'aigam Jeso Kreste ba ma q'ãa-q'ãa tea hãa khama. 15 A ra a gha qarika tséé a bóò, x'óóar ko hãa ne
1:15x'óóar ko hãa ne -Gerika sa ko “qõòar ko hãa ne” témé.
tu gha wèé x'aè ka ncẽe zi gúù zi ka tc'ẽe-tc'ẽese sa.

16 Eẽ xae kò gatá dim X'aigam Jeso Krestem di qarian hẽé naka Gam di hàà-q'ooan hẽéthẽé ka bìrí tu u ka xae kò huwa zi chóà
1:16chóà -Gerika sa ko “xùri” témé.
tama khama; igabaga xae kò tcgáía xae cgoa Gam di kaia x'áàn bóòa hãa.
17 Nqarim Abo ba kò koa Me a dqo̱m̀ Me khama, ẽem kò gatà iim dòm̀ ba kaisase tc'amaka hãam x'áàm koe guu a Gam koe hàà ka, a ko máá: “Ncẽe ba Tirim Cóá Me e, ncàm̀ar hãa ba, ncẽer Gam koe kaisase qãè-tcaoa hãa ba,” ta ko méé ba. 18 Sixae ka xae ko ncẽem dòm̀ ncẽe ko nqarikg'ai koe guu a hàà ba kóḿ, Gam cgoa xae kò tcom-tcomsam xàbìm koe hãa ka.

19 Ta porofitian dim kg'ui ba úúa hãa, ncẽe tseegukaguèa hãa ba. Qãèse tu gha ko hẽé, ncẽè tcáóa tu tu kòncẽem kg'uim koe tòó ne, ntcùús qgáìs koe ko x'áà-x'aas lampis khama, i nxãakg'aiga qõò a síí q'uu, Me Q'úú Tco̱nò ba síí tcáóa tu koe x'áíse. 20 Kaisase cgáés gúùs q'ãaméé tu sa ncẽe si i:Nqarim dis Tcgãyas koe hàna porofita ne cuiskaga gaan ka nxàesea hãa tite. 21 Porofita ne qanega khóèan di ncàm̀an koe guu ta ga hãa khama; igaba i kò Nqarim di khóèan Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka tcéè-tcuìèa hãase kg'ui i.

Copyright information for `NHR