Acts 8

Me kò Saulo baStefanem di cg'õokuan dtcòm̀a máána hãa.

Filipia xu Peterea xu di tsééa ne, Jutea hẽé naka Samaria hẽéthẽé koe (8—12)

Saulo ba ko kereke sa xgàra

Eẽm cáḿ kas kò Jerusalema dis kerekes koe kaias xgàraku sa tshoa-tshoase, ka ne kò wèéa ne ga Jutea hẽé naka Samaria hẽéthẽé di tsara nqõó tsara koe tsa̱i-tsa̱ise, xu x'áè úú-kg'ao xu cúí xu qaù.
Ne kò Nqari-tcáóa ne khóè ne Stefane ba kg'ónò, a kò kaisase kg'ae cgae me.

Igabam ko Saulo tshoa-tshoa a nquu xu koe tcana te a kereke sa dxàùa q'aa, a khóè xu hẽé naka khóè zi hẽéthẽé tcéèa tcg'òó a síí qáé-nquuan koe tcãà.

Qãè tchõà ne ko Samaria koe xgaa-xgaaè

Ne kò gane ẽe kò tsa̱i-tsa̱isea hãa ne, wèé qgáìan ẽe ne ko síí koe qãè tchõàn xgaa-xgaa. Me kò Filipi Samaria dim x'áé-dxoom koe síí, a gaa koe síínqòòkaguèa hãam Krestem ka xgaa-xgaa ne. Eẽ zi ko xg'ae zi khóè ne di zi Filipi ba kóḿ a ko kúrúm ko zi x'áí ziare-aresa zi bóò, ka zi ko wèéa zi ga cúù-cuuse a qãèse kóḿ me. Dxãwa tc'ẽea ne kò káí ne khóè ne koe kaiam q'aum cgoa q'aua tcg'oa khama, ne kò gataga káí ne khóè ne x'óó xòèa kò hãa ne hẽé naka nqo̱ara kò hãa ne hẽéthẽé qãèkaguè. Si kò ẽem x'áé-dxoom koe kaias qãè-tcao sa xóé.

Simonem tsóò-kg'ao ba

Igabam kò c'ẽem khóèm Simone ta ko ma tciiè ba gaam x'áé-dxoom koe hàna, tsóò-kg'ao kò ii ba, a kò Samaria di ne khóè ne arekagu. A ba a kòo gabá cgáém khóè me e sa koase. 10 Ne kò wèé ne khóè ne, ẽe nqãaka hãas téé-q'oos di ne hẽé naka tc'amaka hãas téé-q'oos di ne hẽéthẽé qãèse komsana me, a ne a ko q'aua kg'ui a ko máá: “Ncẽem khóè ba Nqarim di qarian úúa, ncẽe kaia qari ka q'ãasea a,” témé. 11 Gam koe ne ko qãèse komsana, tc'ãòa kuri nem ko séè a ko gam di tsoò-kg'áḿan kàan di cgoa arekagu ne khama. 12 Igaba ẽe ne ko Filipi ba dtcòm̀, ẽem kòo Nqarim di x'aian hẽé, naka Jeso Krestem di cg'õèan hẽéthẽé di qãè tchõàn xgaa-xgaa ka, ka ne kò wèéa ne ga tcguù-tcguuè, kg'áò-khoean ga hẽé naka dxàe-khoean ga hẽéthẽé e. 13 Simonem igabam ko thẽé dtcòm̀, a ba a kò ẽem ko tcguù-tcguuèa xg'ara ka Filipi ba wèé qgáìan ẽem ko qõò koe xùri. A ba a kò ẽem koare-aresa zi x'áí zi hẽé naka kaia qarian kúrúse ko hẽéthẽé bóò ka kaisase are.

14 Eẽ xu ko x'áè úú-kg'ao xu Jerusalema koe hàna xu kóḿ, Samaria di ne khóè nea Nqarim dim kg'ui ba dtcòm̀a hãa sa, ka xu kò Petere ba hẽé naka Johane ba hẽéthẽé tsara tsééa úú cgae ne. 15 Ncẽe kò ẽe tsara ko síí ka còrèa máá ne tsara, nxãasega ne gha Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba hòò ka. 16 Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba kò qanega cúía ne koe ga hàà tcãà ta ga hãa khama, ne ko kg'amaga X'aigam Jesom dim cg'õè koe tcguù-tcguuèa. 17 Ka tsara kò nxãaska tshàua tsara tòó cgae ne, ne Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba hòò.

