Acts 14

Pauloa tsara Barenabasea tsara Ikonio koe

Kg'aiga tsara ko hẽé khama tsara koPauloa tsara Barenabasea tsara Ikonio koe síí còrè-nquum Juta ne dim koe tcãà. Gaa koe tsara kò qarika kg'ui, ne gaa koe káí ne khóè ne Juta di ne hẽé naka Gerika di ne hẽéthẽé dtcòm̀. Igaba ne kò Juta ne ẽe kò dtcòm̀an xguì ne tãá zi qhàò zi di ne kúrú ne cg'ãè tc'ẽean ka tcãàè, a ne a kò táá dtcòm̀-kg'ao ne cgoa kóḿku. Tsara kòPauloa tsara Barenabasea tsara gaa koe tc'ãòa x'aèan séè a hãa, a tsara a X'aigamNqarim dim kg'ui ba kgoarasea xóé a kg'ui, Me Nqari ba x'áí Gam di cgóm̀kuan dim kg'ui ba tseegu me ii sa, qarian máà tsara ka, x'áí zi hẽé naka are-aresa zi gúù zi hẽéthẽé tsara gha kúrú di i. Ne kò khóè ne x'áé-dxoom di ne q'aa-q'aaè. C'ẽe nea kò Juta ne cgoa kóḿkua, ne c'ẽe ne x'áè úú-kg'ao tsara cgoa kóḿkua. Qhàò zi di ne hẽé, naka Juta ne hẽé, naka gane di xu tc'ãà-cookg'ai xu hẽéthẽé ne kò qg'áìkua máá tsara a, xgáè tsara ne gha, a nxõ̱án cgoa xao tsara a ka. Igaba tsara kò gaas kàa sa bóòa q'ãa, a Lukonia di tsara x'áé-dxoo tsara koe bèe a qgóéa síí, Lusetera hẽé naka Derebe hẽéthẽé di tsarax'áé-dxoo tsara koe, naka gatsara x'áé tsara nxa̱ma-nxa̱maa hãa xu x'áé xu koe hẽéthẽé e. A tsara a kò gaa koe qãè tchõàn xgaa-xgaa.

Pauloa tsara Barenabasea tsara Lusetera koe hẽé naka Derebe koe hẽéthẽé e

Lusetera koem kò nqàrèa ba koe kò nqo̱ara hãam khóè ba hàna, kg'aiga kò gataga ma ábàèa ba, a xg'aom ko ntcõó a ábàè ne qõò tama ba. Paulo bam kò komsana ẽem ko ma xgaa-xgaa khama. Me kò Paulo ba qãea tòón tcgáí gam koe, a bóò me me dtcòm̀an úúa hãa kg'õèkagu me gha a. 10 Kam ko q'aua kg'ui cgoa me a máá: “Tẽe naka nqàrè ka téé tchànose!” témé. Me kò gaa x'aè kaga khóè ba tc'ãò ta ma tẽe a tshoa-tshoa a qõò.

11 Eẽ ne ko khóè ne Paulom ncãa kúrús gúù sa bóò ka ne ko Lukonia dis kg'uis cgoa q'au a máá: “Nqárìa ne ncãa xõa-kg'ai ta a, khóèan dis iis koe,” témé. 12 A ne a kò Barenabase ba Zese ta ma tciinqárìm tc'amaka ka ba, a Paulo ba Heremese ta ma tcii, kg'ui-kg'ao me e kò ii khama. 13 Me kò peresitim Zesem di ba, ncẽe gam dim tempelem kò x'áé-dxoom cookg'ai koe hãa ba, ghòèan hẽé naka x'aa zi hẽéthẽé óá, heke-kg'áḿs x'áé-dxoom dis koe, gabá hẽé naka khóè ne hẽéthẽéa ko dàòa-mááku zi x'áè úú-kg'ao tsara kúrúa máá kg'oana khama.

