2 Timothy 4

Jeso Krestem ko kháóa hàà qhúí a X'aigam khama ma tc'ãà-cookg'ai nem gha kg'õèa ne hẽé naka x'ooa ne hẽéthẽé bóò q'oo a xgàra. Nqari ba hẽé naka Jeso Kreste ba hẽéthẽé tsara cookg'ai koer ko ncẽem x'áè ba máà tsi: Nqarim dim kg'ui ba méé tsi xgaa-xgaa, naka tsia qgóóa qari me, x'aè zia ga qãè zia kana zia ga x'aè zi tshúù zi i igaba, naka khóè ne tchàno-tchano, nakaqaase i ko koe dqàè ne, naka korè ne. Wèé x'aè ka méé tsi qáò tcáóan cgoa xgaa-xgaa ne. X'aè ba gha hàà, khóè ne cuiskaga qãè xgaa-xgaan komsana tite ba, igaba ne gha gane ko tc'ẽe zi xùriate, a ne a gha káí xgaa-xgaa-kg'aoan qaara mááse, ncẽe gha ẽe ne gane kóḿ kg'oana hãa sa bìrí ne e. Tseeguan ne gha táá komsana, a gha huwan koe tòóse. Igaba méé tsi tsáá wèés téé-q'oos koe qgóóse, naka tsia xháé zi koe qarika téé, naka tséé-kg'aom qãè tchõàn di ba kúrú, naka tsaris tséés Nqarim di sa qãèse kúrú.

Paulom dis téé-q'oo sa (4:6-22)

X'aè ba hààraa kg'õèa te ko kg'áàèkos dàòa-máákus khama ma ntcã̱àè ba, me ncẽes kg'õès koer gha guu a xgoaba dim x'aè ba tíí koe hààraa. Qãès ncõo sar x'ãà hãa, a qàrò sa xg'ara-xg'ara hãa, a ra a dtcòm̀ sa qgóóa qaria hãa. Ncẽe koe guus kar tààa ra hãa dis cábá sa tòóa mááèa, tchànos kg'õè sar kg'õèa hãa khama. X'aigam tchànoan dim Xgàra-kg'ao ba ghaJesom ko hààm cáḿ ka máà te si; igabagam tíí cúí ra máà sia hãa tite, a gha wèé ne ẽe qhúím gha ka hãa a ko ncàm̀kuan cgoa qaa Me ne thẽé máà si.

Demase ba aagu tea, ncẽem nqõómdi ka̱rea nem ncàm̀a hãa khama, a ba a Tesalonika koe qõòa. Me Keresekene ba Galatia koe qõòa, me Tito ba Dalematia koe qõòa, ke méé tsi qarika kúrú naka qháése hàà cgae te. 11 Me Lukam cúí ba tíí cgoa hãa. Mareko ba méé tsi qaa naka hàà cgoa, tiris tséés koem hùian úúa hãa ke. 12 Tigiko bar Efeso koe tsééa úúa. 13 Hàà tsi kòo ne, Teroa koer Karepom koe qaùa hãam qgáím cgoa hàà, Tcgãya zi hẽéthẽé e, káí-kg'aise khòo cgoa kúrúèa hãa zi.

14 Alekesanterem qano tséé-kg'ao ba ẽem kúrú cgae tea hãa cg'ãèan ka kaisase thõò-xamkagu tea. Kúrúa baa zi tséé zi domkam gha X'aiga ba xgàra me. 15 Tsáá igaba méé tsi thẽé q'ãa mea hãa, kaisasem ko gaxae ko kg'ui gúùan ntcoe ke.

16 Tc'ãà dim cáḿ kg'uiar ko máásem ka i kò táá cúí khóè ga tcãà dòm̀ q'oo te, igaba ne kò wèéa ne ga aagu te. Nqari ba méém táá chìbi bóò ne guu. 17 Igabagam kò Nqari ba téé dxùukg'ai te, a qarian máà te, nxãasegam gha Gam dim kg'ui ba tíí koe guu a qãèse nxàeè ka, tãá zi qhàò zi di ne wèé ne gha qãèse kóḿ me ka. Ra kò gàman kg'áḿ-q'oo koe kgoaraè. 18 Me gha X'aiga ba wèé zi tséé zi cg'ãè zi koe kgoara te, a gha kgoarasease nqarikg'ai di x'aian gam di koe úú te. Chõò tamase méém dqo̱m̀mè. Amen.

19 Tsgám̀kagu Perisila khara Akila khara, naka Onesiforom dis x'áé-q'oos di ne hẽéthẽé e. 20 Eraseto ba kò Korinta koe qaù, ra kò Terofimo ba Mileto koe qaù, tsàam kò ko khama. 21 Kúrú méé tsi qarika naka ncẽe ko hààs saos cookg'ai koe hàà.

Ebolo ba hẽé, naka Putenese ba hẽé, Lino ba hẽé, Kelaudia sa hẽé, naka tsáá qõe ga xu wèé xu hẽéthẽéa ko tsgám̀ tsi.

22 X'aiga ba méém tsarim tc'ẽem cgoa hãa. Cgóm̀kuan méé i gatu cgoa hãa.

Copyright information for `NHR