Acts 21

Paulo ba ko Jerusalema koe qõò

Eẽ xae ko gaxu cgoa q'aa, ka xae kò skepes cgoa qõò, a xae a tchàno a Kose koe síí, a xùrikom cáḿ ka Rotese koe síí tcãà, a gaa koe guus ka Patara koe qõò. Xae Finikia koe ko qõòs skepe sa sao-xg'ae, a gaas koe tcãà, a qõò. Eẽ xae kotshàan ka nxa̱ma-nxa̱maèa hãam nqõó-coam Kuperodi ba hòò, ka xae kò dxàe xòè za ntcòo me, a Siria koe qõò, a Ture koe síí tcãà, gaa koes kòo skepe sa ẽes nqàòa hãa zi gúù zi xòo khama. Gaa koe xae kò xgaa-xgaase-kg'ao xu hòò, a xae a kò 7 cáḿan gaxu cgoa hãa.Tcom-tcomsam Tc'ẽem di qarian ka xu kò Paulo ba bìrí, táá méém Jerusalema koe nqáé sa. Igaba ẽe i ko gaxae di cáḿan xg'ara ka xae kò xgoaba, a dàòa xae koe qõò. Ne kò wèéa ne ga, khóè zi hẽé naka cóán ga hẽéthẽé, úúa tòó xae e. Ta nxãakg'aiga x'áé-dxoom ka tchàa koe síí, a ẽe ta ko tshàam-kg'áḿ koe síí ka ta kò qúrùa ta cgoa qo̱m̀, a còrè. Xae kò nxãaska x'áè ne a skepes koe tcãà, ne gane x'áéan koe ka̱bise a dìbi.

Eẽ xae ko Ture koe guuam dàòm cgoa xg'ara, ka xae kò Petolemaia koe tcãà, a xae a kò sixae ka c'ẽea ne tsgám̀kagu, a gane cgoa cúím cáḿ ba hãa. A xae a q'uu dim cáḿ ka xgoaba, a Kaesarea koe hàà, a xae a Filipim dim nquum koe síí tcãà, qãè tchõàn dim kg'ui-kg'ao ba, 7 xuhùi-kg'ao xu Jerusalema koe kò nxárá tcg'òóèa xu ka c'ẽe ba, a gam cgoa hãa. Qanega séèè ta ga hãa zi cóá zi 4 zim kò úúa hãa, ncẽe kòo porofita zi.

10 Eẽ xae gaa koe cáḿ-coa xu hãa, kam kò Agabose ta ko ma tciièm porofiti ba Jutea koe guu a hàà. 11 Sixae koem ko hàà kam kò Paulom dim bàne ba séè a nqàrèa ba hẽé naka q'óḿa ba hẽéthẽé qáé, a máá: “Ncẽea Tcom-tcomsam Tc'ẽem ko méé ga a: Ncẽem bànem dim khóèm gha ma Jerusalema di ne Juta ne ka ma qáéè ga a, a ne a tãá zi qhàò zi di ne tshàu q'oo koe tcãà me,” témé.

12 Eẽ xae ko sixae hẽé naka ẽe koe kò hàna ne khóè ne hẽéthẽé ncẽes gúù sa kóḿ, ka ta kò Paulo ba dtcàrà, táám gha Jerusalema koe qõò sa. 13 Igabam kò Paulo xo̱a ta a, a máá: “Dùú sa tu ko kúrú ncẽe tu ko kg'ae a ko thõò-thõo tcáó te ka? Qáé-nquum koe tcãàèan cúí ra kg'ónòsea máá tama, igaba ra X'aigam Jesom di cg'õèan domka Jerusalema koe x'óóan ga thẽé kg'ónòsea máána,” témé. 14 Eẽ ta ko bóò, kg'uia ta tàà mea hãa tite sa, ka ta kò guu me, a máá: “X'aigamNqarim ko tc'ẽe sa méés kúrúse,” témé. 15 Eẽ xu cáḿ xu qãá q'oo koe xae kò Jerusalema koe abagu, a qõò. 16 Xu kò c'ẽe xu xgaa-xgaase-kg'ao xu Kaesarea di xu qõò cgoa xae e, a kò Menaso ta ko ma tciièm khóèm Kupero dim x'áé koe úú xae e, kg'aiakam xgaa-xgaase-kg'ao ba, ncẽe xae gha síí x'ãè cgoa ba.

