Acts 3

Nqo̱ara hãam dtcàrà-kg'ao ba ko qãèkaguè

C'ẽem cáḿ ka tsara kò Petere ba hẽé naka Johane ba hẽéthẽé tsara còrè di x'aè ka tempelem koe qõò, nqoana di x'aè ka. Me kò ábà nqa̱is koe ga guu a nqo̱ara hãam khóè ba ‘T'õè’ ta ko ma tciièm tempelem-kg'áḿ koe hàna. Wèé cáḿ kam kò gaa koe séè a úúè a síí tòóè a ko ẽe ko tcãà ne khóè ne máàku zi dtcàrà ba. Eẽm ko Peterea tsara Johanea tsara bóò tsara ko tempelem-kg'áḿ koe tcãà kam kò máàku sa dtcàrà tsara a. Tsara téé a tcgáí-q'ooa ba koe bóò me, ka tsara ko Petere tsara bìrí me a máá: “Bóò tsam m,” témé. Me khóè ba qãèse bóò tsara a, au me tsara gha di tcoman úúa hãase. Igabam kò Petere ba máá: “Selefera ga hẽé naka gauta ga hẽéthẽér úú tama, igabar gha ẽer úúa hãa sa máà tsi: Jeso Krestem Nasareta dim cg'õè ka tẽe naka tsia qõòa te!” témé. A ba a kg'áòm x'õàm gam dim cgoa qgóóa ghùi me, i khóèm di nqàrèan hẽé naka nqõáa ba hẽéthẽé kúúga q'am̀. Me nxàìa tẽe a nqàrèa ba ka téé a tshoa-tshoa a qõòa te, a ba a gatsara cgoa tempelem q'oo koe tcãà; qõòam ko téé a nxàì a Nqari ba dqo̱m̀. Eẽ ne ko wèé ne khóè ne bóò me, me ko qõò a ko Nqari ba dqo̱m̀, 10 ka ne ko bóòa q'ãa me, me gaam khóèm ncẽe kòo káíse tempelem ‘T'õè kg'áḿ’ ta ko ma tciièm koe ko ntcõó a ko dtcàràm ga me e sa, ka ne ko kaisas ares ka tcãàè, dùús kúrúse cgae mea hãa sa.

Petere ba ko tempelem koe kg'ui

11 Gaam khóèm qanega Peterea tsara Johanea tsara cgoa tc'àmà-tc'amasea hãa ka ne kò khóè ne qàròa síí cgae xu, xào-xaos Solomonem di sa ta ko ma tciiès qgáìs koe, kaisas ares ka tcãàèase. 12 Eẽm ko Petere ncẽe sa bóò, kam ko bìrí ne a máá: “Khóè xao Iseraele di xaoè, dùús domka sa ko ncẽe sa arekagu xao o? Dùús domka xao ko ma bóò tsam maà? Sitsam di qarian hẽé kana sitsam di Nqari-tcáóan hẽéthẽé domka tsam kúrú mem ko qõò, ta xao tc'ẽea? 13 Nqarim Abrahamam di ba, a Isakam di ba, a Jakobem di ba, Nqarim gaxae ka xõò ga xu di ba, nxãa ba Gam dim Qãàm Jeso ba x'áàkagua. Tcg'òó Me xao kò, síím gha cg'õoè ka, a xao a kò Pilatom cookg'ai koe c'úùse Me, ncẽe kò qõòm gha ka kgoara Mea hãa ba. 14 A xao a kò Tcom-tcomsa a Tchàno ii ba c'úùse, a dtcàrà mááse cg'õo-kg'aom gha kgoaraè sa. 15 X'aigam kg'õèan di ba xao kò cg'õo, igabam kò Nqari ba x'ooan koe ghùi Me. Ncẽes gúùs di xae nxàea tseegukagu-kg'ao xae e. 16 Dtcòm̀s ka i kò Jesom di cg'õèan ncẽem khóèm, ncẽe tu ko bóò a q'ana ba, qarian máàna hãa. I Jesom koe guua dtcòm̀an ncẽem khóè ba gatu wèé tu cookg'ai koe kg'õèkagua.

17 “Ncẽeska, tíí kíí gatuè, q'ana ra hãa, c'úùa tu kò hãa domka tu ncẽes gúù sa kúrúa hãa sa, gatu di xu tc'ãà-cookg'ai xu kò hẽéa khama. 18 Nqari ba wèé xu porofiti xu kg'áḿ koe guu a kg'aiga nxàea hãa a ko máá, Gam dim Kreste ba gha xgàraè, témé. A ba a kò ncẽe kg'uian ncẽem dàòm ka tseegukagua. 19 Gaa domka méé tu gatu di chìbian koe tcóóse, nakaNqarim koe ka̱bise, naka i gha nxãasega chìbia tu tchùua tcg'òóè, 20 nxãasega i gha ka̱ba-ka̱ban tc'ẽe di x'aèan X'aigam koe guu a hàà ka, a ba a gha Jeso ba tsééa óá, Kreste ii ba, ncẽem nxãakamaga nxárá tcg'òóa máá tua hãa ba. 21 Nqarikg'ai koe méém hãa, me gha nxãakg'aiga síí x'aè ba hàà, Nqarim gha wèé zi gúù zi kúrúa ka̱bi di ba, ẽem ko ncìísega Gam di xu porofiti xu tcom-tcomsa xu kg'áḿ koe guu a kg'uia hãa sa ba. 22 Moshe ba kò kg'ui a máá: ‘X'aigam gatu dim Nqari ba gha gatu di ne khóè ne xg'aeku koe guu a tíí khama iim porofiti ba tsééa óá máá tu u. Ke méé tu wèés gúùs ẽem gha ko bìrí tu u sa komsana. 23 Dìím wèém ẽe porofiti ba komsana tama ba gha gam di ne khóè ne xg'aeku koe q'ãea tcg'òóè,’ témé. 24 Xu kò ncìísega wèé xu porofiti xu ncẽe xu cáḿ xu ka kg'uia hãa: Samuele ba hẽé naka ẽe kháóka hààraa xu hẽéthẽé e. 25 Gatua porofiti xu hẽé naka Nqarim kò gatu ka xõò ga xu cgoa kúrúa hãas qáé-xg'ae sa hẽéthẽé di tu cóá tu u. Ncẽem kò Abrahamam cgoa kúrúa hãa sa, a bìrí me a máá: ‘Wèé zi qhàò zi nqõómkg'ai di zia gha tsaris qhàòs domka ts'ee-ts'eekg'aiè,’ témé. 26 Eẽm ko Nqari ba Gam dim QãàmJeso ba ghùi, kam kò kg'aia gatu koe tséé úú Me, síím gha ts'ee-ts'eekg'ai tu u ka, wèéa tu gam gha gatu di zi dàò zi cg'ãè zi koe tcg'òó ka,” tam Petere méé.

Copyright information for `NHR