Acts 17

Tesalonika koe

Eẽ tsara koPauloa tsara Silasea tsara Amfipolise hẽé naka Apolonia hẽéthẽé tchoaba ka tsara kò síí Juta ne dim còrè-nquum Tesalonika koe hàna hãam koe tcãà. Me Paulo caua baa kò ii khama síí còrè-nquum q'oo koe tcãà, a nqoana xu cáḿ xu Sabata di xu séè a qarika khóè ne cgoa kg'ui,Nqarim di zi Tcgãya zi koe guu a. A ba a ka̱bi, a bìría kg'ónò ne, qaase i ko Krestemncẽe nqòòkaguèa ba méém xgàrase naka ba x'ooan koe tẽe sa. Bìrí nem kò a máá: “Jesom ncẽer ko bìrí tu u ba, Gaam Krestem ga Me e,” témé. Ne kò c'ẽe neJuta ne ncẽe kò ncẽe gúùan kóḿ ne kaisase nxùrù-tcáóa máá Pauloa tsara Silasea tsara xùria ne. Kaias xg'aes Nqari ba ko còrè ne Gerika ne di sa hẽé, naka káí zi khóè zi tc'amaka hàna téé-q'ooan di zi hẽéthẽé e kò ii.

Igaba ne kò c'ẽe ne Juta ne tau di ne e khama ne kò c'ẽe ne khóè ne dàòan qàe koe x'ãèa hãa ne cg'ãè cau ne xg'ae-xg'ae a tshúùan ghùi. Jasonem dim x'áé ba ne kò qaru cgae, síí ne gha Pauloa tsara Silasea tsara qaara tcg'òó a khóè ne cookg'ai koe úú tsara a ka. Igaba ẽe ne kò táá hòò tsara a ka ne kò Jasone ba hẽé naka c'ẽe ne dtcòm̀-kg'ao ne hẽéthẽé tcéèa tcg'òó, a x'áé-dxoom di xu tc'ãà-cookg'ai xu koe úú ne, a q'au a máá: “Khóè tsara ncẽe kò ko nqõó ba tshúù-tshuu tsara ncẽeska ncẽe koe hàna, me Jasone ba x'áéa ba koe tciia tcãà tsaraa hãa. Xu ko wèéa xu gaRoma ne dim x'aigam Kaesaram di x'áè-kg'áḿan xguì, a kò máá: ‘C'ẽem X'aigam Jeso ta ko ma tciiè ba hãa,’” témé. Eẽ ne ko khóè ne hẽé naka tc'ãà-cookg'ai xu hẽéthẽé ncẽes gúù sa kóḿ ka ne kò kaisase xg'aì. Xukaia xu Jasone ba hẽé naka c'ẽe ne hẽéthẽé surutakagu, a guu ne ne qõò.

Pauloa tsara Silasea tsara Berea koe

10 Eẽm ntcùúm kaga ne kò kúúga dtcòm̀-kg'ao ne, Pauloa tsara Silasea tsara Berea koe tsééa úú. Eẽ tsara ko síí ka tsara kò Juta ne dim còrè-nquum koe tcãà. 11 Berea di ne khóè ne ko qãè ne khóè ne e Tesalonika di ne khóè ne ka t'õè-tcáó ne, khama ne kò kg'ui ba wèé tcáóa ne ka séèa mááse, a ne a kòNqarim di zi Tcgãya zi wèé cáḿ ka nxárá, Paulom kg'uia hãas tseegu ii sa ne kò bóò kg'oana hãa khama. 12 Ne kò káí ne dtcòm̀, káí zi khóè zi tcom-tcomsa zi Gerika di zi hẽé naka káí xu khóè xu Gerika di xu hẽéthẽéa kò dtcòm̀.

13 Igabaga ẽe ne ko Juta ne Tesalonika koe hàna ne Paulom ko Nqarim dim kg'ui ba Berea koe xgaa-xgaa sa kóḿ, ka ne kò gaa koe síí, a síí ncõoan ghùi. 14 Ne nxãaska dtcòm̀-kg'ao ne Paulo ba tshàa-dxoom qàe koe qháése tsééa úú, igaba tsara kò Silasea tsara Timoteo tsara Berea koe qaù. 15 Eẽ kò Paulo ba úúa tòó xu khóè xua kò Atene noose qõò cgoa me, a síí Berea koe ka̱bise, Silasea tsara Timoteoa tsara méé tsara qháése síí cgae me di x'áè-kg'áḿan cgoa.