Paulo ba ko qáé-nquuan koe tcãàè, a Roma koe síí (21:17—28:31)

Paulo ba ko Jakobo ba dàra

17 Eẽ xae ko Jerusalema koe hàà ka ne kò dtcòm̀-kg'ao ne qãèse-hààkagu xae e. 18 Xùrikom cáḿ kam kò Paulo ba sixae cgoa Jakobom koe qõò, xu kò wèé xu kaia xu hànaa. 19 Eẽm ko tsgám̀kagu xua xg'ara kam kò wèés gúùs ẽem Nqari ba gam di tsééan koe guu a qhàò zi di ne koe kúrúa hãa sa cúí cúí qãèse bìrí xu.

20 Eẽs gúù sa xu ko kóḿa xg'ara ka xu kò Nqari ba dqo̱m̀. A xu a nxãaska bìrí me a máá: “Bóò tsi ko, sixae ka qõese tseè, nta noo tcám̀-tcám̀a nea Juta ne xg'aeku koe dtcòm̀a hãa sa, a ne a wèéa ne ga Moshem di x'áèan qgóóa qaria hãa. 21 Tsáá ka ne bìríèa hãa, wèé ne Juta ne ẽe tãá zi qhàò zi di ne xg'aeku koe hãa ne tsi ko xgaa-xgaa, Moshem di x'áèan ne gha ntcoe sa, a ko bìrí ne, táá ne gha gane di cóán q'ãe nqãa-qgai khòo, kana Jutan di cauan xùri sa. 22 Kháé sa gha nxãaska dùú sa kúrúè? Tseegukaga ne gha kóḿ, hààraa tsi hãa sa. 23 Ke ncẽe xae ko bìrí tsis gúù sa kúrú. Gaìsea hãa xu khóè xu 4 xua ncẽe koe hàna. 24 Ke gaxu cgoa tempelem koe qõò, naka q'ano-q'anosean dis xg'aàku sa gaxu cgoa tcana máá. Suruta máá xu naka xu gha nxãasega tcúúa xu dqòm. Nxãaska ne gha wèé nekhóè ne q'ãa, wèé gúùan ẽe tsáá ka ko nxàeè nea tseegu tama sa, igaba tsi ko Nqarim di x'áèan qgóóa qari sa. 25 Igaba tãá zi qhàò zi di ne ncẽe dtcòm̀a hãa ne: xae tcgãya sa góá máána hãa, sixae ma bóòa hãa sa, a máá, táá méé ne kúrú mááseèa nqárìan ko máàè tc'õoan tc'õó guu, naka nea c'áòan tc'õó guu, naka nea táá chúú-chuu a cg'õoè kg'oo-coan kg'oo guu, naka nea cg'áràn kúrú guu, ta ko méé sa,” ta xu méé.

26 Me kò Paulo ba gaa xu khóè xu séè, a ba a xùrikom cáḿ ka gaxu cgoa xg'ae a q'ano-q'anosean dis xg'aàku sa tcana máá. A ba a tempelem koe tcãà, a nxàe, n-cáḿa i gha gaa q'ano-q'anosean di cáḿan chõò sa, a gataga nxàe, gaxu di dàòa-máákuan gha n-cáḿa kúrúè sa.

