2 Peter 2

Tshúù-ntcõan di xu xgaa-xgaa-kg'ao xu (2)

Igabaga i kò gataga thẽé tshúù-ntcõa di porofitian khóè ne xg'aeku koe hàna hãa, ncẽe i gha gatu xg'aeku koe ma tshúù-ntcõa di porofitian ma hãa khamaga ma. Ncẽe gha tshúù-ntcõa di zi xgaa-xgaa zi cg'õoko zi óága xu, a gha X'aigam ncẽe x'ámá tcg'òó xua ba xo̱ase xu, a gha gatà hẽéan ka kaias cg'ãès qháése gha hàà sa tciia óá cgaese. Ne gha káí ne gaxu di zi dàò zi cg'áràn di zi xùri, me gha tseeguan dim dàò ba gaxu domka cg'uri-cg'uriè. Ncẽe xu porofiti xua ho̱a-ho̱ana-tcaoa hãa khama xu gha kúrúa mááseèa zi tchõà zi chóà máá tu u, nxãasega xu gha gatu koe surutan hòò ka. Gaxu di xgàrakua ne ncìísega hãa a ko qãà xu, i gaxu di cg'õokuan cúù u, a gha tseegukaga hàà.

Nqari ba kò táá moengelean ẽe kò chìbian kúrú cgóm̀, igabam kò chõò tamam c'eem q'oo koe xaoa tcãà a, i gaa koe ntcùús di táùan cgoa qáéa ntcòóèa hãa, a hãa a ko xgàrakuan dim cáḿ ba qãà. Nqari ba kò gataga táá ncìím nqõó ba cgóm̀, a kò khóè ne ẽe Nqari-tcáó tama ne koe tshàa ba óága, igabam kò Nowa ba hẽé naka c'ẽe ne 7 ne hẽéthẽé guu. Nowam ncẽe kò tchànoan dim xgaa-xgaa-kg'ao ba ii ba. A ba a Nqari ba Sodoma ba hẽé naka Gomora ba hẽéthẽé di tsara x'áé-dxoo tsara xgàra, a dàòa cg'õo tsara a, tsara tháúan kúrú, a ẽe gha hàà Nqari-tcáó tama ne khóè ne koe x'áí sa kúrú tsara a, a kò tchànom khóèm Lote ba kgoara, ncẽe kò cg'ãè cau a x'áè-kg'áḿ úú tama ne khóè ne di qgóósean ka thõòka xháéan koe hãa ba. Eẽm khóèm tchàno ba kò gane xg'aeku koe x'ãèa hãa, a ba a kò ko cáḿ xu ko ma q'uu khama ko ma gane di zi tséé zi x'áèan úú taman di zi ka thõò-xamkaguè, ncẽem kò ko gane koe bóò a ko kóḿ zi. Ncẽeta i ko ii nem nxãaska X'aiga ba dtcòm̀-kg'ao nem gha gane di kúrúa bóòkuan koe ma kgoara sa q'ana hãa, naka gane ẽe cg'ãè cau nem gha ma xgàrakuan tòóa máá sa hẽéthẽé e, me gha nxãakg'aiga síí xgàrakuan dim cáḿ ba tcãà. 10 Si gha ncẽe sa kaisase kúrúse, gaxu ẽe cg'ãè zi gúù zi tcáóa xu ka ncàm̀mèa hãa zi ko kúrú xu koe, ncẽe gatagaNqarim di qarian ntcoea hãa xu.

