Acts 12

Herote ba ko kereke sa xgàra

Gaa x'aè kam kò x'aigam Herote ba tshoa-tshoa a kerekes di xu c'ẽe xu xgàra. A ba a x'áèan tcg'òó, me kò Jakobom, Johanem ka káímkhoe ba, ntcàum cgoa cg'õoè. Eẽm ko bóò, si ncẽe sa Juta ne tcgáí q'oo koe qãè si i, kam kò còoka qõò, a x'áèan tcg'òó, me Petere ba thẽé qáéè. Cáḿ xu ẽe xua kò péré gãé-gãe úú tamas pérés ko tc'õóè xu cáḿ xu u. Eẽm ko qgóó mea xg'ara kam ko qáé-nquum koe tcãà me, me 4 zi xg'ae zi ncõo-kg'ao xu di zi ka kòreè. Me kòHerote bìríse, Paseka dis kõ̱ès qãá q'oo koem gha khóè ne cookg'ai koe óá me sa.

Me kò Petere ba gataga ma qáé-nquum koe kòreè. Igabas kò kereke sa Nqarim cookg'ai koe qarika còrèan kúrúa máá me.

Petere ba ko qáé-nquum koe guu a kgoaraè

Eẽm gha Herote khóè ne koe tcg'òó a úú mem cáḿ dim ntcùúm cookg'ai koem kò Petere cám̀ tsara ncõo-kg'ao tsara xg'aeku koe x'óm̀a, a ba a cám̀ tsara táù tsara cgoa qáéèa, kòre-kg'ao xu ko nquum-kg'áḿ koe hãa, a xu a kò qáé-nquu ba kòre. Igabam kò kúúga moengelem X'aigamNqarim di ba gam koe hàà téé, me qáé-nquum q'oo koe x'áà ba x'áà. Me Petere ba nxa̱raa ba koe ntcãa-ntcãa, a ghùi me, a máá: “Tẽe qháése,” témé. I táùan q'óḿa ba koe guu a kgoarase. Me moengele ba bìrí me a máá: “Kg'ónòse naka tsia nxàboa tsi nxàbo,” témé. Me gatà hẽé. Me bìrí me a máá: “Hã̱a tsarim qgáí ba naka tsia xùri te,” témé. Me Petere xùri me, a tcg'oa cgoa me. Ncẽe moengelem ka ko kúrúè sa tseegu si i sam kò c'úùa hãa, sõokuris q'oo koem kòo x'áí sa bóò, tam ko tc'ẽea khama. 10 Eẽ tsara ko tc'ãà di kòre-kg'aoan nqáé, a ko cám̀ dian nqáé ka tsara ko síí qano dis heke-kg'áḿs koe tcãà, heke-kg'áḿs x'áé-dxoom koe i ko tcg'oa a sííè sa. Igabas ko kg'ama cuiaga xgobekg'amsea máá tsara a. Tsara tchàa koe tcg'oa, a tsara a c'ẽem dàòm cgoa tcg'oa, me moengele ba kúúga guu me.

11 Eẽm ko Petere síí cuiaga bóòa q'ãa kam ko máá: “Ncẽeskar tseegukaga q'ana hãa, Nqarim Gam dim moengele ba tsééa óágara hãa sa, hààm gha Herotem tshàu-q'oo koe kgoara te ka, naka wèés gúùs Juta ne kò nqòò cgae teas koe hẽéthẽé e,” témé.

12 Eẽm ko ẽes gúù sa tc'ẽea xg'ara kam ko Marias dim nquum koe síí, Johanem ka xõò sa, Mareko ta ko ma tciiè ba. Káí ne khóè nea kò gaa koe xg'aea, a ko còrè. 13 Nquu-kg'áḿ bam kò xg'áḿ-xg'am kas ko c'ẽes qãàs, Roda ta ko ma tciiè sa síí komsana. 14 Eẽs ko Peterem dim dòm̀ ba kóḿa q'ãa kagas ko táá síí xgobekg'ama máá me, a qãè-tcaoan domka qàròa tcãà q'oo koe, a sa a síí Peterem nquu-kg'áḿ koe tẽe sa nxàe. 15 Ne bìrí si a máá: “Teme si ko,” témé, si gataga cúíga ma bìrí ne, gaan ga a sa. Ne máá: “Gam dim moengele me e,” témé.

16 Me Petere hãa a nquu-kg'áḿ ba xg'áḿ-xg'am. Xgobekg'am ne kò, a bóò me a kaisase are. 17 Me kò tshàua ba cgoa x'áí ne, nqoo ne gha ka, me chóà máá ne X'aigamNqarim ma qáé-nquum q'oo koe tcg'òó mea sa. Me bìrí ne a máá: “Ncẽes gúù sa méé tu Jakobo ba bìrí, tíí qõe ga ne hẽéthẽé e,” témé. Kam ko tcg'oa, a tãá qgáì koe síí.

18 Eẽ i ko q'uu kas ko kaias xháé sa ncõo-kg'ao xu koe tcãà, Peterem kas dùú sa kúrúsea di sa. 19 Me Herote qaa a táá hòò me, kam ko kòre-kg'ao xu xgóàse tẽè, a cg'õoè xu gha di x'áèan tcg'òó. A ba a Jutea koe tcg'oa a Kaesarea koe síí, a síí gaa koe ão.

Herotem dis x'oo sa

20 Herote ba kò Turea tsara Sitonea tsara di ne khóè ne cgoa mẽéku. Gane di tsara nqõó tsara kò Herotem kò tc'ãà-cookg'aiam qgáìm koe guu a gane di tc'õoan hòò. Kas ko xg'aes gane di sa Belasetom koe síí, tcom-tcomsam qãàm x'aigam Herotem di ba, a síí tòókuan dtcàrà.

21 Eẽ kò nxárá tòóèam cáḿ kam ko Herote x'aian di qgáían hã̱a, a síí x'aian dis ntcõó-q'oos koe ntcõó, a khóè ne cgoa kg'ui. 22 Ne kò khóè neqãè-tcaoan ka q'au a máá: “Ncẽea Nqarim dim dòm̀ me e, khóèm dim tama me e!” témé. 23 Herote ba kò Nqari ba táá dqo̱m̀a máá, khamam kò Nqarim dim moengele ba qháése xg'áḿ me, me nxa̱ian ka kg'ooè, a x'óó.

24 Me kò Nqarim dim kg'ui ba càùse a káí.

25 Barenabasea tsara Sauloa tsara kò tsééa tsara kúrúa xg'ara ka tsara ko Jerusalema koe ka̱bise, Johane ba tsara ko séè, Mareko ta ko ma tciiè ba.

Copyright information for `NHR