Paulo ba ko qáéè

27 Eẽ i 7 cáḿan nqáéa hãa ka xu kò c'ẽe xu Juta xu Asia koe guua xu tempelem koe bóò me; a xu a kò wèé xu khóè xu qg'áì, xu tshàua xu cgoa qgóó me, 28 a q'au a máá: “Iseraele di xao khóè xaoè, hùi xae e! Ncãa ga me e khóèm wèé khóèan ko wèé qgáìan koe xgaa-xgaa ba, gatá di ne khóè ne hẽé, x'áè-kg'áḿan ga hẽé, naka ncẽem qgáìm kaga hẽéthẽé ko tshúù gúùan kg'ui ba, a Gerikan gataga tempelem koe óágara hãa, a gatà hẽés ka ncẽem qgáìm tcom-tcomsa ba cg'ãè-cg'ãea hãa!” témé. 29 Ncẽeta xu kò méé, Terofimom Efeso di ba xu kò Paulom cgoa x'áé-dxoom koe bóòa hãa khama, a xu a kò tc'ẽea máá, Paulo ba tempelem koe tcãà mea, ta tc'ẽea hãa.

30 Me kò wèém x'áé-dxoo ba xháés ka tcãàè, ne khóè ne wèé ne qgóéa xg'ae a tempelem q'oo koe Paulo ba qgóó a tceea tcg'òó, i kò tempelem di nquu-kg'áḿan kúúga tcẽekg'ammè. 31 Paulo ba ne kò cg'õo kg'oana kam ko Roma di xu ncõo-kg'ao xu dim kaia ba bìríè, Jerusalemam wèé ba tshúù qgáì koe hãa sa. 32 Kam ko cúí q'oro ncõo-kg'ao xu hẽé naka ncõo-kg'ao di xu tc'ãà-cookg'ai xu hẽéthẽé séè, a khóè ne koe qgóéa tcãà. Eẽ ne ko khóè ne ncõo-kg'ao xu cgoa bóò me ka ne kò Paulom xg'áḿ guu.

33 Me kò nxãaska ncõo-kg'ao xu dim kaia ba gaa koe síí a Paulo ba qgóó a qáé me, a x'áè, cám̀ táùan cgoa méém qáéè sa. A ba a tẽè, dìím ii sa, a gataga dùú sa kúrúa hãa sa. 34 Ne kò xg'aes koe c'ẽe ne cúís gúù sa q'au, ne c'ẽe ne tãá sa q'au. Are sa kò hàna khamam kò ncõo-kg'ao xu dim kaia ba táá q'ãa, dùús ko kúrúse sa, a kò gam di xu ncõo-kg'ao xu x'áè, Paulo ba xu gha séè a ncõo-kg'ao xu dim x'áém koe úú sa. 35 Eẽ xu ko q'ábà qaò dim qgáìm koe síí kam kòPaulo ba ncõo-kg'ao xu ka qgóóa ghùiè, khóè ne di xgóàn ka. 36 Wèéa ne kò xùri me, a kò q'au a ko máá: “Cg'õo me,” témé khama.

Paulo ba ko tééa mááse

37 Eẽ xu ncõo-kg'ao xu gaxu dim x'áém koe tcãà me kg'oana, kam ko Paulo ncõo-kg'ao xu dim kaia ba tẽè a máá: “C'ẽes gúù sa ra gáé ga kg'ui cgoa tsi?” témé. Me máá: “Gerika sa tsi koáé cèè kg'ui? 38 Kháé tsi nxãaska Egepeto tsi tama tsia, ncẽe kò nqáéa x'aèan ka tshúù sa ghùia tsi, a 4,000 xu cg'õo-kg'ao xu qãáka úúa tsi?” tam ma tẽè me. 39 Me Paulo xo̱a a máá: “Tíí ra Juta ra a, Tareso Kilikia di koe ábàèa ra, cgáém x'áé-dxoom dir x'ãè-kg'ao ra. Cgóm̀na guu te nakar khóè ne cgoa kg'ui,” témé.

40 Me kgoara máá me, me Paulo q'ábà ko qaòè qgáì koe tẽèse tshàua ba cgoa khóè xu x'áí, nqoo xu gha ka. Eẽ xu ko qháì ta ma nqoo kam ko Paulo Hebera sa kg'ui cgoa xu, a máá:

Copyright information for `NHR