Acts 11

Petere ba ko xo̱ara mááse Jerusalema koe hànas kerekes koe

Xu kò x'áè úú-kg'ao xu hẽé naka c'ẽe xu dtcòm̀-kg'ao xu Jutea di xu hẽéthẽé kóḿ, tãá zi qhàò zia gataga thẽé Nqarim di kg'uian dtcòm̀a hãa sa. Xu kò nxãaska ẽem ko Petere Jerusalema koe síí ka q'ãe nqãa-qgai khòoèa xu dtcòm̀-kg'ao xu chìbi-chibi me, a xu a máá: “Q'ãe nqãa-qgai khòoè tama xu khóè xu di nquuan koe tsi tcana, a tsi a gaxu cgoa síí tc'õóa,” témé.

Me Petere ba tshoa-tshoa a wèé gúùan ma qõòa sa chóà máá xu, a máá: “Jopa dim x'áé-dxoom koer kò hàna a ko còrè, kar ko sõokuris q'oo koe bóòkaguè, kaiam qgáím khama iim gúù ba, me nqarikg'ai koe guu a ko xõa ẽer hàna koe, 4 c'ama ba cgoa ko xòóè ba. Ra kò qãèse ntcáà me, kar kò kg'oo-coan bóò, x'áéan dian hẽé naka qãáka dian hẽé, naka ncãà-kg'aman cgoa ko caate kg'oo-coan hẽé, naka tsa̱rán hẽéthẽé e. Ra kò dòm̀ ba kóḿ Me ko bìrí te a ko máá: ‘Petereè, tẽe naka cg'õo naka kg'oo,’ témé. Ra kò xo̱a a máá: ‘Eẽ ẽe X'aigaè, q'ano tama zi hẽé kana tc'õókuan kg'ano tama zi hẽéthẽéa qanega tíí kg'áḿ-q'oo koe tcãà ta ga hãa,’ témé. Me kò dòm̀ ba gaia cám̀ di sa nqarikg'ai koe guu a kg'ui a máá: ‘Eẽ Nqarim q'anos iise kúrúas ka táá máá q'ano tama sa témé guu,’ témé. 10 Ncẽe sa kò nqoana q'oro kúrúse, si wèés gúù sa gaia séèa ghùiè a nqarikg'ai koe ka̱biè. 11 Eẽ x'aè kaga xu kò nqoana xu khóè xu hànar kò hãam nquum koe hàà téé, Kaesarea koe guu a tíí koe tsééèa xu. 12 Me kòTcom-tcomsam Tc'ẽe ba bìrí te a máá, táá méér tãákase khóèan qgóó guu naka qõò cgoa xu, témé. Xu kò ncẽe xu dtcòm̀-kg'ao xu 6 xu gataga tíí cgoa qõò, xae síí khóèm dim nquum koe tcãà. 13 Me kòKoniliase ba bìrí xae e, moengele bam ma gam dim nquum-q'oo koe bóòa sa, naka gaam moengelem kò ma x'áè me a máá: ‘Khóèan Jopa koe tsééa úú naka i Simone ba tcii, Petere ta ko ma tciiè ba. 14 Kg'uia nem gha óágara máá tsi, ncẽe gha tsáá hẽé naka wèés x'áés tsari sa hẽéthẽé kgoara a ke,’ tam méé. 15 Eẽr ko tshoa-tshoa a ko kg'ui cgoa ne kagam ko Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba tcãà cgae ne, ncẽem kò ma kg'aia gatá koe ma tcana khamaga ma. 16 Ra nxãaskaga X'aigamJeso ba nta mééa sa tc'ẽe-tc'ẽese, ncẽem kò máá: ‘Johane ba tshàan cgoa tcguù-tcguua, igaba tu gha gatu Tcom-tcomsam Tc'ẽem cgoa tcguù-tcguuèa,’ témé sa. 17 Ncẽè Nqarim kò gatáa cúís aba sa máà ta a, ncẽem kò máà ta as khama ii sa, gatá ncẽe X'aigam Jeso Krestem koe ko dtcòm̀ ta, ne ra tíí nxãaska dìí raà, Nqarim cgoa ga ntcoeku ra?” tam méé.

18 Xu ẽe xu ko ncẽe gúùan kóḿ ka táá cúí gúù ga kg'ui, a Nqari ba dqo̱m̀ a máá: “Cèè, Nqari ba gáé gatà thẽé tãá zi qhàò zi gha gane di chìbian koe tcóóse a zi a kg'õèan hòò sa kgoara máána hãa!” témé.

Kerekes Antioke koe hàna sa

19 Stefanem kò cg'õoès qãá q'oo koe ne kò dtcòm̀-kg'ao ne tsa̱i-tsa̱ise, xgàraè ne kòo khama, ka ne kò nqúù ka qõò, Finikia koe hẽé, Kupero koe hẽé naka Antioke koe hẽéthẽé e, a ko Juta ne cúí ne Nqarim di kg'uian bìrí. 20 Igaba i ko c'ẽea xu hàna, khóè xu Kupero di xu hẽé naka Kurene di xu hẽéthẽé e, ẽe xu ko Antioke koe hàà ka xu ko gataga thẽé Gerika ne cgoa kg'ui, a ko X'aigam Jesom di qãè tchõàn xgaa-xgaa ne. 21 Me kò X'aigamNqarim dim tshàu ba gaxu cgoa hãa, ne kò káí ne khóè ne dtcòm̀, a X'aigamNqarim koe ka̱bise.

22 I kò tchõàn ncẽe Jerusalema koe hànas kerekes koe síí kóḿse, xu Barenabase ba Antioke koe tsééa úú. 23 Eẽm ko hàà a ko hàà cgóm̀kuan Nqarim di bóò, kam ko qãè-tcao, a ba a wèéa ne ga korè, X'aigam Nqarim koe ne gha tseeguse hãa sa, tòón-tcaoase. 24 Barenabase ba kò qãèm khóè me e khama, Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka kò cg'oè cgaeèa ba, kaisa dtcòm̀an kò úúa ba, ne kò káí ne khóè ne X'aigamNqarim koe óágaè.

25 MeBarenabase ba Tareso koe qõò, a síí Saulo ba qaa. 26 A ba a ẽem ko hòò me kaga Antioke koe úú me. Tsara kò Barenabasea tsara Sauloa tsara nxãaska wèém kuri ba hẽé a kerekes di ne khóè ne cgoa xg'ae, a káí ne xgaa-xgaa. Ne kò Nqarim di ne xgaa-xgaase-kg'ao ne Antioke koe tc'ãà a dtcòm̀-kg'ao ne ta ma tciiè.

27 Eẽ x'aè ka xu kò c'ẽe xu porofiti xu Jerusalema koe guu, a xu a ko Antioke koe síí. 28 Me gaxu ka c'ẽem porofitim Agabose ta ko ma tciiè ba tẽe, a ba a Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka cg'oè cgaeèase bìrí ne, kaisas xàbà sa gha wèém nqõó ba xõa cgae sa. Si kò ncẽe sa kúrúse Kelaodiam koRoma koe tc'ãà-cookg'aia x'aè ka. 29 Ne xgaa-xgaase-kg'ao ne wèé ne dtcòm̀ku, gane di kg'õè-q'ooan khama ne gha ma gane ka qõesea ne hùi sa, ncẽe Jutea koe hàna ne. 30 Ncẽe sa ne kò kúrú, a Barenabasea tsara Sauloa tsara cgoa aban gane di kaia xu koe tsééa úú.

Copyright information for `NHR