Acts 2

Petere ba hẽé naka c'ẽe xu x'áè úú-kg'ao xu hẽéthẽé xu di tsééa ne Jerusalema koe (2—7)

Tcom-tcomsam Tc'ẽem di hàà-q'ooa ne

Eẽm ko Pentekoste dim cáḿ ba hàà, ka ne kò wèéa ne ga cúím qgáìm koe xg'aea hãa. Me kò kúúga tcẽé-tcẽe ba nqarikg'ai koe guu a tc'irìa ne hãa koe hàà, kaiam tc'ãám di ts'oo-q'ooan khama xam̀ ba, a hàà ẽe ne ko hãam nquum koe cg'oè. I kò c'eean di ta̱man khama ii gúùan hòòse, a tsa̱i-tsa̱ia q'aase, a gane koe ntcõó. Ne wèéa ne ga Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka cg'oè cgaeè, a ne a tshoa-tshoa a tãáka zi ta̱m zi kg'ui, ẽem kò Tc'ẽe ba ma máà nea khama.

Nxãaska ne kò Nqari-tcáóa ne Juta ne Jerusalema koe x'ãèa hãa, wèé zi qhàò zi nqarikg'ai ka nqãaka hãa zi di ne. Eẽ ne ko ncẽes tcẽé-tcẽe sa kóḿ, ka ne kò káí ne khóè ne hààra xg'ae, wèém khóè ba ne kò kóḿ me ko gam di ta̱man kg'ui. Ne kò are, a xháé, a ne a máá: “Kháé ncẽe ko kg'ui ne khóè ne wèé ne gáé Galilea di ne tama nea? Ka ta koáé dùús domka kháé kóḿ ne ne ko sita dis kg'ui sa kg'ui, ncẽe ta ábà cgoaèa hãa sa? Paretia ta hẽé, naka Mede ta hẽé, naka Elame ta hẽé, naka Mesopotamia koe x'ãèa hãa ta hẽé, naka Jutea di ta hẽé, naka Kapatokia di ta hẽé, naka Ponto di ta hẽé, naka Asia di ta hẽé, 10 naka Ferugia di ta hẽé, naka Pamfilia di ta hẽé, naka Egepeto di ta hẽé, naka Libia di c'ẽe xòè di ta hẽé, Kureneta ko ma tciièm x'áém qàe koe hàna a, Roma koe guua ta cg'áè-kg'ao ta hẽé, 11 Juta ta hẽé, naka Juta khama kúrúsea ta hẽé, naka Kereta ta hẽé, naka Arabia ta hẽéthẽé e - wèéa ta ga ko kóḿ ne ne ko are-aresa tsééan Nqarim di sita di ta̱man cgoa kg'ui,” ta ne méé. 12 Ne kò wèéa ne ga kaisase are a q'ãa tama khama ne kò tẽèku a máá: “Dùú sa ko nxàes gúù sa gáé ncẽe sa?” témé. 13 Igaba ne kò c'ẽe ne nco̱i ne a máá: “Káí gõéa ne ne kg'áà hãa,” témé.

Petere ba ko khóè ne cgoa kg'ui

14 Igabam kò Petere 11 xu cgoa téé-tẽe, a ba a khóè ne cgoa kaisase tc'amaka kg'ui a máá: “Gaxao khóè xao Jutea di xao hẽé, naka gatu wèé tu ncẽe Jerusalema koe x'ãèa tu hẽéthẽé méé tu komsana te, nakar bìrí tu u, ncẽes gúùs ko dùú sa nxàe sa. 15 Ncẽe ne khóè nea nqàre tama, ẽe tu ma tc'ẽea khama, qanega i 9 di x'aè e ntcùúkg'ai cgoa di i khama. 16 Igabas ko ncẽes gúù sa porofitim Joelem ka nxàeèas ga si i, ncẽem kòNqari ba máá:

