2 Thessalonians 2

Krestem di hààn ka (2)

X'áèan komsana tamam khóè ba

Ncẽeska gatá dim X'aigam Jeso Krestem di hààn ka hẽé naka gatá di xg'aean hàà ta gha xg'ae cgoa Me di ka hẽéthẽé e: dtcàrà tu u xae ko, tíí qõe ga tuè, táá méé tu tc'ẽea tu koe thamkase ntcãa-ntcãaè kana arekaguè guu, porofitan ka, kana xàà zi ka, kana tcgãya zi ncẽe ga c'ẽedaoka sixae koe guua hãa zi kaga igaba, ncẽe ko máá, X'aigam dim cáḿ ba nxãakamaga hààraa, témé zi. Táá hẽé naka i cúí khóè ga c'ẽem dàòm kaga qàe-qae tu u guu. Eẽm cáḿ ba cuiskaga hààraa hãa tite ke, si gha nxãakg'aiga síí ntcoeku sa hàà, me gha x'áèan komsana tamam khóè ba x'áíse, khóèm kaàkaguè gha ba. Ncẽe ba gha wèés gúùs ẽe ko Nqarim ka tciise sa kana ko dqo̱m̀mè sa ntcoe, a gaas tc'amkg'ai koe kaikaguse. A ba a gha Nqarim dim tempelem koe tcãà a ntcõó, a gabá Nqari me e sa khóè ne bìrí.

Tc'ẽe-tc'ẽese tama tu gáé hãa, ẽer kò gatu cgoa hãa kar kòo ncẽe zi gúù zi ka bìrí tu u sa? Tu ncẽeska q'ana hãa, dùús xgáèa tòó mea hãa sa, nxãasegam gha hàà gam di x'aèan ka x'áíse ka. X'áèan komsana tama di chóm̀sea hãa qaria ne ko ncẽeska tséé khama, me gha gaam ẽe kò xgáèa tòó o ba qanega gatà hẽé, a gha nxãakg'aiga síí dàòm koe tcg'òóè. Me gha nxãaska ẽe x'áèan komsana tama ba hàà x'áíse, ncẽem gha X'aigam Jeso ba kg'áḿ q'ooa ba di sónò-q'ooan cgoa dqòma cg'õo, a Gam di x'áàko hààn cgoa cg'õo ba. Eẽx'áèan úú tama ba gha satanam di qarian cgoa hàà, a ba a gha kàan di qarian hẽé naka x'áí zi hẽé naka are-aresa zi gúù zi hẽéthẽé kúrú, 10 a gha wèé kàakuan cg'ãè tséékagu, ncẽe gha gane ẽe aagusea hãa ne ho̱àkagu u.Aaguse ne gha, tseeguan ncàm̀ ne ko xguì khama, ncẽe gha kgoara ne e. 11 Gaa domkam gha Nqari ba qaris tséés dàòm koe ko tcg'òó ne sa gane koe tsééa úú, nxãasega ne gha tshúù-ntcõan dtcòm̀ ka, 12 nxãasega ne gha wèéa ne ẽe tseeguan dtcòm̀ tama, igaba ko ẽe tchàno tamas ka qãè-tcaokaguè ne xgàraè ka.

Qarika tu téé

13 Igaba méé xae, tíí qõe ga tuè, chõò tamase wèé x'aè ka gatu domka Nqari ba qãè-tcaoa máá, gatu ncẽe X'aigam ka ncàm̀mèa tu, tshoa-tshoases koe gam kò Nqari ba guu a nxárá tcg'òó tua khama, kgoaraè tu gha ka. Nqari ba kòo tc'ẽe, Tc'ẽe ba gha tcom-tcomsakagu tu u, tu tseeguan koe dtcòm̀ sa. 14 Me kò ẽe xaekò xgaa-xgaa tu u qãè tchõàn cgoa ncẽes gúùs koe tciia óá tu u, nxãasega tu gha gatá dim X'aigam Jeso Krestem di x'áàn q'õò ka. 15 Ke tu ncẽeska, tíí qõe ga tuè, qarika téé, naka ẽe xae kòo kg'áḿa xae cgoa xgaa-xgaa tu u zi cau zi hẽé, naka ẽe xae kòo góá máá tu u sa hẽéthẽé qgóóa qari.

16 Nqarim gatá ka Xõò ba ncàm̀ taa hãa, a Gam di cgóm̀kuan koe guu a chõò tama thõò-xama-máákuan máà taa hãa, a qãès nqòò sa máà taa. Gabá hẽé naka gatá dim X'aigam Jeso Kreste ba hẽéthẽé tsara méé tsara 17 tcáóa tu ghùi-ghui, naka qari-qari tu u, nxãasega tu gha wèé qãè tsééan hẽé naka wèé qãè kg'uian koe hẽéthẽé hãa ka.

Copyright information for `NHR