Ncẽe xu xgaa-xgaa-kg'ao xu tshúù-ntcõa di xua ko bóò-boose a qari tcúú xu u, a xu a nqarikg'ai di tc'ãà-cookg'aian q'áò tama a ko cóè e.
11 Moengelean ncẽe qari, a gaxu ka kaisa qarian úúa hãa igaba i kò tááẽe tc'ãà-cookg'aian chìbi-chibi, a kò gataga táá X'aigam cookg'ai koe cóè e. 12 Igaba xu kò ncẽe xu khóè xu qãáka ka di kg'oo-coan ncẽe káà tc'ẽe khama ma qgóóse, ncẽe qgóó i gha a cg'õoè domka xàmmèa hãa a, a xu a ko c'úùa xu hãa gúùan koe cóèkuan nxàe. Gaas cg'õokus ẽes cúískg'oo-coan dis khama iis kaga xu gha cg'õoè. 13 Eẽ xu kúrúa hãa thõòan domka xu gha thõòan cgoa suruta ka̱biè. Gaxu di tc'áróan tc'ẽea hãa gúùan xu ko cáḿan téé-tẽe koe kúrú, a xu a ko nxãan ka qãè-tcaokaguè. Khóè ne xu ko ho̱àkagu, a ko gatu cgoa xu kòo tc'õó ne sau-sauga zi gúù zi kúrú. 14 Cg'áràn dim tcgáím cgoa xu ko khóè zi bóò
2:14Cg'áràn dim tcgáím cgoa xu ko khóè zi bóò -Gerika sa ko máá: “gaxu di tcgáía nea cg'áràn ka cg'oèa hãa,” témé.
, a chìbian kúrú chõòkagu tama, a xu a ko gane ẽegane di dtcòm̀an koe qari tama ne cg'ãèan dis ntcóm̀s koe tcéèa úú, a ho̱à-ho̱ànan-tcao xu gha sa xgaa-xgaasea hãa. Nxãakamaga xu Nqarim di cgúíkuan dòm̀-q'oo koe hãa.
15 Tchànoan dim dàò ba xu guua hãa, a ho̱àra hãa, a ko Beorem ka cóásem Balame dim dàò ba xùri, ncẽe cg'ãè gúùa nem ko kúrú domkam ko surutaè marian ncàm̀a hãa ba. 16 Igabam kò gam di cg'ãè cauan q'oo koe, donghim ka dqàèè. Kg'ui tamam kg'oo-coa ba, igaba kò khóèan dim dòm̀ cgoa kg'ui, a porofitim di temean chõòkagu ba.

17 Ncẽe xu khóè xua c'óòa hãa xu tsgórè xu khama ii, túú-c'õò zi kaiam tc'ãám ka ko xàbùèate zi khama xu ii, ncẽe ts'ẽe-ts'ẽes dcùú-qom sa tòóa mááèa hãa xu. 18 Gaxu di kg'áḿa ne dqo̱m̀sean di kg'uian ncẽe káà hùi ka cg'oèa hãa. Xu ko cg'ãè zi gúù zi tc'áróm ka ncàm̀mèa hãa zi tséékagu, a gazi cgoa ẽe nxãwaga tshoa-tshoa a ko cg'ãèm dàòm koe tcg'oa khóèan gaicara ho̱àkagu.
2:18Gerika sa ko máá: “Xu ko tc'áróm ka ncàm̀mèa hãa zi gúù zi cg'ãè zi tséékagu, a ko gazi cgoa ho̱àkagu gane ẽe tseeguan dim dàòm koe ho̱àra hãa ne koe nxãwaga tshoa-tshoa a ko tcg'oaku ne,” témé.
19 Kgoarasean xu ko khóè ne nqòòkagu, ẽeta xu gaxu ma cg'õokus di cg'ãè cauan di xu qãà xu u igaba. Dùús wèés ẽe ko khóè ba qaria sa ka tàà sa ko gaas dim qãà ba kúrú me khama. 20 Ncẽè khóèm kò ko nqõóm di cg'ãèan nxanagu, gatá dim X'aigam Kgoara-kg'aom Jeso Krestem q'ãa ka, a ka̱bise a gaicara gaan ka qgóó a tààè, nem nxãaska ẽem kòo tshoa-tshoa kam kò hànas téé-q'oos ka kaisase cg'ãès koe hànaa. 21 Eẽ khóèan koe i ga xg'ao qãè e, táá i ga tchànoan dim dàò ba q'ãa sa, q'ãa me naka ka̱bise na gaicara tcom-tcomsam x'áè-kg'áḿ, ncẽe i kò máàèa hãa ba xo̱asean ka tamase. 22 Ncẽe khóèan koe kúrúsea hãa sa ko ncẽe kg'uian nxàea tseegukagu, ncẽe ko máá: “Ha̱ghu ba ko gam di cgõèan koe ka̱bise, me ko xgùum ẽe xg'aàèa hãa ba ka̱bise a síí gaicara tco̱àn koe dìbí-dibise,” témé.

Copyright information for `NHR