2 Thessalonians 3

Paulo ba ko dtcòm̀-kg'ao ne dtcàrà, kg'õèa ne ne gha tsééa máá sa (3)

Còrèa máá xae e

Còo dis ka, tíí qõe ga tuè, còrèa máá xae e, nakam gha nxãasega X'aigam dim kg'ui ba qháése qõò naka tcommè, ẽe i kò gatu ka ii khamaga ma. Khóèan ncẽe cg'ãè tc'ẽe koe còrèa máá xae e, naka xae gha qãè qgáì koe hãa. Wèém khóè ba dtcòm̀a hãas tama si i ke.

Igabagam X'aiga ba tcom-tcomsa Me e, a ba a gha qari-qari tu u, a ẽe cg'ãè tc'ẽe iim koe kòre tu u. Nqarim koe xae tcoman úúa hãa gatu ka, ẽe xae kò x'áè tu u zi gúù zi tu ko kúrú, a tu a gha qanega kúrú zi di i. X'aiga ba méém gatu di tcáóan Nqarim di ncàm̀kuan koe hẽé naka Krestem di qarika tééan koe hẽéthẽé tcéèa úú.

Kg'õèa tu tu tsééa máá

Tíí qõe ga tuè, gatá dim X'aigam Jeso Krestem dim cg'õèm koe xae ko x'áè tu u, wèém dtcòm̀-kg'aom ẽe kg'õès koe kg'amka ii, a ẽe xae kò máà mea hãa xgaa-xgaan komsana tamam koe méé tu tééa dìbi sa. Gatu igaba tu q'ana hãa, nta méé tu ma serè xae e sa ke. Gatu cgoa xae ko hãa ka xae kò kg'amka tama. Gataga xae c'ẽem khóèm di tc'õoan ga suruta me tamase tc'õó ta ga hãa, igaba xae kò ntcùú ba hẽé naka koaba ba hẽéthẽé qarika tséé, a ko khùbu, táá xae gha dìím ga ba qóḿ ba qgóókagu ka. Ncẽes gúù sa xae kúrúa hãa, ẽeta ii hùian xae gha qaa di qarian xae úú tama domka tamase, igaba xae kò máàse tu u kg'oana, nxãasegas gha x'áí sa ii ka, serè tu gha sa. 10 Eẽ xae ko gatu cgoa hãa ka xae kò ncẽe x'áèan máà tua hãa, a máá: “Ncẽè c'ẽem khóèm kò tséé tc'ẽe tama nem tc'õó tite,” témé khama.

11 Ncẽes gúù sa xae ko góá, gatu ka c'ẽe ne kg'õès koe kg'amka ne e, a tsééan kúrú tama, a c'ẽe khóèan di tsééan koe tcana tẽe, sa xae kóḿa hãa domka. 12 X'aigam Jeso Krestemdi cg'õèan koe xae ko ncẽe ne khóè ne x'áèan máà, a ko bìrí ne a ko máá, nqoo-nqoosase méé ne tsééan kúrú, naka nea kg'õèkaguse, témé.

13 Igaba gatu, tíí qõe ga tuè, táá méé tu qãèan kúrú ka xhõe guu. 14 Ncẽè c'ẽem khóèm kò ncẽes tcgãyas koe xae ko nxàe sa dtcòm̀ tama ne méé tu ẽem khóè ba qãèse bóò naka tcg'oaragu, nakam gha nxãasega saucgae. 15 Táá hòrea tu hãam khóèm khama ma qgóó me guu, igabaga méé tu gatu ka qõesem khama ma tchàno-tchano me.

Còo di zi tsgám̀kaguku zi

16 X'aigam tòókuan di ba méém wèé x'aè ka Gam ka tòókuan máà tu u, wèé dàò-kg'áḿan cgoa. X'aiga ba méém gatu cgoa hãa.

17 Tíí Paulo ra ko ncẽe tsgám̀kagukuan tshàua te cgoa góá máá tu u. Ncẽe sa wèés tcgãyastiris koe x'áí si i, ra ko ma góá ga a.

18 Gatá dim X'aigam Jeso Krestem di cgóm̀kuan méé i gatu wèé tu cgoa hãa.

Copyright information for `NHR