Acts 25

Paulo ba Fesetom cookg'ai koe

Eẽm ko Feseto gam dim xg'aekum koe hàà kam kò nqoana cáḿan qãá q'oo koe Jerusalema koe qõò, Kaesarea koe guu a. Xu kò kaia xu peresiti xu hẽé naka Juta di xu tc'ãà-cookg'ai xu hẽéthẽé gam cookg'ai koe síí x'áíse, a xu a Paulom di chìbian nxàe, a Feseto ba dtcàrà, Paulo bam gha Jerusalema koe úú sa, kàa sa xu kò kg'ónòa, dàòm q'oo koe xu gha cg'õo me di sa khama. Me kò Feseto ba xo̱a a máá: “Paulo ba Kaesarea koe qgóóèa, ra ko tíí ga ra thẽé gaa za qõò. Ke guu naka xu gaxao di xu kaia xu c'ẽe xu tíí cgoa qõò, naka gaa za síí khóè ba chìbi-chibi, ncẽè c'ẽe gúù tshúùm kò kúrúa ne,” témé.

Eẽm ko 8 kana 10 cáḿan nqáé tama cáḿan Jerusalema koe hãa kam kò Kaesarea koe qõò, a q'uu dim cáḿ ka qhàìs koe síí ntcõó-q'ooa ba koe ntcõó, a ba a x'áèan tcg'òó, Paulom gha cookg'aia ba koe tciia óáè sa. Eẽm ko Paulo hàà ka xu ko Jerusalema koe guua xu Juta xu hàà tééa nxa̱ma-nxa̱ma me, a káí zi chìbi zi qóḿ zi tcee cgae me, ncẽe tseegukagu tama xu hãa zi.

Me nxãaska Paulo xo̱ara mááse a máá: “Cúí chìbi ga ra kúrúa hãa tama, Juta ne di x'áèan ntcoean koe, kana tempelem koe ga igaba, kanaRoma ne dim x'aigam Kaesaram koe ga igaba,” témé.

Me Fesetom, ncẽe Juta ne ko hùi kg'oana ba Paulo ba bìrí a máá: “Jerusalema koe qõò sa tsia ko tc'ẽe, a tsi a síí cookg'aia te koe téé, a chìbian ncẽe xo̱ara mááse?” témé.

10 Me Paulo xo̱a a máá: “Ncẽeskar Kaesaram dis qhàìs koe téé-tẽe, ncẽe gaa koe méér ga ko hàà xo̱ara máásekaguè koe. Cúí gúù tshúù gar Juta ne koe kúrúa hãa tama, ncẽe tsáá ga tsi ma thẽé t'õèse q'ana khama. 11 A ncẽè chìbigar kò ii, x'óó ra gha sa ko qaas chìbi sa, ner x'óó sa xguìa hãa tite, igaba ncẽè chìbi ne ko bóò te qgáì kò káà ii ne i cúí khóè ga qari úú tama, gane tshàu q'oo koe i gha tcãà te di i. Kaesara bar ko dtcàrà mááse!” témé.

12 Eẽm ko Feseto gam dis xg'aes cgoa chóà xg'ara kam ko nxàe a máá: “Kaesara ba tsi dtcàrà máásea, khama tsi gha Kaesaram koe qõò,” témé.