14 Igaba ẽe tsara x'áè úú-kg'ao tsara Barenabasea tsara Pauloa tsara kò ncẽes gúùs ka kóḿ ka tsara ko qgáía tsara tòà q'aa, a khóè ne koe qgóéa síí, a tsara a q'au a máá: 15 “Khóè tuè, dùúska tu ko hẽéa? Gatsam igaba tsam khóè tsam m gatu khamaga ma ka, qãè tchõàn tsam ko óágara máá tu u, cg'ãa-cg'ana zi gúù zi ncẽe zi méé tu guu, naka kg'õèa hãam Nqarim koe ka̱bise, ncẽe nqarikg'ai hẽé naka nqõókg'ai hẽé naka tshàa ba hẽé naka wèé zi gaan koe hàna zi hẽéthẽé kúrúa ba. 16 Ncẽe nqáéa x'aè kam kò wèé zi qhàò zi guu, zi dàòa zi ẽe zi ko ma tc'ẽe khama ma qõò. 17 Gatà i ii igabam kò nxàea tseegukagu, hàna baa sa, qãè zi gúù zi kúrúan ka, a ba a nqarikg'ai koe guu a túúan máà tu u, naka tc'õoan ko tcuùè x'aèan hẽéthẽé e, a ba a kò tcáóa tu tc'õoan cgoa xg'ãàkagu, a qãè-tcaokagu tu u,” tam méé. 18 Ncẽeta xám̀ kg'uian tsara ko kg'ui igaba i kò qaria máá tsara a, xgáè-kg'am ne tsara ga sa, dàòa-máákuan kúrúa máá tsara an koe.

19 Nxãaska ne ko c'ẽe ne Juta ne Antioke koe hẽé naka Ikonio koe hẽéthẽé guua ne xg'ae sa kg'uia tààa máá, Pauloa tsara tshúù tsara a, témé. Ne kò Paulo ba nxõ̱án cgoa xg'áḿ, a ne a x'áé-dxoom ka tchàa za tcéèa tcg'òó me, x'óóa baa, ta ne kò tc'ẽea khama. 20 Igaba ẽe xu ko xgaa-xgaase-kg'ao xu ko qàea ba koe nxa̱ma-nxa̱ma me kagam ko tẽe, a ba a x'áé-dxoom koe ka̱bise. Xùrikom cáḿ kam ko gabá hẽé naka Barenabase ba hẽéthẽé tsara Derebe koe qõò.

Pauloa tsara Barenabasea tsara ko Antioke koe ka̱bise

21 A tsara a gaam x'áé-dxoom koe qãè tchõàn xgaa-xgaa, a káí xgaa-xgaase-kg'aoan hòò. Nxãaska tsara ko Lusetera koe hẽé naka Ikonio koe hẽé naka Antioke koe hẽéthẽé ka̱bise. 22 A tsara a síí xgaa-xgaase-kg'aoan qari-qari, a ntcàm ne, dtcòm̀an koe ne gha qgóóa qari ka. Tsara bìrí ne a máá: “Káí xgàrakuan koe méé ta hãa naka nxãatama Nqarim di x'aian koe tcãà,” témé. 23 Ne kò kaia xu wèés kerekes koe nxárá tcg'òóa mááse. A ne a còrè a tc'õoan carase a ne a Nqarim cookg'ai koe tòó xu, ncẽe Gam koe xu dtcòm̀a hãa ba.

24 Eẽ tsara ko Pisidia tchoaba ka tsara ko Pamfilia koe hàà, 25 a ko Perega koeNqarim dim kg'ui ba xgaa-xgaa, ka tsara ko Atalia koe xõa. 26 A tsara a kò gaa koe guu a skepes cgoa Antioke koe síí, ncẽe khóè ne kò gaa koecòrèa máá tsara a koe a ne a kò Nqarim di cgóm̀kuan di qarian dòm̀ q'oo koe tsééa úú tsara a, tséés ẽe tsara kòncẽeska xg'ara-xg'ara hãas koe.

27 Gaa koe tsara ko tcãà ka tsara ko kereke sa xg'ae-xg'ae, a tsara a wèé gúù ẽem Nqari ba kúrú cgoa tsaraà nxàe, naka Nqarim ma tãá zi qhàò zi di ne heke-kg'áḿs dtcòm̀an di sa kgoara máána hãa sa. 28 Gaa koe tsara kò xgaa-xgaase-kg'ao ne cgoa qáòm x'aè ba séè a hãa.

Copyright information for `NHR