2 Thessalonians 1

Paulo ba ko dtcòm̀-kg'ao ne dqo̱m̀ (1)

Tsgám̀kaguku zi

Tíí Paulo ra hẽé, naka Silefano
1:1 Silefano -Silefanom di c'ẽe cg'õèa nea Silase e.
ba hẽé, naka Timoteo ba hẽéthẽé

xae koncẽes tcgãya sa Tesalonika dis kerekes, ncẽe Nqarim gatá ka Xõò ba hẽé naka X'aigam Jeso Kreste ba hẽéthẽé tsara koe hãa sa góá máá

a ko máá: Nqarim gatá ka Xõò ba hẽé naka X'aigam Jeso Kreste ba hẽéthẽé tsara koe guua hãa cgóm̀kuan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé méé i gatu cgoa hãa, témé.

Qãè-tcaoa-máákuan hẽé naka còrèan hẽéthẽé e

Tíí qõe ga tuè, ncẽe i ko ma qaase khama méé xae wèé x'aè ka gatu domka Nqari ba qãè-tcaoa máás gúù si i, gatu di dtcòm̀a ne ko kaisase càùse, i ko gataga gatu ka c'ẽem wèém koe tu úúa hãa ncàm̀kuan thẽé kai khama. Gaa domka xae ko Nqarim di zi kereke zi koe gatu di qarika tééan ka hẽé naka dtcòm̀an ka hẽéthẽé dqo̱m̀se, ncẽe tu ko xgàraku zi hẽé naka xháé zi ncẽe kúrúse cgae tua hãa zi hẽéthẽé koe x'áía hãa a.

Wèé zi ncẽe zia ko Nqarim di xgàrakua ne tchàno o sa x'áí, tu gha gazi domka Nqarim di x'aian kg'anoa hãa, ncẽe tu gaan domka xgàrasea hãa a. Nqari ba tchàno Me e, a ba a gha gane ẽe xgàra tua hãa ne thẽé xgàra. A ba a gha gatu di xgàrasean koe sãakagu tu u, a sixae thẽé sãakagu xae e. Ncẽe sam gha kúrú, X'aigam Jesom gha Gam di xu moengele xu qari xu cgoa nqarikg'ai koe guu a hàà ka. Ka̱rùkom c'eem cgoam gha hàà, a hàà gane ẽe Nqari ba ko xguì ne hẽé naka gane ẽe gatá dim X'aigam Jesom di qãè tchõàn komsana tama ne hẽéthẽé xgàra. Ne gha chõò tamase tòm̀-tommè, a gha Nqarim cookg'ai koe hẽé naka Gam di qarian di x'áàn hẽéthẽé koe tcg'òóè, 10 ẽem gha ko hàà, a hàà Gam di ne tcom-tcomsa ne ka kaikaguè, a ba a thẽé wèé ne dtcòm̀-kg'ao ne ka dqo̱m̀mèm cáḿ ka.Tu gha gatu igaba gane xg'aeku koe hãa, ẽe xae ko gatu koe nxàea tseegukagus tchõà sa tu kò komsana khama.

11 Ncẽes noosega xae ko wèé x'aè ka còrèa máá tu u, gatá dim Nqarim gha kúrú tu u, tu Gam dis tciiku sa kg'anoa hãa tu khóè tu ii ka, a wèés gúùs tcáóa tu tc'ẽea hãa sa hẽé naka ẽe tu ko kúrú tsééan dtcòm̀an di hẽéthẽé Gam di qarian ka xg'ara-xg'ara ka. 12 Gataga xae ko còrè, nxãasega i gha gatá dim X'aigam Jesom di cg'õèan gatu koe x'áàkaguè ka, tu gha gatu igaba thẽé Gam koe x'áàkaguè, gatá dim Nqari ba hẽé naka X'aigam Jeso Kreste ba hẽéthẽé tsara di cgóm̀kuan koe guu a.

Copyright information for `NHR