Acts 26

Me kò nxãaska Ageripa Paulo ba bìrí a máá: “Kgoara tsi mááèa kg'uia tsi gha mááse sa,” témé. Kam kò nxãaska Paulo x'õàa ba ghùi, a ba a xo̱ara mááse, a máá:

“X'aiga tsi Ageripa tseè, bóòr ko ts'eekg'ai ra a sa, ncẽer ncẽe cáḿ ka tsáá cookg'ai koe tẽe ka, a ko wèé chìbian tiri ncẽe Juta ne koe guua hãa koe xo̱ara mááse. Qãèse tsi q'ana hãa, Juta ne di kg'óòan hẽé naka ntcoeku-kg'áḿa ne hẽéthẽé e khama. Gaa domkar ko dtcàrà tsi, qãèse tsi gha komsana te sa.

“Cg'áré ra a koe ga ne guu a wèé ne Juta ne kg'õè-q'ooa te q'ana hãa.Q'ana ne hãa, ntar kò ko ma tiri ne khóè ne xg'aeku koe hẽé naka Jerusalema koe hẽéthẽé tshoa-tshoases koe ga guu a ko ma kg'õè sa. Qáò x'aèa ne ne q'ãa tea, a ne a ga nxàea tcg'òó, tc'ẽe ne kòo ne, qari dàòan sita dis dtcòm̀s di koer kò kg'õè sa, Farasai ra iise. Ra ncẽeska ncẽe koe tẽe, tẽèkus koe, nqòòs ncẽer úúa hãas di sa, nqòòkagukus ncẽe Nqarim kò sita ka xõòa xu nqòòkagua hãas koe. Sita di zi qhàò zi 12 zi Iseraele di zi ko koaba ba hẽé naka ntcùú ba hẽéthẽé Nqari ba qarika tsééa máá, ncẽes nqòòkaguku sa ne gha hòò di tcoma ne ne úúa hãa khama. Oo, x'aigaè, ncẽes nqòòs domkar ko Juta ne ka chìbi-chibiè. Dùús domka tu dtcòm̀ úú tama, Nqari ba ga khóèan x'ooan koe ghùi di i?

“Igabar kò tíía, tíí ka bóòa hãa, káí zi gúù zi méér ga kúrú naka Jesom Nasareta dim di cg'õèan ntcoe sa. 10 Ncẽea Jerusalema koer kò kúrús ga si i: Kaia xu peresiti xu koer hòòa qarian cgoar kò káí dtcòm̀-kg'aoan
26:10 dtcòm̀-kg'ao ne -Gerika sa ko máá: “tcom-tcomsa ne,” témé.
qáé-nquuan koe tcãà, gatagar kò tíí igaba ẽer ko kóḿ cg'õoè ne ko sa ka, ẽes gúù sa dtcòm̀a máána hãa.
11 Káíser kò ko còrè-nquu xu koe tcana te a xgàra ne, a ra a kò kúrú ne, gane dis dtcòm̀ sa ne gha cóè ka. Kaisase gane koe xgóàn kar kò gataga tãá nqõóan di x'áé-dxooan koe ga síí xgàra ne.

Paulo ba ko nxàe, ntam ma Jesom cgoa xg'aea sa

(Tsee 9:1-19; 22:6-16)

12 “Ncẽes tc'ẽe sa úúaser kò Damaseko koe qõò, kaia xu peresiti xu koe guua qarian hẽé naka x'áèan hẽéthẽé úúa hãase. 13 X'aigaè, koaba di x'aè e kò ii, ẽer kò dàò q'oo koe hàna kar kò nqarikg'ai koe guuam x'áà ba bóò, kaisase ko cáḿs ka x'áà ba, me ko tíí koe x'áà, naka ẽe kò tíí cgoa hãa xu koe hẽéthẽé e. 14 A ẽe xae wèéa xae ga góḿankg'ai koe cg'áéa hãa kar kò dòm̀ ba kóḿ, me ko Hebera dis kg'uis ka kg'ui cgoa te a ko máá: ‘Sauloè, Sauloè, dùú sa tsi ko xgàra Tea máá? Tc'íía tsi kòo ka̱bi ne tsi ko thõò-thõose,ghòèm khama dqàbi hìi ba ko tc'íí ba,’ témé. 15 Ra tẽè a máá: ‘Dìí Tsia, X'aigaè?’ témé. Me X'aigamNqari ba xo̱a a máá: ‘Jeso Ra a, ncẽe tsi ko xgàra Ra. 16 Igabaga tẽe naka nqàrèa tsi cgoa téé, ncẽes gúùs domkar tsáá koe x'áísea hãa ke: Tiri tsi qãà tsi gha ii kar nxárá tcg'òó tsia, a Tíí koe tsi bóòa hãa zi gúù zi hẽé naka x'áí tsir gha zi gúù zi hẽéthẽé di tsi nxàea tseegukagu-kg'ao tsi ii ka hẽéthẽé e. 17 Tsari ne khóè ne koe hẽé naka tãá zi qhàò zi di ne koe hẽéthẽér gha kgoara tsi, ncẽer gha gane koe tsééa úú tsi ne, 18 tcgáía ne tsi gha xgobekg'am ka, a ntcùúan koe ka̱bi a tcg'òó ne a x'áàn q'oo koe tcãà ne ka, a satanam di qarian koe tcg'òó ne a Nqarim koe úú ne ka, nxãasega ne gha chìbian di qgóóa-máákuan hòò, a ne a gha Tíí koe dtcòm̀an ka Nqarim di ne khóè ne ii ka,’ témé.

