2 Timothy 1

Xgàrakuan koe méé tsi còoka qõò (1:1—2:13)

Paulo ra a, Jeso Krestem dir x'áè úú-kg'ao
1:1 x'áè úú-kg'ao -Gerika sa ko “apostolo” témé.
ra, Nqarim ma tc'ẽea khama. Tsééar óáèa, hààr gha Nqarim nqòòkagua hãas kg'õè sa nxàe ka, kg'õès ncẽe Jeso Krestem koe hàna sa.

Timoteo tsi tiri tsi cóá tsi ncàm̀-ncamsa tsir koncẽes tcgãya sa góá máá a ko máá:

Nqarim Abo ba hẽé naka Jeso Krestem gatá dim X'aiga ba hẽéthẽé tsara di cgóm̀kuan hẽé, thõò-xama-máákuan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé méé i tsáá cgoa hãa, témé.

Tcom-tcomsa tsi gha ii dis ghùi-ghui-tcáóku sa

Nqari bar ko qãè-tcaoa máá, ncẽer ko q'anos tcáós cgoa tsééa máá ba, tiri ne tsgõo ne hẽéa khama, ẽer kò ntcùú ba hẽé naka koaba ba hẽéthẽé tiri còrèan koe káíse tc'ẽe-tc'ẽese tsi ka. Eẽr ko tcgáí-tshàraa tsi tc'ẽe-tc'ẽese ner ko bóòa tsi xgónè, nxãasegar gha qãè-tcaoan ka cg'oè cgaeè ka. Tsaris dtcòm̀s kàa di tama sar ko tc'ẽe-tc'ẽese, ncẽe xg'ao kg'aia tsáá tsgõos Loises koe hàna sa naka saòs Enikes koe hẽéthẽé e, ra ncẽeska tcoma hãa tsáá koes gataga thẽé hàna sa. Gaa domkar ko tc'ẽe-tc'ẽe tsi, Nqarim di aban tsi gha c'ees khama ma ntcàm sa. Tiri tshàua ner còrèan cgoa tòó cgae tsia hãa, kg'aiga i gaa aban tsáá koe hàna khama. Nqari ba q'áò-q'áòsean dim tc'ẽe ba máà ta a tama khama, igabam qarian hẽé, ncàm̀kuan hẽé naka qgóósean hẽéthẽé dim tc'ẽe ba máà taa hãa.

Ke méé tsi gatá dim X'aigam ka nxàea tseegukaguan ka sau-cgaekaguè guu, kana tíí ka hẽéthẽé e, ncẽe Gam domka qáé-nquus koe hàna ra, igabaga méé tsi Nqarim di qarian koe qãè tchõàn domka tíí cgoa xgàrasean koe hãa, Gaam ẽe kgoara taà ba, a kò tcom-tcomsas tciikus cgoa tcii ta a ba, gatá di tsééan domka tamase, igaba Gam di tc'ẽean hẽé naka Gam di cgóm̀kuan hẽéthẽé domka, ncẽem kò nqõóm tshoa-tshoase tama cookg'ai koe Jeso Krestem koe máà taa hãa a, 10 i gaa cgóm̀kuan ncẽeska gatá koe x'áíèa hãa gatá dim Kgoara-kg'aom Jeso Krestem di x'áísean koe, ncẽe kò x'oo sa kaàkagu ba, a ba a káà tites kg'õè sa óága, ncẽe kò hàà qãè tchõàn koe guu a q'uu-q'uuase x'áà sa. 11 Ncẽe qãè tchõàn dir kg'ui-kg'aor gha ii, a x'áè úú-kg'ao ra ii, a xgaa-xgaa-kg'ao ii kar nxárá tcg'òóèa. 12 Gaa domkagar ko ncẽe zi gúù zi koe xgàrase. Igabar saucgae tama, q'ana ra hãa Dìím koer ko dtcòm̀ sa khama, a tcoman úúa hãa ẽer máàèa hãa sam gha kòre di qari nem úúa sa, me gha nxãakg'aiga síí ẽem cáḿJesom ko hàà ba tcãà.

13 Qgóóa qari kg'õèkaguko kg'uian ẽe tsi tíí koe kóḿa hãa a, naka x'áís iise séè e, naka xùri dtcòm̀an hẽé naka ncàm̀kuan hẽéthẽé e, ncẽe Jeso Krestem koe hãa a. 14 Gatá koe x'ãèa hãam Tcom-tcomsam Tc'ẽem di hùian ka méé tsi qãè gúùan ẽe tsi máàèa hãa kòre.

15 Q'ana tsia, wèé ne ncẽe Asia dim nqõóm koe hãa ne q'aumana tea hãa sa, gane koe tsara Fugelo tsara Heremogene tsara hàna.

16 X'aigamNqari ba méém Onesiforom dim x'áé ba thõò-xama máá, wèé x'aè kam kòo ghùi-ghui tcáó te khama. A kò gataga qáékuan di táùan tiri ka sau-cgaekaguè tama, 17 igaba ẽem ko Roma koe hàà kam kò kgoara tcáó a qaa te, a síí hòò te. 18 X'aiga ba méém kgoara máá me nakamX'aigam Jesom ko hààm cáḿ ka, Gam koe thõò-xama-máákuan hòò - qãèse tsi q'ana hãa, wèé tsééan ẽem Efeso koe kúrúa hãa a.

Copyright information for `NHR