Acts 24

Paulo ba ko Juta xu ka chìbi-chibiè

5 cáḿan ko nqáé kam kò kaiam peresitim Ananiase baKaesarea koe síí, c'ẽe xu kaia xu hẽé naka x'áè q'ãa-kg'aom Teretalase ba hẽéthẽé cgoa, a ko síí gaxu ko ma Paulo ba chìbi bóò sa tc'ãà-cookg'aim koe nxàe. Eẽm ko Paulo ba tciia tcãàè, kam kò Teretalase ba tshoa-tshoa a chìbi-chibi me, a máá:

“Qãè-tcaoa ta máána hãa, qáòm x'aèm ncẽe ta tsáá dòm̀ q'oo koe tòókuan cgoa x'ãèa hãa ba. Tsari tc'ãà-cookg'aia ne káí còoka-kg'õèa-qõòan óágara hãa, sita di ne khóè ne kúrúa ka̱bi di i.
Felikise tsi kaisase tcom-tcomsa tseè, wèé dàòan koe ga hẽé naka wèé za ga hẽéthẽé ta ko ncẽes gúù sa dtcòm̀, wèé qãè-tcaoan cgoa. Igaba nxãaska, nqúù ka tchõà sa úú tamaser ko còrè tsi, tsari qãèan koe tsi gha guu a xòm̀se komsana xae e sa.

“Ncẽem khóè ba ta ko bóò me ghã̱àku-kg'ao me e, a ba a ko wèém nqõóm koe wèé ne Juta ne qg'áì. A ba a gataga Nasareta dis xg'aes dim tcúú me e. A ba a kò gataga tempele bam gha cg'uri-cg'uri di dàòan qaa, ta kò nxãaska qgóó a qáé me.
24:6C'ẽe zi tcgãya zi Gerika di zi ncẽe xùri ko kg'uian úúa: “a ta a kò tc'ẽe, sita di x'áèan cgoa ta ga xgàra me sa.7 Igabam kò ncõo-kg'ao xu dim kaiam Lisiase ba hàà a hàà kgãà ka tshàu-q'ooa ta koe séèa tcg'òó me.8 A ba a ẽe ko chìbi-chibi me ne x'áè, tsáá cookg'ai koe méé ne hàà sa.”
Tẽèa xam̀a ba ka tsi gha tsáá ga tsi tseeguan hòò, chìbi zi ncẽe zi wèé zi ncẽe xae kò tcee me zi koe,” tam méé.

Xu kò Juta xu gataga chìbi bóòa ba koe tcãà, a wèé gúùan ẽea tseegu u sa nxàe.

Paulo ba ko Felikisem cookg'ai koe tééa mááse

10 Eẽm ko tc'ãà-cookg'ai ba kg'uim gha di x'aèan máà me, kam kò Paulo ba kg'ui a máá: “Q'ana ra hãa, tsi ncẽes qhàò sa tc'ãòa kurian tc'ãà-cookg'aia hãa, ra ko qãè-tcaoase cookg'aia tsi koe xo̱ara mááse. 11 Thamkase tsi gha nxàea cgáékagu u, 12 ga nqáé tama cáḿan kar kò Jerusalema koe síí ko còrè sa. 12 Tiri xu chìbi-chibi-kg'ao xu kò hòò te nakar cúí khóè cgoa ga tempelem koe ntcoeku tama, kana c'ẽe khóè gar kò còrè-nquuan koe qg'áì tama, kana x'áé-dxoom q'oo koe ga igaba. 13 Gataga xu cuiskaga qãèse x'áí tsi tite, chìbi-chibia xu kò ko máá tes gúù sa. 14 Gatà i ii igaba, xu ko ncẽes gúùs cúís ka tseegu, ncẽe xu ko máá, Nqarim ncẽe sita ka xõò ga xu di bar ko dqo̱m̀ gaam dàòm ncẽe xu ko tshúù-ntcõa iise séèm ka. Igabagar ko wèés gúùs Moshem di x'áèan koe góáèas koe hẽé naka ncẽe porofiti xu koe góáèas koe hẽéthẽé dtcòm̀. 15 A ra a gataga ncẽe xu khóè xu khamaga ma gaas nqòòs cúís ga sa Nqarim koe úúa hãa, ncẽe x'ooan koe tẽe sa gha ẽe tchàno ne koe ga hẽé naka ẽe chìbiga ne koe ga hẽéthẽé hãa di sa. 16 Ra ko gaa domkaga wèé qaria te cgoa kúrú, Nqari ba hẽé naka khóè ne cookg'ai koe hẽéthẽér gha wèé x'aè ka tchàno tcáóan úúa hãa sa.