Paulo ba ko gam di xgaa-xgaan ka nxàe

19 “Khamar x'aiga tsi Ageripa tseè, nqarikg'ai dis x'áí sa ntcoe tama. 20 Igabar kò kg'aia Damaseko di ne koe síí nxàe si, a nxãaska Jerusalema koe hẽé naka Jutea dim nqõóm koe hẽé, naka gataga tãá zi qhàò zi di ne koe ga hẽéthẽé síí nxàe si a ko máá, gane di chìbian koe méé ne tcóóse naka Nqarim koe ka̱bise, naka tcóósea ne hãa sa ko x'áí zi tséé zi kúrú. 21 Ncẽes gúùs domka ne kò Juta ne tempelem koe qgóó te, a ne a cg'õo te kg'oana. 22 Igaba ra wèé x'aèan ncẽe kaga Nqarim koe hùian hòòa, a ncẽe koe tẽe, a kowèé ne khóè ne ẽe nqãaka hàna ne hẽé naka tc'amaka hàna ne hẽéthẽé koe nxàea tseegukagu. C'ẽe gúùtíí tc'ẽe koe tcg'oara hãar nxàe tama, igabar ko porofiti xu hẽé naka Moshe ba hẽéthẽé xu nxàea hãa, a máá, kúrúses gha témés gúù sa nxàe. 23 Ncẽe xu kòo máá, Kreste ba gha xgàrase, a ba a gha tc'ãà a x'ooan koe tẽe, a gha ncẽem dàòm ka Iseraele di ne khóè ne koe hẽé naka tãá zi qhàò zi di ne koe ga hẽéthẽé x'áàn ka kg'ui, témé sa,” tam Paulo ba méé.

24 Paulom qanega hãa a ko gam di xo̱ara máásean ka nxàe kam kò Feseto ba tcãà kg'áḿ-q'oo me, a q'au a máá: “Temea tsia, Pauloè! Kaisase xgaa-xgaasean tsaria temekagu tsia!” témé.

25 Igabam kò Paulo ba máá: “Teme tama raa, tcom-tcomsa tsi Feseto tseè, igaba ra ko tchàno tseeguan kg'ui. 26 Ncẽe zi gúù zi kam x'aiga ba q'anaa hãa khamar ko gam cgoa kgoarasease kg'ui, a gataga tcoma hãa, c'ẽe gúùan ga kò táá nqáé me sa, ncẽe zi gúù zia kò xàìase kúrúè tama khama. 27 X'aiga tsi Ageripa tseè, porofiti xu tsia ko dtcòm̀? Q'ana ra hãa dtcòm̀ xu tsi ko sa,” tam méé.

28 Me kò Ageripa Paulo ba bìrí a máá: “Xòm̀x'aè ka tsi gha kúrú ter dtcòm̀-kg'ao ba kúrú, sa tsi koáé tc'ẽe!” témé.

29 Me Paulo xo̱a a máá: “Xòm̀x'aè kana qáòx'aè i ko séèigabar tchõà úú tama, a ko Nqari ba còrè, tsáá cúí tsi tama tsi méé tsi ii sa, igaba gataga wèéa ne ncẽe ko ncẽe cáḿ ka komsana te ne méé ne tíí khamadtcòm̀-kg'ao ba kúrú sa,igaba ra tc'ẽe tama tíí khama tu gha ii sa, ncẽe zi táù zi úúan ka,” tam Paulo ba méé.

30 Me nxãaska x'aiga ba tẽe, naka tc'ãà-cookg'ai ba hẽé, naka Berenise sa hẽé, naka wèé ne ẽe ko gane cgoa ntcõe ne hẽéthẽé e. 31 Eẽ ne ko qõò ka ne ko bìríku a máá: “Ncẽem khóè ba cúí chìbi ga kúrú tama, cg'õoèm gha sa ko qaa a, kana qáé-nquuan koem gha tcãàè di i!” témé.

32 Me kò Ageripa Feseto ba bìrí a máá: “Ncẽem khóè ba ga kò kgoaraèa, ncẽè Kaesaram koe tchõà sa úúa nem kò dtcàrà máásea tama ne,” témé.

Copyright information for `NHR