Acts 1

Jesom di nqarikg'ai koe qaòa ne (1)

Jeso ba ko Tcom-tcomsam Tc'ẽem gha hàà sa nqòòkagu

Teofilaè, tc'ãà dis tcgãyas tiris q'oo koer kò wèé zi gúù zi ncẽem kò ko Jeso ba tshoa-tshoa a kúrú a xgaa-xgaa zi ka góáa hãa. Me nxãakg'aiga nqarikg'ai koem ko séè a úúèm cáḿ ba síí tcãà, ẽem kòo Tcom-tcomsam Tc'ẽem di qarian ka ẽem nxárá tcg'òóa hãa xu x'áè úú-kg'ao
1:2 x'áè úú-kg'ao -Gerika sa ko “apostolo” témé.
xu x'áèan máà ka.
A ba a kò ẽem ko xgàrasea xg'ara ka, gaxu koe káí zi dàò zi cgoa x'áíse, kg'õèam hãa sa. 40 cáḿa nem kò x'áíse xu, a ko Nqarim di x'aian di zi gúù zi ka kg'ui cgoa xu. A kò ẽem hãa a ko tc'õó cgoa xu ka ncẽe x'áèan máà xu a máá: “Táá méé xao Jerusalema koe tcg'oa guu, igaba méé xaokg'aia Abom nqòòkagua hãa sa qãà, ncẽe xao Tíí koe kóḿa hãa sa. Johane ba kòo tshàan cgoa tcguù-tcguu, igaba tu gha gatu cg'orò cáḿan qãá q'oo koe hàà Tcom-tcomsam Tc'ẽem cgoa tcguù-tcguuè,” tam méé.

Jeso ba ko nqarikg'ai koe séè a úúè

(Mk 16:19-20; Lk 24:50-53)

Khama ẽe xu ko xg'ae cgoa Me ka xu kò tẽè Me a máá: “X'aigaè, ncẽem x'aèm ka Tsia gáé ga táá Iseraele ne gane di x'aian ka̱bia máá?” témé. MeJeso ba bìrí xu a máá: “Ncẽem Abo ba Gam di qarian ka tòóa x'aèan hẽé naka cáḿan hẽéthẽé xao gha q'ãa sa gaxao di tama. Igaba ẽem ko Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba hàà cgae xao o ka xao gha qarian hòò, a xao a gha Tiri xao nxàea tseegukagu-kg'ao xao ii: Jerusalema koe hẽé, naka wèém xg'aekum Jutea dim koe hẽé, naka Samaria dim xg'aekum koe hẽé, naka nqõóm chõò-q'oo koe ga hẽéthẽé e,” tam méé. Ncẽetam ko mééa xg'ara kam kò téé a xu a ko bóò Me koe ga séè anqarikg'ai koe qaòkaguè, si túú-c'õò sa tcgáí-q'ooa xu koe ga qàbia tcãà Me.

10 Eẽ xu nqarikg'ai koe tcgáía xu qãea tòóa, ẽem ko ma qõò khama ma, ka tsara ko kúúga q'úúse ha̱na tsara khóè tsara hàà qàea xu koe téé, 11 a tsara a máá: “Galilea di xao khóè xaoè, dùús domka xao ncẽe koe téé-tẽe a téé a ko nqarikg'ai koe bóò? Jesom ncẽe gaxao koe séè a nqarikg'ai koe úúèa hãa ba gha gaam dàòm ncẽe xao bóò Mem ko qõòm cgoa ga ka̱bise a hàà,” ta tsara méé.

Matiase ba ko Jutasem dis téé-q'oo sa séè

(Mt 27:3-10)

