2 Timothy 2

Qãèm ncõo-kg'aom Jeso Krestem di ba

Timoteo, tiri cóáè, Jeso Krestem di cgóm̀kuan koe méé tsi qari ii. Káí zi gúù zi tsi kò kóḿ ra kò xgaa-xgaa, ncẽe kò káí ne khóè ne ka nxàea tseegukaguè zi. Ncẽe zi gúù zi tcom-tcomsa ne khóè ne xgaa-xgaa, ncẽe gha gataga kgoana a c'ẽe ne xgaa-xgaa zi ne.

Xgàrasean koesita cgoa hãa, qãèm ncõo-kg'aom Jeso Krestem dim khama ma. Wèém ncõo-kg'aom ẽe tsééan koe hãa ba, ẽe ncõo-kg'ao tama ne khóè ne di tsééan koe tcãà tama - gam dim tc'ãà-cookg'aim cúí bam qãè-tcaokagu kg'oana hãa khama. Ncẽè khóèm kò ko qàròs koe qàrò nem tàà-kg'ao ba kúrúè tama khamaga ma, igaba qàròs di zi x'áè-kg'áḿ zim kò xùria hãa ne cúíga a. Eẽ ko xháràm koe qarika tséém xhárà-kg'ao ba méém gam tc'ãà a ko xháràm di tc'õoan tc'õó ba ii. Tc'ẽe-tc'ẽese kg'uir ko zi gúù zi, X'aigamNqari ba gha wèé zi ncẽe zi koe kóḿa q'ãan máà tsi ke.

Jeso Kreste ba tc'ẽe-tc'ẽese, x'ooan koe ghùièa hãa ba, Dafitem dis qhàòs koe guua hãa ba. Ncẽe sar ko qãè tchõàn koe xgaa-xgaa, ncẽer ko gaan domka xgàrase e, a gaan domka táùan cgoa qáé a síí qáé-nquuan koe tcãàèa, chìbi-kg'aom khama ma. Igabam Nqarim dim kg'ui ba qáéèa hãa tite. 10 Gaa domkar ẽe nxárá tcg'òóèa ne khóè ne domka wèé qóḿan xg'aeku koe qarika tẽe, nxãasega ne gha gane igaba Jeso Krestem koe hànas kgoaraku sa hẽé, naka chõò tama x'áàn hẽéthẽé hòò ka.

11 Ncẽea tcom-tcomsam kg'uim ga me e ncẽe ko máá:

“Ncẽè Gam cgoa ta kòo x'óóa hãa ne
ta gha gataga thẽé Gam cgoa kg'õè.
12 A ncẽè qóḿan xg'aeku koe
ta ko qarika tééa hãa ne
ta gha gataga Gam cgoa tc'ãà-cookg'aia hãa.
Ncẽè c'úù me ta kòo
nem gha Gam igaba c'úù ta a.
13 A ncẽè tcom-tcomsa tama ta kò hãa
nem gha Gabá tcom-tcomsa ii,
cuiskagam c'úùsea hãa tite khama,”
ta ko méé ba.

Tshúù-ntcõa di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu (2:14—4:5)

Tcom-tcomsam tséé-kg'ao ba

14 Khóè ne méé tsi ncẽe zi gúù zi tc'ẽe-tc'ẽesekagu. Nqarim cookg'ai koe méé tsi mẽékuan di kg'uian koe dqàè ne, ncẽe káà hùi i, a ko ẽe ko kóḿ m ne koe cg'ãè tc'ẽean cúí ga tcãà a. 15 Wèé tcáóa tsi cgoa kúrú naka Nqarim koe x'áíse, kúrúa bóòku sa tsi tààa hãa a tchàno ii sa. Saucgae ga úú tama tsi tséé-kg'ao tsi méé tsi ii, ncẽe ko tseeguan dim kg'ui ba tchànose xgaa-xgaa tsi. 16 Káà hùi kg'uian dxãwam di koe tcg'oa, ẽe ko gatà ma kg'ui ne gha cg'ãè tcáóan ka kaisase cg'oè cgaeè ke. 17 Gane di xgaa-xgaa ne gha q'ombe dis tcììs khama ma tsa̱i-tsa̱ise. Gane xg'aeku koe tsara Humenaio ba hẽé naka Fileto ba hẽéthẽé tsara hàna, 18 ncẽe tseeguan koe ho̱àra hãa tsara, a ko máá, x'ooan koe tẽe sa nxãakamaga kúrúsea hãa, témé, a tsara a ko c'ẽe ne di dtcòm̀an cg'õo. 19 Gatà i ii igabas kò Nqarim dis tshoa-tshoase-q'oo sa qarika téé, gas di kg'uian tc'àmà tòó cgaeèase, ncẽe kòo máá: “X'aigamNqari ba ẽe Gam di ii ne q'ana” témé e, naka “Wèém khóèm ẽe ko X'aigamNqarim cg'õè tcii ba méém cg'ãèan cgoa q'aa,” ta ko méé e.

20 Kaiam nquum koe i gautan hẽé naka seleferan hẽéthẽé di gàban cúí hãa tama, igaba i hìian hẽé naka góḿan hẽéthẽé cgoa kúrúèan ga thẽé hãa. C'ẽea ne cgáé zi tséé zi di i, i c'ẽean kg'amka zi tséé zi di i. 21 A ncẽè khóèm kò ko cg'ãè zi gúù zi kúrúan koe tcg'òóse a ko q'ano-q'anose nem gha cgáé tsééan dim gàba ba ii, ts'ee-ts'eekg'aièa ba, a ba a q'õòsem koe tsééan úúa, a kg'ónòsea máána hãa wèé tsééan qãèm gha kúrú sa.

22 Tcg'oaragu cg'ãè zi qgóóse-kg'áḿ zi qárí-kg'ao-coan di zi, naka tsia tchànoan hẽé, dtcòm̀an hẽé, ncàm̀kuan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé x'ãà máá, gane ẽe ko Nqari ba q'anos tcáós cgoa tcii ne cgoa hãase. 23 Táá tchõà úú cgoa guu káà tc'ẽe a kg'amka zi ntcoeku zi, q'ana tsi hãa zi ko mẽékuan óága ke. 24 Nqarim dim qãà ba méém táá mẽéku di ii guu, igaba méém wèé khóèan koe qãè ii. Gataga méém kgoana naka ko xgaa-xgaa, naka baa tc'aua hãa. 25 Gane ẽe ko ntcoe me ne méém kgàesase x'áè-kg'áḿan máà. C'ẽedaokam gha Nqari ba gane di chìbian koe tcóósekagu ne, ne gha tseeguan q'ãa, 26 a ne a gha qãèse tc'ẽea ka̱bi, a dxãwam dis ntcóm̀ sa nxãa. Ntcóm̀s ncẽe dxãwam ka ne kò qgóóèa hãa sa, wèés gúùs gam ko tc'ẽe sa ne gha kúrú ka.

Copyright information for `NHR