2 Timothy 3

Còo di xu cáḿ xu

Ncẽes gúù sa méé tsi q'ana hãa: Còo di xu cáḿ xu ka i gha cg'ãè x'aèan hãa sa. Khóè ne gha gane ka ncàm̀se, a marian ncàm̀, a koase, a bóòse, a cgúíku di, a gane di xõòan táá komsana, a táá qãè-tcaoa mááku, a táá q'ano, a táá ncàm̀ku, a táá qgóóa mááku, a c'am̀ku di, a káà qgóóse, a cg'ãè tcáó, a táá qãèan ncàm̀, a kàaku di, a tchõà úú tama, a bóòsean ka cg'oè cgaeè, a Nqari ba ne gha ncàm̀ x'aè ka ka̱rean ncàm̀. Nqari-tcáóa ne hãa dis bóòse-q'oo sa ne úúa hãa, igabaga ne gha gaan di qarian xo̱ase. Táá tchõà úú cgoa ne guu. Gane xg'aeku koe xu c'ẽe xu hàna hãa, khóè ne ko tc'irì-tc'iri a gane di x'áéan koe tcãà xu, a kg'amka zi khóè zi di tc'ẽean cgoa qgóé xu, cg'ãè cauan ka cg'oè cgaeèa zi, a wèé tc'ẽean cg'ãè ka qgóó qarièa hãa zi; wèé x'aèan ncẽe kaga ko xgaa-xgaase, igabaga kgoana naka tseeguan bóòa q'ãa tama zi. Khóè ne ncẽe ne ko tseeguan ntcoe, Janesea tsara Jamberesea tsara kò ma Moshe ba ma ntcoea khamaga ma. X'óó-x'oo tc'ẽeèa ne khóè ne e, dtcòm̀an koe cg'ãa-cg'ana ne. Igabaga ne cuiskaga nqúù ka qõòa hãa tite. Gane di káà tc'ẽe ne gha wèém khóèm koe q'anose bóòse khama,Janesea tsara Jamberesea tsara ka i kò ma ii khamaga ma.

Còo di x'áè-kg'áḿa ne

10 Igabaga méé tsi tsáá wèés gúùs ẽer ko xgaa-xgaa sa kúrú: kg'õè-kg'áḿa te hẽé, bìrísea ra hãa sa hẽé, tiri dtcòm̀an hẽé, tiri qáò tcáóan hẽé, tiri ncàm̀kuan hẽé, qáò x'aèan qgóóse a tsééan hẽéthẽé e. 11 Q'ana tsi hãa qóḿ cgoa qgóókuan tiri ka, naka wèé xgàrasean ncẽe Antioke koe hẽé, Ikonio koe hẽé, naka Lusetera koe hẽéthẽé kúrúse cgae tea hãa ka. Qóḿ cgoa qgóókuan ncẽe koer kò qáò tcáóse hãa, igabagam kò X'aiga ba ẽe zi gúù zi wèé zi koe kgoara te. 12 Tseegukaga, wèé ne khóè ne ẽe Jeso Krestem koe Nqari-tcáóa hãase kg'õè kg'oana ne gha c'ẽe ne ka xgàraè. 13 Ne gha cg'ãè tc'ẽe ne hẽé naka khóèan ko kàa ne hẽéthẽé gane di cg'ãè cauan ka càùse cgaeè. Khóèan ne ko qàe-qae, a ne a ko thẽé qàe-qaeè khama. 14 Igabaga méé tsi tsáá ẽe tsi xgaa-xgaasea hãa, a kaisase dtcòm̀a hãa zi koe hãa, dìín koe tsi xgaa-xgaase zia hãa sa tsi q'ana hãa ke. 15 Cg'áré-q'ooa tsi koe tsi kò guu a tshoa-tshoa a ma tcom-tcomsa zi Tcgãya ziNqarim di zi ma q'ana hãa khama, ncẽe ko kgoana a qãè tc'ẽean q'ãa di máà tsi zi, Jeso Krestem koe dtcòm̀ a kgoaraèan di i. 16 Wèés Tcgãya sa Nqarim koe guua hãa, a xgaa-xgaan hẽé, naka dqàèkuan hẽé, naka tchàno-tchanokuan hẽé, naka tchànoan ka xgaa-xgaan hẽéthẽé di tsééan úúa; 17 nxãasegam gha Nqarim dim khóè ba tc'ãòa hãa xgaa-xgaasean úú, a gha wèés tséés qãè sa kg'ónòsea máána hãa ka.

Copyright information for `NHR