12 Ka xu ko nxãaskax'áè úú-kg'ao xu Olife ta ko ma tciièm xàbìm koe guu a Jerusalema koe ka̱bise. Xàbìm ncẽe ba kò Jerusalema ka cúù me e, Sabata dim cáḿ ka tsi ko kgoara mááè a síí cgae me khama noo qáò-q'ooa ne. 13 Eẽ xu koJerusalema koe tcãà ka xu kò tc'amaka hãam nquum koe síí, ncẽe xu kò gaa koecg'orò cáḿan hãa ba: Petere ba hẽé, naka Johane ba hẽé, naka Jakobo ba hẽé, naka Anterea ba hẽé, naka Filipi ba hẽé, naka Tomase ba hẽé, naka Baretolomaio ba hẽé, naka Mataio ba hẽé, naka Jakobom Alefaiom ka cóáse ba hẽé, naka Simonem ncẽe kòo tòókuan x'ãà máá ba hẽé, naka Jutasem Jakobom ka cóáse ba hẽéthẽé xu u kò ii. 14 Wèéa xu ncẽe xua kò khóè zi hẽé, naka Marias Jesom ka xõò sa hẽé, naka Gam ka qõese ga xu hẽéthẽé cgoa xg'ae a tcãà tcáó a cúím tc'ẽem cgoa còrè.

15 Si kò khóè ne dis xg'ae sa 120 khama noo. Me kò ẽe xu cáḿ xu ka Petere ba tẽe a qõese ga xu xg'aeku koe téé a ba a máá: 16 “Tíí qõe ga xaoè, ncẽes gúùsNqarim dis Tcgãyas koe góásea hãa sa méés tseegukaguè, ncẽem kòo Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba Dafitem kg'áḿ koe guu a Jutasem ka kg'ui sa, gaam ncẽe Jeso ba kò hàà qgóó xu khóè xu dim tc'ãà-cookg'ai kò ii ba. 17 Jutase ba kò sixae ka c'ẽe me e, a kò sixae cgoam gha cúís tséé sa kúrú ka nxárá tcg'òóèa hãa. 18 Eẽm ko Jutase cg'ãè cauan kúrú kam kò ẽem kò suruta cgoaè marian cgoa xhárà ba x'ámá. Ncẽem kò gaam koe cg'áé a x'óó, a q'arase nqáè, i wèé q'oo gúùa ba tcg'oa ba. 19 Ne kò wèé ne khóè ne ẽe kò Jerusalema koe x'ãèa hãa ne gaas gúù sa q'ãa, me gaa domkaga gaam xhárà ba gane dis kg'uis ka kò Akele-dama ta ma tciiè. Ncẽe sa ko máá, ‘Xháràm c'áòan di ba,’ témé. 20 Pesalema zi dis Tcgãyas koe i góásea hãa khama a ko máá:

‘Gam di x'áéan méé i nqoo-nqoosam qgáì ba ii,
naka i táá cúí khóè ga gaa koe x'ãè guu,’
téméè, a i a ko gaicara máá:

‘C'ẽem khóè ba méém gam di téé-q'ooan máàè,’
téméè.
21 Gaa domkagam kò c'ẽem khóè ba qaase, ncẽe kò sixae cgoa wèé x'aè ka hãa, ẽem kò ko X'aigam Jeso ba qõòa te cgoa xae e ka ba, 22 Johanem di tcguù-tcguukuan dim x'aèm koe guu a tshoa-tshoa, a síí Jesom kò sixae koe guu aséè a nqarikg'ai koe úúèm x'aèm koe tcãàn koe. Ncẽe xu khóè xu ka c'ẽe ba méém sixae cgoa hàà nxàea tseegukagu-kg'ao ba ii, Jesomx'ooan koe tẽea hãa di ba,” tamPetere méé.

23 Xu kò cám̀ khóè tsara nxárá tcg'òó, Josefam ncẽe kòo Barenabase ta ma tciiè ba, ncẽe kò Juseto dis cg'õès ka q'ãaèa hãa ba hẽé, naka Matiase ba hẽéthẽé tsara. 24 Ne kò nxãaska còrè a máá: “X'aigaè, ncẽe wèé khóèan di tcáóan q'ana hãa Tseè, x'áí ta a xg'aekua tsara koe Tsi ndaka ba nxárá tcg'òóa máásea hãa sa, 25 nakam ncẽe tsééan koe tcãà, x'áè úú-kg'ao di i, ncẽem kò Jutase aagua a, a ba a ẽem ko qaam qgáìm koe
1:25ẽem ko qaam qgáìm koe -Gerika sa ko máá: “qgáía ba koe” témé.
qõò,” témé.
26 A ne a kò cgúúan xg'áḿ, i cgúúan Matiase ba nxáá, me 11 xu x'áè úú-kg'ao xu koe tcãàè.

Copyright information for `NHR