17 ‘Còo di xu cáḿ xu kar gha Tíí Nqari Ra
wèém khóèm koe Tirim Tc'ẽe ba ntcã̱a.
Xu gha gatu di xu cóá xu hẽé naka cóá zi hẽéthẽé porofita,
xu gha gatu di xu qárí-kg'ao xu x'áí zi bóò,
xu gha gatu di xu xõòkhoe xu gataga sõokuri zi sõokuri.
18 Tiri qãàn koe ga igaba,
kg'áòan hẽé naka dxàean hẽéthẽé
koer gha ẽe xu cáḿ xu ka
Tirim Tc'ẽe ba ntcã̱a,
ne gha porofita.
19 Are-aresa zi gúù zir gha tc'amaka x'áí,
nqarikg'ai koe,
a Ra a ghaare-aresa zi x'áí zi nqãaka x'áí,
nqõómkg'ai koe,
c'áòan hẽé naka c'eean hẽé naka ts'énèan hẽéthẽé di zi.
20 Cáḿ sa gha ntcùú sa kúrú,
me gha nxoe ba c'áòan khama ii,
Nqarim dim cáḿ hàà tamas cookg'ai koe,
ncẽe kaia hãa a ko x'áàm cáḿ ba.
21 Me gha wèém
ẽe ko X'aigamNqarim dim cg'õè ba tcii ba kgoaraè,’
tam Joele mééa.
22 “Gaxao khóè xao Iseraele di xaoè, ncẽe kg'uian xao komsana: Jesom Nasareta di ba kò Khóèm Nqarim ka xao nxárá tcg'òóa mááèa hãa Me e; qarian di zi tséé zi hẽé, naka are-aresa zi x'áí zi hẽéthẽém kò Nqari ba Jesom koe guu a gaxao xg'aeku koe kúrú, ncẽe xao ma q'ana khamaga ma. 23 Nqari ba kò nxãakamaga kàa sa úúa hãa, a ba a bóòa tcg'òóa hãase kò Jeso ba tshàu q'ooa xao koe tcãà, xao kò cg'õo Me, cg'ãè cau xu khóè xu máà xu xgàus koe tceea ba ka. 24 Igabam kò Nqari ba x'ooan koe ghùi Me, a ba a x'ooan di thõòan koe kgoara Me, x'ooa nea qgóó Me i gha di qarian úú tama khama.

25 “Me kò Dafite ba Gam ka kg'ui a máá:

‘X'aigamNqari bar kò wèé x'aè ka cookg'aia te koe bóò.
Tirim x'õàm kg'áòm xòè zam hàna
khamar cuiskaga ntcãà-ntcãaèa hãa tite.
26 Gaa domka i tcáóa te qãè-tcaoa;
i ta̱ma te thẽé qãè-tcaoa,
me gha tirim tc'áróm ga ba thẽé gataga nqòòan koe kg'õè.
27 Cuiskaga Tsi tc'ẽea te
x'óóa ne khóè ne dim qgáìm koe aagua hãa tite,
kana Tsi gataga cuiskaga Tsarim Tcom-tcomsa ba
guu nakam ts'óóa hãa tite khama.
28 Kg'õèan koe ko úú te dàòan Tsi x'áí tea hãa;
a Tsi a gha hàna Tsi ko hãa ne
qãè-tcaoan ka cg'oè-cg'oe te,’ tam Dafite ba mééa.
29 “Tíí kíí ga xaoè, kgoarasea hãaser gha gaxae ka tsgõosem Dafitem ka bìrí xao o, x'óóam hãa a kg'ónòèa hãa sa, si gam dis tc'ám̀ sa ncẽe cáḿ ka igaba qanega gatá xg'aeku koe hãa. 30 Porofiti me e kò ii, a q'ana hãa Nqarim ma nqòòkagu mea hãa sa, a máá, gam di x'aian dis ntcõó-q'oos koem gha gam dim qhàò ba ntcòó, téméa sa. 31 Còokam kò bóòa hãa, a kò gaa domka Krestem di x'ooan koe tẽean ka kg'ui, a máá,Kreste ba kò x'óóa ne khóè ne dim qgáìm koe táá aaguè, i kò gataga cgàaa ba táá ts'óó, témé. 32 Ncẽem Jeso bam kò Nqari ba x'ooan koe ghùia hãa, ta sita wèéa ta ga gaan di ta nxàea tseegukagu-kg'ao ta a. 33 Eẽm koJeso ba tc'amaka dis ntcõó-q'oos Nqarim dim x'õàm kg'áò xòè dim dis koe ghùi a úúè, kam kò nqòòkaguèam Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba Xõòm koe hòò, a ba a kò wèés gúùs ncẽe tu ko bóò a ko kóḿ sa ntcã̱a xòó. 34 Dafite ba kò nqarikg'ai koe qaò tama khama, igabam kò máá:

