2 Peter 3

X'aigam Nqarim dim cáḿ ba (3)

Ncàm̀-ncamsa tuè, ncẽea ncẽeska cám̀ dis tcgãyas tiris ga si i gatu koe. Wèé sara tcgãya sara ncẽer góá hãa sara koer gatu di tc'ẽean ghùi-ghùia hãa, tc'ẽe-tc'ẽe tu u tu q'ano zi gúù zi ka tc'ẽean ka. Ra ko tc'ẽe, kg'uian ncẽe nqáéa hãa x'aè ka kò tcom-tcomsa xu porofiti xu ka kg'uiè hẽé naka x'áè-kg'áḿan X'aigam Kgoara-kg'aom ka tu kò máàè hẽéthẽé tu gha tc'ẽe-tc'ẽese sa, ncẽem kò gatu di xu x'áè úú-kg'ao xu ka máà tu u.

Kg'aika dis gúùs ka méé tu q'ãas gúù saa, còo di xu cáḿ xu ka i gha c'ẽe nco̱i-kg'aoan x'áíse, ncẽe i gha gaan di kg'õèan gaan di tcáóan ncàm̀a hãa zi gúù zi ka qõòkaguè e, i gha nco̱i tu u, a gha tẽè tu u a máá: “Gaam ẽe kò nqòòkagu tua hãa ka̱bisem gha a gaicara hàà sa ba ndaa? Gatá ka tsgõose ga xu ncìíse x'óóa hãa, igabagas wèés gúù sa qanega ẽem kò xg'ao ntcõó a nqõó ba tshoa-tshoase nes ii khamaga ii,” témé. Q'ãa tc'ẽease ga ne ko ncẽe tseeguan koe tc'irì-tc'irise, ncẽe ko máá, ncìí kuri ka i kò nqarikg'aian hãa, me kò nqõó ba Nqarim dim kg'uim ka kúrúse, a kò tshàan ka kúrúè, naka tshàan cgoa hẽéthẽé, témé e. Me kò nqõóm ncìí x'aè di ba gaa tshàan ncẽe kaga kaàkaguè, tshàan kam kò tóm̀mè khama. Ncẽe hàna hãa nqarikg'aian hẽé naka nqõó ba hẽéthẽéa gaam kg'uim ncẽem cúím kaga c'ee ba tòóa mááèa hãa. A xgàrakuan dim cáḿ ba hẽé naka Nqari-tcáó tama ne gha hàà cg'õoèm cáḿ ba hẽéthẽé tòóa máàèa hãa.

Igaba ncàm̀-ncamsa tuè, táá tu cúís gúùs ncẽe sa c'urù guu: X'aigamNqarim kam cúím cáḿ ba 1,000 kurian khama noo, i 1,000 kurian cúím cáḿ khama noo sa. X'aiga ba ẽem nqòòkagua hãas koe ão tama, ncẽe ne c'ẽe ne ma tc'ẽea hãa khama, igabam gatu koe qáò tcáó Me e. A cúí-kg'áía tu ga gha kaàkaguè sa tc'ẽe tama, igabam ko wèém khóèm gha chìbian koe tcóóse sa tc'ẽe.

10 Igabam gha X'aigam dim cáḿ ba ẽem ko ts'ãà-kg'ao ba ma hàà khama ma hàà. Nqarikg'ai ne gha kaiam tcẽé-tcẽem ka kaàkaguè, zi gha gaan q'oo koe hàna zi gúù zi c'eem ka cg'õoè, me gha nqõó ba hẽé nakas wèés gúùs ẽe gam koe hàna sa hẽéthẽé dàoa cg'õoè!

11 Kháé nxãaska, ncẽè wèés gúùs kò ko hàà ncẽem dàòm ka cg'õoè, ne méé tu nxãaska gatu mta ii tu khóè-x'õà tuas gúù saà? Gatu dis kg'õè sa méés tcom-tcomsa ii naka tu Nqari-tcáóa hãa tu khóè tu ii, 12 ẽe tu hãa a ko Nqarim dim cáḿ ba qãà, a ko gaam cáḿ di hàà-q'ooan qháé-qhae ka. Cáḿ ncẽe gaam ka i gha nqarikg'aian c'eean ka dàoa cg'õoè, a tòm̀-tommè, i gha nqarikg'ai koe hàna gúùan kùruan ka kgom̀se ba. 13 Igaba ta gatá hãa a ko ẽem Gabá nqòòkagu taà hãa nqarikg'aian ka̱ba hẽé naka ka̱ba nqõókg'aian hẽéthẽé qãà, ncẽe tchànoan x'ãèa hãa koe.

14 Gaa domka tu, ncàm̀-ncamsa tuè, ẽe tu hãa a ko ncẽe gúùan qãà ka, wèé qaria tu ka kúrú naka tua q'ano ii, naka káà chìbi ii, naka tua Gam cgoa tòókuan úúa hãa. 15 Tc'ẽea tu q'oo koe tu guu naka bóòa q'ãa, gatá dim X'aigam di qáò tcáóa nea ko kgoarasean nxàe sa, ncẽem kò ma gatá ka káíkhoem ncàm̀-ncamsam Paulo ba ma Nqarim ka tc'ẽean máàèa hãa a kò ma góá máá tu u khamaga ma. 16 Gam di zi tcgãya zi wèé zi ẽem góáa hãa zi koem ko ncẽe zi gúù zi ka tíí ko méés gúùs ga sa kg'ui, zi c'ẽe zi qari gúùan ncẽe thamkase kóḿa q'ãaè tama úúa hãa, ne ko c'ẽe ne, ncẽe xgaa-xgaase ta ga hãa ne hẽé naka gane ẽedtcòm̀an koe qarika téé tama ne hẽéthẽé ko qg'urì zi, ncẽe ne ko nxãakamaga c'ẽe zi Tcgãya ziNqarim di zi ka hẽé khama, a ko cg'õoku sa óága cgaese.

17 Gaa domka méé tu gatu, ncàm̀-ncamsa tuè, ncẽe zi gúù zi tu nxãakamaga q'ana hãa ke, q'õésea hãa, naka tua x'áè-kg'áḿ úú tama khóèan di tsa̱an ka táá ho̱àkaguè, naka gatu dis téé-q'oos ncẽe tu gaas koe qarika tẽes koe tcg'òóè guu. 18 Igaba méé tu gatá dim X'aiga a Kgoara-kg'aom Jeso Krestem di cgóm̀kuan hẽé naka q'ãan hẽéthẽé koe kai. Ncẽeska hẽé naka chõò tamase hẽéthẽé méé i Gam koe dqo̱m̀kuan hãa! Amen.

Copyright information for `NHR