Acts 6

7 xu kaia xu kerekes di xu ko nxárá tcg'òóè

Eẽ xu cáḿ xu ka ne ko xgaa-xgaase-kg'ao ne càùse a káí, ka ne ko Gerika di ne Juta ne mẽéku Hebera di ne Juta ne cgoa, wèé cáḿan tc'õoan ko gàbaè x'aè ka zi kò Gerika di zi dxàe-ntcõa zi qãèse máàè tama khama. Xu 12 xux'áè úú-kg'ao xu wèé ne xgaa-xgaase-kg'ao ne tciia xg'ae a máá: “Qãèa i máá xae e tite, Nqarim dim kg'uim di tsééan guu a síí tc'õoan gàbakagu ne. Gaxae ka qõese ga tuè, gatu xg'aeku koe 7 xu khóè xu nxárá tcg'òó, q'ana tu hãa xuTcom-tcomsam Tc'ẽem ka cg'oèa a tc'ẽega xu, naka xae ncẽe tsééan máà xu. Igaba xae gha sixae còrèan hẽé nakaNqarim dim kg'ui ba hẽéthẽé dis tséé sa tcãà tcáóa máá,” ta xu méé.

Me kg'uim ncẽe ba wèés xg'ae sa qãè-tcaokagu. Ne Stefane ba nxárá tcg'òó, khóèm ncẽe kò dtcòm̀an ka hẽé naka Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka hẽéthẽé cg'oèa ba; naka Filipi ba hẽé, naka Perokoro ba hẽé, naka Nikanore ba hẽé, naka Timone ba hẽé, naka Paremenase ba hẽé, naka Nikolao ba hẽéthẽé xu, ncẽe kò Antioke koe kò guua hãa a Juta dis dtcòm̀s koe máàsea hãa ba. Ne kò ncẽe xu khóè xu x'áè úú-kg'ao xu cookg'ai koe tòó, ncẽe kò còrè a tshàua xu tòó cgae xu xu.

Me kò Nqarim dim kg'ui ba tsa̱i-tsa̱ise. Ne xgaa-xgaase-kg'ao ne Jerusalema di ne qháése càùse a kaisase káí, si gataga thẽé peresiti xu dis xg'aes kaia sa dtcòm̀an koe máàse.

Stefane ba ko qáéè

Stefane ba ko Nqarim di cgóm̀kuan hẽé naka qarian hẽéthẽé ka cg'oè cgaeèam khóè me e, a kò are-aresa zi gúù zi hẽé naka kaia zi x'áí zi hẽéthẽé khóè ne xg'aeku koe kúrú. Igaba xu kò c'ẽe xu khóè xu ncẽe kò còrè-nquumqãàn di tsééan koe guu a kgoaraèa xu khóè xu di ba ta ko ma tciièm di xu, ncẽe kò Juta xu Kurene hẽé naka Alekesanteria hẽéthẽé di ii xu hẽé, naka c'ẽe xu Kilikia hẽé naka Asia hẽéthẽé di xu Stefanem cgoa ntcoeku. 10 Igaba xu kò gam di tc'ẽean hẽé nakaTcom-tcomsam Tc'ẽem ẽem kò ko Gam di hùian ka kg'uim cgoa hẽéthẽé tc'ãòku tama.

11 Nxãaska xu ko c'ẽe xu khóè xu qg'áì, xu Stefanem ka máá: “Ncẽem khóè ba xae kóḿa hãa me ko Moshem di x'áèan hẽé naka Nqarim ka hẽéthẽé cg'ãèse kg'ui,” témé. 12 Xu kò nxãaska khóè ne hẽé naka kaia xu hẽé naka x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽéthẽé ko̱bi-ko̱bi. Ne qgóó me a ne a kaia xu dis xg'aes cookg'ai koe úú me. 13 A xu a tshúù-ntcõan di tééa-máá-kg'aoan qg'áì i máá: “Ncẽem khóè ba ncẽem tcom-tcomsam tempelem
6:13 tempele -Gerika sa ko máá: “qgáì” témé.
ka hẽé naka x'áèan ka hẽéthẽé tshúùse kg'uian cgoa chõò tama.
14 Kóḿ mea xae hãa me ko máá: ‘Ncẽem Jesom Nasareta di ba gha ncẽes qgáì sa ko̱be, a ba a gha Moshem máà xaea hãa cauan qg'urì,’ témé khama,” ta xu méé. 15 Xu kò kaia xu wèé xu ẽe kò xg'aes q'oo koe ntcõe xu tcgáía xu Stefanem koe qãea tòó, a kg'áía ba bóò i moengelem dian khama ii.

Copyright information for `NHR