‘X'aiga ba kò Tirim X'aiga ba bìrí a máá:
‘Kg'áò x'õàa Te xòè koe ntcõó,
35 nakar gha nxãakg'aiga síí Tsari cg'õo-kg'aoan kúrú
naka i nqàrèa Tsi ka nqãaka hãa,’ ’
témé.

36 “Gaa domka méé ne wèé ne Iseraele ne ncẽe sa qãèse q'ãa: ncẽe tu kò xgàum Jeso bam Nqari ba X'aiga ba hẽé naka Kreste ba hẽéthẽé kúrúa,” tam Petere méé.

37 Eẽ ne ko khóè ne ncẽe sa kóḿ ka i kò tcáóa ne qhòmse, ne Petere ba hẽé naka c'ẽe xu x'áè úú-kg'ao xu hẽéthẽé bìrí a máá: “Sita ka qõese ga xaoè, nta ta gha hẽé?” témé. 38 Me Petere xo̱a a máá: “Tcóóse gatu di chìbian koe naka tua wèéa tu ga Jeso Krestem dim cg'õèm koe tcguù-tcguuè, nxãasega i gha gatu di chìbian qgóóa mááè ke. A tu a gha Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba abas khama hòò. 39 Nqòòkaguku sa gatu hẽé, naka gatu di cóán hẽé, naka wèéan ẽe nqúù ka hàna hẽéthẽé di si i khama, wèé ne ẽem gha X'aigam gatá dim Nqari ba tcii ne,” tam méé.

40 A ba a káí kg'uian cgoa nxàea tseegukagu, a ntcàm ne a máá: “Kgoarase ncẽes qhàòs cg'ãè caus koe,” témé. 41 Ne kò gane ẽe kò gam di kg'uian dtcòm̀ ne tcguù-tcguuè, ne kò 3,000 ne ẽem cáḿ ka càùse.

Dtcòm̀-kg'ao ne ko ma kg'õèa xg'ae sa

42 Wèé x'aè ka ne kò x'áè úú-kg'ao xu di xgaa-xgaan koe máàse, a kò xg'ae a cúís gúù sa kúrú, a ne e péréan tc'õó, a còrè. 43 Ne kò wèé ne khóè ne q'áòs ka tcãàè, zi kò káí zi gúù zi are-aresa zi hẽé naka x'áí zi hẽéthẽé x'áè úú-kg'ao xu ka kúrúè. 44 Ne kò wèé ne dtcòm̀-kg'ao ne xg'aea hãa, a cúís gúù sa xg'aea máána hãa. 45 A ne a wèé zi gúù zi ẽe ne q'õòa hãa zi x'ámágu, a ne a q'aa-q'aaku, ẽem ma wèém khóè ba ma tcàoa hãa khama ma. 46 A ne a kò wèé cáḿ ka tempelem koe xg'ae, a kò x'áé xu ma xùrikua khama péréan tc'õó; qãè-tcaoa hãa a auku di tcáóan úúa hãase ne kò tc'õó. 47 Nqari ba ne kòo dqo̱m̀, a ne a kò wèé khóèan ka ncàm̀mèa hãa. Me kò Nqari ba wèé cáḿ ka gane di nxáráse-q'ooan càù ẽe kò kgoaraèa hãa ne cgoa.

Copyright information for `NHR