Acts 19

Paulo ba Efeso koe

Eẽm kò qanega Apolose Korinta koe hãa, kam kò Paulo nqõóm nqáè koe tchoaba a nqáé, a ba a Efeso koe síí tcãà. Gaa koem kò c'ẽe xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cgoa xg'ae. Kam ko tẽè xu a máá: “Xg'ao xao ko dtcòm̀ ka xaoa xg'ao Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba hòò?” témé. Xu xo̱a me a máá: “Qanega xae Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka kóḿ ta ga hãa,” témé. Me tẽè xu a máá: “Kháé nxãaska xaoa dùútsa tcguù-tcguukus ka tcguù-tcguuèa?” témé. Xu xo̱a me a máá: “Johanem dis tcguù-tcguuku si i,” témé. Me Paulo máá: “Johanem dis tcguù-tcguuku sa chìbian koe tcóóse a Nqarim koe ka̱bisean di si i. Khóè nem kò bìrí, Gaam ẽe ko gam qãá q'oo koe hààm koe ne gha dtcòm̀ sa, ncẽe Jeso ba,” tam méé.

Ncẽe sa xu kò kóḿ ka xu kò X'aigam Jesom di cg'õèan koe tcguù-tcguuè. Eẽm ko Paulo gaxu koe tshàua ba tòó kam kò Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba tcãà cgae xu, xu tãáka ta̱man ka kg'ui, a xu a porofita. Wèéa xu kò 12 xu khóè xu u.

Me kò Paulo ba còrè-nquum q'oo koe tcãà, a gaa koe nqoana nxoean Nqarim di x'aian ka kgoarasease kg'ui, a ko tẽèku a ko xo̱aku cgoa ne. Igaba ne ko c'ẽea ne kóḿan xguì, a ne a táá dtcòm̀, a ne a ko khóè ne cookg'ai koeNqarim dim dàòm ka cg'ãèse kg'ui. Me kò Paulo ba nxãaska guu ne, a ba a xgaa-xgaase-kg'ao xu séè, a wèém cáḿ ba Turano dim xgaa-xgaa-nquum koe qarika kg'ui. 10 Ncẽe sa kò cám̀ kurian séè, nxãasega ne gha wèé ne Asia dim nqõóm koe kò x'ãèa hãa ne Juta ne hẽé naka Gerika ne hẽéthẽé X'aigamNqarim dim kg'ui ba kóḿ ka.

Sekefam di xu cóá xu

11 Me kò Nqari ba Paulom di tshàuan cgoa are-aresa zi x'áí zi kúrú, 12 i kò ẽem kò khùbuan tchùu cgoa qgáían hẽé naka tc'amakam ko hã̱a qgáían hẽéthẽé tsàako ne khóè ne koe séè a úúè, i tcììan guu ne, i dxãwa tc'ẽean tcg'oaragu ne.

13 Xu kò nxãaska c'ẽe xu Juta xu, ncẽe kòo nqõó ba nxa̱ma-nxa̱ma a ko caate xu, gane ẽe kò dxãwa tc'ẽean ka cg'oè cgaeèa ne koe tshoa-tshoa a dxãwa tc'ẽean tcg'òó, X'aigam Jeso Krestem dim cg'õè ba tciian ka, a xu a kò máá: “Jesom cg'õè kar ko x'áè tsi, ncẽe Paulom kò Gam ka xgaa-xgaa ba, a ko máá, tcg'oa,” témé. 14 Juta ne dim kaiam peresitim Sekefam di xu cóá xu 7 xua kò ncẽes gúù sa kúrú. 15 Igabam kò dxãwa tc'ẽe ba xo̱a xu a máá: “Jeso bar q'ana, a ra a Paulom ka q'ana, ka xaoa gaxao dìí ga xaoa?” témé. 16 Me kò dxãwa tc'ẽean úúam khóè ba nxàì cgae xu, a ba a wèéa xu ga tàà. Xg'áḿ xum kò a thõò-thõo xu, xu kò nquum koe guu a hã̱a tamase qgóéa tcg'oa.

17 Ne kò wèé ne Juta ne hẽé naka Efeso koe x'ãèa ne Gerika ne hẽéthẽé ne ncẽe gúùan q'ãa. Wèéa ne ga kò q'áòs ka tcãàè, i kò X'aigam Jesom di cg'õèan kaikaguè. 18 Ne kò káí ne dtcòm̀, a ne a hàà gane di zi tséé zi ẽe ne kò kúrú zi cg'ãè zi nxàe. 19 Káí ne ẽe kòo tsoòan ka xgaa-xgaase nea kò gane di zi tcgãya zi óága, a ne a síí wèé khóèan cookg'ai koe dàò zi. Gaa zi tcgãya zi di mari ne kòo nxárá xg'ae ne i 50,000 xu qano mari xu selefera di xu khama noo. 20 Me kò ncẽem dàòm ka X'aigam dim kg'ui ba kaisase càùse a kaisa qarian úú.

Ncõo sa Efeso koe

21 Ncẽe zi gúù zi ko kúrúsea xg'ara kam kò Paulo bìríse, Maketonia hẽé naka Akaia hẽéthẽé koem gha nqáé a Jerusalema koe qõò sa, a máá: “Gaa koer ko síí hẽéa xg'ara ne méér Roma koe síí dàra,” témé. 22 Me kò cám̀ tsara hùi-kg'ao tsara gam di tsara, Timoteo ba hẽé naka Eraseto ba hẽéthẽé tsara Maketonia koe tsééa úú. A ba a gabá x'aè-coa ba Asia dim nqõóm koe qaù.

