Acts 18

Paulo ba Korinta koe

Ncẽe zi gúù zi qãá q'oo koem kò Paulo ba Atene koe guu a ba a Korinta koe qõò, a ba a kò gaa koe Akilam cgoa xg'ae, ncẽe kò Juta dis qhàòs di ii ba, Ponto koe kò ábàèa ba, me kò gam dis khóès Perisilas cgoa Italea koe guu a ka̱basega hààraa, Kelaodiase ba kò wèé ne Juta ne ẽe Roma koe hãa ne méé ne tcg'oa di x'áèan tcg'òóa hãa khama. Me kò Paulo gaa koe síí xg'ae cgoa khara a, a ba a kò síí hãa cgoa khara a, a tséé cgoa khara a, gakhara khamam kò ko ma xgàuèko nquu-coan kúrú khama. Wèé cáḿan Sabata di kam kò ko còrè-nquuan koe khóè ne cgoa qarika kg'ui, a ba a kò ko Juta ne hẽé naka Gerika ne hẽéthẽé tchàno dàòan x'áí.

Eẽ tsara ko Silasea tsara Timoteoa tsara Maketonia koe síí tcãà kam kò Paulo qãè tchõàn xgaa-xgaa koe tcãàn tcáó, a kò Juta ne Jesom ka nxàea tseegukagua máá,nqòòkaguèam Krestem ga Me e sa.

Igaba ẽe ne kò Juta ne Paulo ba ntcoe, a ne a ko cg'ãèse gam ka kg'ui, kam kò qgáía ba di tsharàn qãè-qãe, a ba a bìrí ne a máá: “Gatu tcúú koe i cúíaga c'áòan cg'oèa hãa, tíí ra tchàno ra a. Ncẽe koe guus kar ko tãá zi qhàò zi di ne koe qõò,” témé. Me Paulo ba còrè-nquum koe guu, a ba a c'ẽem khóèm Titio Juseto ta ko ma tciièm dim nquum ncẽe kò qàea ba koe hãam koe síí tcãà, ncẽe kò ko Nqari ba còrè ba. Ne kò còrè-nquum dim tc'ãà-cookg'aim Kerisepo ba gam x'áé-q'oo di ne hẽéthẽé cgoa X'aigam koe dtcòm̀. Ne kò káí ne c'ẽe ne Korinta koe kò x'ãèa hãa ne ncẽe qãè tchõàn kóḿ, a ne a kò dtcòm̀, a tcguù-tcguuè.

C'ẽem ntcùúm kam kò Paulo X'aigam ka bóòkaguè, Me X'aiga ba kg'ui cgoa me, a ba a máá: “Táá bèe guu, igaba méé tsi kg'ama kg'ui naka táá nqoo guu, 10 Tíí ra tsáá cgoa hãa, i cúí khóè ga gaan di tshàuan tòó cgae tsia hãa tite, ncẽem x'áé-dxoom koer káí ne khóè ne úúa hãa ke,” tam méé. 11 Me kò nxãaska Paulo gaa koe kuri ba hẽé naka 6 nxoean hẽéthẽé hãa, a khóè ne Nqarim dim kg'ui ba xgaa-xgaa.

12 Igabaga ẽem ko Galio Akaia dim tc'ãà-cookg'ai ba tòóè ka ne kò Juta ne Paulo ba xg'aea máá a qaru cgae, a ne a qhàìs koe úú me, síím gha chìbi-chibiè ka, 13 a ne a kò máá: “Ncẽem khóè ba ko khóè ne qg'áì, a ko máá, Nqari ba méé ne còrè, témé, sita di x'áèan koe qaase tamas gúù sa,” ta ne méé.

