3 John 1

Gaio ba ko dqo̱m̀mè

Kerekes dir kaia ra a,

a ra a koncẽes tcgãya sa tirim ncàm̀-khoem Gaiom ncẽer tseeguan kaga ncàm̀a hãa ba góá máá, a ko máá:

Copyright information for `NHR