23 Gaam x'aèm ẽem kas kò kaias ncõo saNqarim dim dàòm ka tcãà. 24 Me kò c'ẽem khóèm Demeterio ta kò ma tciiè ba hàna, seleferan di gúùan kòo kúrú ba, tempelemc'ẽes nqárìs Aretamese dis di sere-serean ko seleferan cgoa kúrú ba, i kòo gam di tsééan káí marian óágagam cgoa kò kúrú xu tséé-kg'ao xu koe. 25 Kam ko gaa xutséé-kg'ao xu hẽé naka c'ẽe xu gatà iise ko tséé xu hẽéthẽé tciia xg'ae, a ba a máá: “Khóè xaoè, q'ana xaoa, ncẽes tséés koe xae qguù sa úúa hãa sa. 26 Ncẽeska xao bóò a kóḿa hãa, ncẽem khóèm Paulo ba káí khóèan qg'áìa hãa sa, Efeso dim x'áé-dxoom koe cúí tamase, igaba wèém nqõóm Asia dim koe ga hẽéthẽé e, a ba a ko tshàu cgoa kúrúèa nqárìa ne nqárì tama a, témé, a tc'ãòa hãa khóèan séèa ka̱bia hãa. 27 Cg'ãès gúù sa gha hàà kúrúse, sixae dis tséés qãè sa cg'ãa-cg'ana di iise cúí bóòè tite, igabam gha thẽé tempelem kaias nqárìs Aretameses di ba kg'amaga káà hùise hãa, i gha gataga thẽé gas di dqo̱m̀mèan, nqõó xu Asia di xu koe hẽé naka wèém nqõóm koe hẽéthẽé kaàkaguè!” tam méé.

28 Eẽ ne ko ncẽes gúù sa kóḿ ka ne kò kaisase xgóà, a ne a tshoa-tshoa a q'au a máá: “Kaia saa Aretameses Efeso di sa!” témé. 29 Me kò kúúga wèém x'áé-dxoo ba kaias tcẽé-tcẽes ka tcãàè. Ne khóè ne kõ̱èan dim qgáìm koe xg'ae a qàròa tcãà, a ne a kò Paulom cgoa ko qõòa te tsara khóè tsara, Maketonia di tsara, Gaio ba hẽé naka Arisetareko ba hẽéthẽé tsara, kõ̱èan dim qgáìm koe tcéèa tcãà. 30 Paulo ba kò xg'aes koe tcãà kg'oana, igabaga xu kò xgaa-xgaase-kg'ao xu xgáè-kg'am me. 31 C'ẽe xu tc'ãà-cookg'ai xu Asia dim nqõóm di xu, ncẽe kò gam di ncàm̀-khoe ii xua kò thẽé kg'uian tsééa úú, kõ̱èan dim qgáìm koe méém táá síí di i.

32 Si kò xg'ae sa dùús ko kúrú sa q'ãa tama. C'ẽe nea kò cúís gúùs ka q'au, ne ko c'ẽe ne c'ẽes ka q'au. Ne kò káí-kg'aise khóè ne dùús domka ne ko ẽe koe xg'aea hãa sa q'ãa tama. 33 Juta ne kò Alekesantere ba xg'aes q'oo koe xàbùa tcãà, ne c'ẽe ne xg'aes di ne dùú sam gha kúrú sa bìrí me. Me kò xo̱ara mááse kg'oana kam kò tshàua ba cgoa dtcàrà, nqoo ne gha sa. 34 Igabaga ne kò Juta me e sa bóòa q'ãa, ka ne ko cám̀ aoaran wèéa ne ga cúí koe ntcoon-kg'áḿ a q'au, a máá: “Aretameses Efeso di sa kaia hãa!” témé.

35 Igabam kò x'áé-dxoom dim góá-kg'ao ba xg'ae sa nqookagu, a ba a máá: “Efeso di tu khóè tuè, wèém khóè ba q'ana hãa
19:35 Wèém khóè ba q'ana hãa -Gerika sa ko máá: “Dìí ba gáé c'úùa hãa?” témé.
, Efeso dim x'áé-dxoo ba kaia hãas Aretameses dim tempelem dim kòre-kg'ao me e sa, naka nqarikg'ai koe guu a cg'áéa hãas sere-sere sa hẽéthẽé e!
36 Ncẽe zi gúù zia ntcoeè tama, gaa domka méé tu nqooa hãas gúù si i, naka táá c'ẽe gúù ga qháése kúrú guu. 37 Ncẽe xu khóè xu ncẽe tu ncẽe koe óágara xua ts'ãà tama, a xu a gataga gatá dis nqárì sa cóè tama. 38 Khama ncẽè Demeterio ba hẽé naka gam di xu tséé-kg'ao xu hẽéthẽé ko c'ẽem khóèm cgoa ncõoan úúa hãa ne, xu x'aiga-coa xu hàna, i qhàìan xgobekg'amsea. Guu xu naka xu gaa koe síí chìbi-chibiku. 39 Igabaga ncẽè xao kò c'ẽe gúù úúa hãa, ncẽe xao còoka úú kg'oana hãa a, ne xao gha kaia xu dis xg'aes cookg'ai koe nxàe e. 40 Ncẽe i ma ncẽe cáḿ ka ii khama, ta gha ncẽe kúrúseas gúùs ka kaias cg'ãès q'oo koe hãa. Xo̱ara mááse ga káà a, gaan cgoa ta ga ncẽes tcẽé-tcẽe sa ncèèa mááse e khama,” tam méé. 41 Ncẽetam ko mééa xg'ara kam kò xg'ae sa qõòa q'aakagu.

Copyright information for `NHR