14 Igaba ẽem Paulo ba kg'ui kg'oana hãa kam ko Galio ba Juta ne bìrí a máá: “Ncẽè gatu Juta tu kò cg'ãè gúùan kúrú dis chìbi sa kana xgóàs chìbi sa kúrúa hãa, ner ga kò komsana tua hãa. 15 Igaba tséékaguèa xu kg'ui xu hẽé, naka cg'õèan hẽé naka gatu di x'áè-kg'áḿan hẽéthẽé di zi tẽè zi i, ke tu gatu bóòa mááse tu ga ma kg'ónò zi sa. Cuiskagar tíí gaa zi di dàòan bóòa tcg'òóa máá tu u tite ke,” tam méé. 16 A ba a nxãaska qhàìs koe xhàiagu ne. 17 Ne kò wèéa ne còrè-nquum dim tc'ãà-cookg'aim Sosetenese ba qaru cgae. A ne a qhàìs cookg'ai koe xg'áḿ me. Igabam kò Galio ba táá cg'árés kaga nqábé ne.

Paulo ba ko Antioke koe ka̱bise

18 Paulo ba ko Korinta koe tc'ãòa x'aè-coan dtcòm̀-kg'ao ne cgoa x'ãè, a ba a nxãaska Perisila khara Akila khara cgoa xgoaba a skepes cgoa Siria koe qõò. Eẽm ko Kenkerea koe síís cookg'ai koem kò tcúúa ba dqòm, gaìseam kò hãas gaìses domka. 19 Ne Efeso koe síí tcãà, ncẽe gaa koem kò Paulo síí Peresila khara Akila khara qaù koe. A ba a gabá síí còrè-nquum koe tcãà, a ba a síí Juta ne cgoa qarika kg'ui. 20 Eẽ ne ko khóè ne dtcàrà me, cg'árésem gha hãa cgoa ne sa, kam kò xguì. 21 Igabaga ẽem ko xgoaba kam kò x'áè ne a máá: “Ncẽè Nqarim kò ncàm̀a hãa ner gha ka̱bise cgae tu u,” témé. A ba a nxãaska Efesodim x'áé-dxoom koe skepes cgoa qõò.

22 Eẽm ko Kaesareadim x'áé-dxoom koe síí skepes cgoa tcãà, kam ko gaa koe guus ka kerekesJerusalema koe hànas koe síí tcãà, a khóè ne tsgám̀kagu a ba a nxãaska Antiokedim x'áé-dxoom koe ka̱bise.

Paulom di xgaa-xgaan dis qõòs nqoana di sa (18:23—21:16)

Apolose ba Efeso hẽé naka Korinta hẽéthẽé koe

23 Gaa koem kò x'aè-coa séè a hãa, a ba a nxãaska wèém xg'aekum Galatia dim koe hẽé naka Ferugia dim di xu x'áé xu koe hẽéthẽé tcana te, a ko wèé ne xgaa-xgaase-kg'ao ne qari-qari.

24 Me c'ẽem Jutam Apolose ta ko ma tciiè ba, Efesodim x'áé-dxoom koe hàà, ncẽe kò Alekesanteriadim x'áé-dxoom koe ábàèa ba. Qãèse ko kg'uim khóè me e kò ii, Nqarim di zi Tcgãya zi kò qãèse q'ana ba. 25 Gatagam kò Nqarim dim dàò ba qãèse xgaa-xgaaèa, a ko kgoara-tcaoase kg'ui, a ko Jesom ka tseeguse xgaa-xgaa, Johanem di tcguù-tcguukuan ka cúím kò q'ana igaba. 26 Tshoa-tshoam kò a còrè-nquum q'oo koe kgoarasease kg'ui. Eẽ khara ko Perisila khara Akila khara kg'uia ba kóḿ kaga khara ko x'áéa khara koe séè a úú me, a síí Nqarim dim dàòm ka qãèse cg'oèase bìrí me.

27 Me nxãaska Apolose Akaiadim xg'aekum koem gha qõò sa bìríse, ne kò dtcòm̀-kg'ao ne Efeso koe hàna ne hùi me, a tcgãya sa dtcòm̀-kg'ao ne Akaia koe hàna ne góá máá, a kò dtcàrà ne, qãèse ne gha hààkagu me sa. Eẽm ko síí gaa koe tcãà kam kò gane ẽe kò Nqarim di cgóm̀kuan domka dtcòm̀-kg'ao ii ne kaisase hùi. 28 Wèém khóèm cookg'ai koem kòo Juta ne cgoa ntcoeku khama, aNqarim di zi Tcgãya zi cgoa x'áí, Jeso banqòòkaguèam Krestem ga Me e sa.

Copyright information for `NHR