17 “Jerusalema koer kò káí kurian nqáéase hàà, tiri ne khóè ne dxàua ner gha máàku zi óágara máá ka, a ra a hàà dàòa-mááku zi kúrú ka. 18 Eẽ ne ko tempelem koe bóò ter ko ncẽeta hẽé kar ko x'áèan koe ko qaase sa kúrúa hãa. Kaias xg'ae sa kò tíí cgoa hãa tama, i kò tcẽé-tcẽean káà a. 19 Igaba i kò c'ẽe Jutan hàna, Asia dim xg'aekum koe guua a, ncẽe tsáá cookg'ai koe ga kò hààraa a, a hàà chìbia te nxàe, úú ana ra kò hãa ne. 20 Kana ncẽe koe hàna xu igaba méé xu ẽer kò xg'aes cookg'ai koe téé-tẽe ka xu kò dùútsa chìbi sa bóò tea hãa sa nxàe. 21 Cúís gúùschìbi-chibi te xu ga ko sa, ncẽer kò q'au si i, ẽer ko cookg'aia xu koe tẽe ka, a máá: ‘X'ooan koe tẽean dis gúù si i, ncẽer tíí gaxao cookg'ai koe chìbian q'oo koe hãa sa,’ témé sa,” tam méé.

22 Me kò nxãaska Felikisem, ncẽe ko dtcòm̀-kg'aoan di kg'õèan di dàòan ka qãèse q'ana ba gane di còoka-qõòan téékagu, a ba a máá: “Eẽm ko Lisiasem ncõo-kg'ao xu dim tc'amaka hànas téé-q'oos dim tc'ãà-cookg'ai ba hàà ner gha gaxao dis tchõà sa hàà bóò,” témé. 23 A ba a kò ẽe nqãaka hànas téé-q'oos dim tc'ãà-cookg'ai ba bìrí, Paulo bam gha kòre sa, igaba méém kgoarasean máà me, naka gam ka c'ẽea xu táá cara guu, gam ko tc'ẽe gúùan máà mea ne.

Paulo ba Felikise khara Derusila khara cookg'ai koe

24 C'ẽe cáḿan nqáéasem kò Felikise ba gam dis khóès Derusilas cgoa hàà, ncẽe Juta kò ii sa. A ba a Paulo ba tcii, a hàà kóḿ me, me ko Jeso Krestem di dtcòm̀an ka kg'ui. 25 Igabaga ẽem ko Paulo ba tchàno sa hẽé naka qgóóse sa hẽé naka hààkos xgàraku sa hẽéthẽé ko bìrí me, kam ko Felikise q'áòs ka tcãàè a ba a máá: “Tc'ãòa i hãa, ke qõò ncẽeska! Eẽr ko x'aèan hòò ner gha síí tcii tsi ke,” témé. 26 Eẽm x'aèm kam kò gataga tcoma hãa, Paulom gha ts'ãà ka mari cgoa x'ámá me sa, khamam kòo káíse tcii me kg'ui cgoa mem gha ka.

27 Cám̀ kurian nqáéa kam kò Porekio Feseto ba ntcõó-q'ooan Felikisem di séè, igabam kò Felikise Juta ne hùi kg'oana khamam kò Paulo ba qáé-nquuan koe guu.

Copyright information for `NHR