Paulo ba Atene koe

16 Eẽm kò Paulo qanega Atene koe Silasea tsara Timoteoa tsara qãà hãa, kam kò ẽem ko x'áé-dxoom koe i kúrúa mááseèa hãa nqárìan cg'oèa hãa sa bóò ka kaisase tshúù-tcao. 17 A ba a kò ko wèé cáḿ ka còrè-nquum koe Juta ne hẽé, qhàò zi di ne ncẽe Nqari ba kò ko còrè ne hẽé, naka khóè ne ncẽe kò ko wèé cáḿ ka gúù zi ko x'ámáguèm qgáìm koe nqáé ne hẽéthẽé cgoa qarika kg'ui. 18 Xu kò gataga thẽé c'ẽe xu Epikuria hẽé naka Setoike hẽéthẽédi sara dtcòm̀ sara di xu q'ãa-kg'ao xu ntcoeku cgoa me. C'ẽe xua kò ko máá: “Dùús tc'amkg'ai koe ba gáé ko ncẽem khóè ba kg'ui?” témé. Xu c'ẽe xu xo̱a a máá: “Kúrúa mááseèa nqárìan kam ko kg'ui khama i xám̀,” témé. Paulo ba kò ko Jesom ka hẽé naka x'ooan koe tẽes ka hẽéthẽé xgaa-xgaa domka xu kò ko ncẽeta méé khama. 19 Ne nxãaska tc'ãà-cookg'ai xu dis xg'aes Areopago ta ko ma tciiès cookg'ai koe séè a úú me, a máá: “Q'ãa kg'oana ta hãa, dùútsa xgaa-xgaas ka̱bas ka tsi ko kg'ui sa. 20 C'ẽe zi gúù zi ẽe ta ko kóḿ tsi tsi ko nxàe zia gatá koe are-aresa zi i, ta dùú zi ko nxàe sa q'ãa kg'oana,” ta ne méé. 21 Wèé ne x'ãè-kg'ao ne Atene di ne hẽé naka tãá xu nqõó xu koe guua ne khóè ne, ncẽe kò gaa koe x'ãèa hãa ne hẽéthẽéa kò ko tc'ẽe, gane di x'aèan ne gha ka̱base ne ko nxàe a ko kóḿ zi gúù zi koe nqáékagu sa.

22 Me kò nxãaska Paulo ba Areopagom dis xg'aes nqáè koe tẽe a téé a máá: “Gaxao khóè xao Atene di xao koer ko wèé zi dàò-kg'áḿ zi koe bóò, dtcòm̀an xao úúa hãa sa. 23 Eẽr kòo caate gatu dim x'áé-dxoom koe kar kò ẽe tu ko còrè zi qgáì zi bóò kar kò altaram ncẽeta ma góásea hãa ba bóò: ‘NQARIM C'ÚÙSEA HÃAM DI BA,’ ta ko mééè ba. Tu kò dìím ii sa tu c'úùa hãa igaba còrè Me, ra ko ncẽeska Gam kar ga bìrí tu u sa tc'ẽe.

24 “Nqarim ga Me e, ncẽe nqõómkg'ai hẽé naka wèé zi gúù zi gaam koe hãa zi hẽéthẽé kúrúa hãa ba. X'aigam nqarikg'ai hẽé naka nqõómkg'ai hẽéthẽé di ba, khóèan tshàu ka kúrúèam tempelem koe x'ãè tama ba, 25 kana c'ẽe gúù ko qaa khóè khama ma khóèan tshàu ka kúrúa mááè tama ba, Gabá ko wèé khóèan ga kg'õèan hẽé naka sónòan hẽé naka wèés gúù sa hẽéthẽé máà khama. 26 Cúím khóèm koem guu anqõóm di zi qhàò zi wèé zi kúrúa hãa, wèém nqõóm koe zi gha x'ãè ka, Me x'aèan hẽé naka hàà zi ko x'ãè qgáìan hẽéthẽé q'aa-q'aa máá zia hãa. 27 Nqari ba ne gha nqòòan úúa hãase qaa ka, a gha c'ẽedaoka ẽe ne ko qaa Me ka hòò Me. Gatàm ma gatá wèé ta ka nqúù tama igaba. 28 Ncẽe ta ko c'ẽea ta méé khama a ko máá:

‘Gam koe ta kg'õèa, a ko qõòa te, a hàna hãa.’
Ncẽe ne ko gatu di ne dqo̱m̀-kg'ao ne méé a ko máá,

‘Gatá igaba ta thẽé Gam di ta cóá ta a,’
témé khama.

29 “Ncẽe ta Nqarim di ta cóá ta ii, ka méé ta táá tc'ẽea máá, Nqari ba khóèan tshàu ka kúrúèa hãa, kana t'õè nxõ̱án tca̱àko hẽé naka seleferan hẽéthẽé cgoa kúrúèa hãa, ta tc'ẽea guu. 30 Nqari ba xg'ao ko khóè ne di tc'irì-tc'irisean bóòa guu, igabagam ko ncẽeska wèé zi qgáì zi koe khóèan bìrí, kúrúa mááseèa hãa nqárìan méé ne tcg'oaragu, naka gane di chìbian koe tcóóse sa. 31 Cáḿ bam tòóa hãa, Gam kam gha nqõó ba bóò q'oo a Gam nxárá tcg'òóa hãam Khóèm cgoa xgàra me ba khama. Ncẽe sa tseegu si i sam wèé ne khóè ne x'áía hãa, x'ooan koe ghùia ba ka.

32 Eẽ ne ko Paulo ba kóḿ me ko x'ooan koe ghùiès ka kg'ui, ka ne kò c'ẽe-kg'áía ne tsa̱ruan kúrú u, igaba ne kò c'ẽe ne máá: “Gaicara tsi gha ncẽes gúùs ka kg'ui sa ta ko tc'ẽe,” témé. 33 Me nxãaska Paulo gane xg'aeku koe tcg'oa. 34 Igaba xu kò c'ẽe xu khóè xu hàà cgae me, a xu a dtcòm̀. Gaxu cgoam kò Dionisio, Areopagom x'áé di ba, xg'aes dim tc'ãà-cookg'ai ba hẽé naka c'ẽes khóès Damarise ta ko ma tciiè sa hẽé, naka c'ẽe ne hẽéthẽé hàna.

Copyright information for `NHR