Paulo ba Ageripa khara Berenise khara cookg'ai koe

13 Cg'orò cáḿ-coan qãá q'oo koe khara kò x'aigam Ageripa ba hẽé naka Berenise sa hẽéthẽé khara Kaesarea koe hàà, a síí Feseto ba tsgám̀kagu. 14 Káí cáḿan khara ko gaa koe hãa kam kò Feseto ba Paulom dis tchõàs ka x'aiga ba chóà cgoa, a ba a máá: “Ncẽe koem c'ẽem khóè ba hàna Felikisem ka qáé-nquum koe qaùèa ba. 15 Eẽr ko Jerusalema koe síí ka xu ko kaia xu peresiti xu hẽé naka kaia xu Juta ne di xu hẽéthẽé chìbi-chibi me, a xu a dtcàrà te, chìbiga me e, tar gha méé sa. 16 Ra ko bìrí xu, Roma ne dis kg'óòs tama si i sa, khóèm gha khóè ne máàè, qanegam chìbi ko bóò mem khóèm cgoa q'oaku naka máàèa baa chìbian koe x'aèan hòò naka xo̱ara mááse tamas cookg'ai koe sa. 17 Eẽ xu ko ncẽe koe xg'ae, kar kò tchõà sa táá ão-ão, igabar kò q'uuan ka qhàìs koe síí ntcõó-q'ooa te koe ntcõó, a ra a khóèm gha óágaè di x'áèan tcg'òó. 18 Eẽ xu ko chìbi ko bóò me xu tẽe a ko kg'ui ka xu ko táá cúí gúù kaga chìbi-chibi me tíí ko nqòòa hãa a. 19 Gaan téé-q'oo koe xu ko kg'ama kg'uian úúa ntcoeku cgoa me xu kòo o, gaxu dis dtcòm̀s ka naka Khóèm x'óóam ka hẽéthẽé e, Jeso ta ko ma tciiè ba, ncẽe Paulom kò máá kg'õèam hãa, témé ba. 20 Aagusear kò hãa, ntar ga ma chìbian ẽe ma xùri dàò sa, khamar kò tẽè me, Jerusalema koe qõòa nem ko tc'ẽe sa, a gaa koe síí chìbian xo̱ara mááse sa. 21 Eẽm ko Paulo dtcàrà mááse, Kaesaram dis bóòs koem gha úúè sa, kar ko x'áè, qgóóèm gha sa, ra nxãakg'aiga Kaesaram koe síí tsééa úú me,” tam méé.

22 Me nxãaska Ageripa Feseto ba bìrí a máá: “Tíí kar ncẽem khóè ba kóḿ kg'oana,” témé. Me xo̱a a máá: “Q'uu ka tsi gha kóḿ me,” témé.

Paulo ba Ageripam cookg'ai koe

23 Xùrikom cáḿ ka khara kò Ageripa ba hẽé naka Berenise sa hẽéthẽé khara hàà, x'ai-x'áísean cgoa, a khara a hàà komsanan dim nquum koe tcãà, tc'amaka hãas téé-q'oos di xu ncõo-kg'ao xu cgoa, naka q'ãaèa xu khóè xu x'áé-dxoom di xu hẽéthẽé cgoa. Fesetom di x'áè-kg'áḿan kam kò Paulo óágaè. 24 Feseto ba ko máá: “X'aigam Ageripa ba hẽé, naka wèé ne khóè ne ncẽe koe gatsam cgoa hãa ne hẽéthẽé tuè, ncẽem khóè ba tu ko bóò! Wèé ne khóè ne Juta di nea còrè tea gam ka, Jerusalema koe hẽé naka ncẽeKaesarea koe hẽéthẽé e, a ko q'au cgae te, táá méém ga qanega kg'õèas gúùs ka. 25 Ra bóò me cúí gúù ga kúrúa hãa tama, x'oo sam ga kg'anoa a, igabam ko nxãaska x'aiga-dxoom Roma dim koes gha tchõà sa úúè sa dtcàrà mááse, ra nxãaska bóò Roma koer gha úú me sa. 26 Igabar cúí gúù ga úú tama, gam kar gha x'aiga-dxoom tiri ba góá máá a. Khamar gaa domkaga óága mea wèéa tu cookg'ai koe, gataga kaisase tsáá x'aiga tsi Ageripa tsi cookg'ai koe, nxãasegar gha ncẽe xùri dàòan di xo̱an koe c'ẽes gúù sa hòò, a nxãan ka góá ka. 27 Bóòr ko i káà hùi i khama, qáéèam khóè ba tsééa úúa ne, chìbi-chibièam ko mááès gúù sa qãèse nxàe tamase,” tam méé.

Copyright information for `NHR