18 Eẽm ko Simone, Tcom-tcomsam Tc'ẽem ko x'áè úú-kg'ao tsara di tshàuan tòó cgaekus ka máàkuè sa bóò, kam kò marian tcg'òó a máà tsara a,ẽe qaria nem gha x'ámá ka, 19 a máá: “Eẽ qarian tsao thẽé máà te naka i gha nxãasega wèé khóèan ẽe ra ko tshàua te tòó cgae e Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba hòò,” témé. 20 Me Petere xo̱a me a máá: “Maria tsi méé i tsáá cgoa kaà, Nqarim dis máàkus ka tsi tc'ẽea máá, marian cgoa tsi gha x'ámá si, ta tc'ẽea ke! 21 C'ẽe xòè-coa ga tsi ncẽes tséés koe úú tama, i tcáóa tsi Nqarim cookg'ai koe tchàno tama khama. 22 Gaa domka méé tsi tsari chìbian koe tcóóse naka tsia tsari tsééan cg'ãè tcg'oaragu, naka X'aigam koe còrè, nakam gha ẽeta ii tc'ẽean tcáóa tsi q'oo koe tsi úúa domka qgóóa máá tsi. 23 Cg'ãèan ka tsi cg'oè cgaeèa, a chìbian ka qgóóèa sar ko bóò khama,” tam méé. 24 Me Simone xo̱a a máá: “Nxãaska tsao gatsao X'aigamNqari ba còrèa máá te, naka i gha nxãasega táá ncẽe tsao ko méé cgae te gúùan kúrúse cgae te,” témé.

25 Eẽ tsara ko X'aigamNqarim dim kg'ui ba nxàea tseegukagu, a ko xgaa-xgaaa xg'ara, ka tsara ko Peterea tsara Johanea tsara Jerusalema koe ka̱bise, adàòm q'oo koe tsara hãase qãè tchõàn káí xu x'áé-coa xu Samaria di xu koe xgaa-xgaa.

Filipi ba hẽé naka Etiopia dim khóè ba hẽéthẽé e

26 Me nxãaska moengelem X'aigam di ba Filipi ba bìrí a máá: “Tẽe naka koaba nqáè ka qõò, dàòm ncẽe Jerusalema koe guu a ko Gaasa koe qõòm cgoa, ncẽe tchàa-xgóós di ba,” témé. 27 Me xgoaba a qõò, a gaa x'aè kaga dàòm q'oo koe Etiopia dim khóèm cgoa xg'ae, ábà tama kò hãa ba, kaiam mari qgóó-kg'aom Kandakes di ba, x'aigas Etiopia ne di sa. Ncẽem khóè ba kò Jerusalema koe hààraa, a ko hàà Nqari ba còrè. 28 Me kò ẽem xóé a ko gam dis karas q'oo koe hãase dìbia qõò ka porofitim Isaiam dis Tcgãya sa ko nxárá qõò. 29 MeTcom-tcomsam Tc'ẽe ba Filipi ba bìrí a máá: “Qõò ẽe síí hãas karas koe naka síí qàea sa koe xóén qõò,” témé.

30 Me nxãaska Filipi qàròa síí karas koe, a ba a kóḿ me ko khóè ba porofitim Isaiam koe ko nxárá. MeFilipi tẽè me a máá: “Kóḿa tsi ko q'ãa dùú sa tsi ko nxárá sa?” témé. 31 Me xo̱a me a máá: “Nta ra gha ma q'ãa, c'ẽe khóè kò qãèse bìrí tchàno-tchano te e tama ne?” témé. A ba a Filipi ba dtcàrà, q'ábàm gha a hàà qàea ba koe ntcõó sa. 32 Eẽm khóè ba kòo ncẽem tceemNqarim dis Tcgãyas dim koe nxárá,ncẽe kò ncẽeta ma góáèa a ko máá:

“Ghùu-coam khamam kò ma
cg'õoku dis qgáìs koe chùia úúè,
a ba a kò nqoo-nqoosase ko dqòmmèm ghùu-coam khama ma
táá xgobekg'am kg'áḿ.
33 Sau-cgaekaguèm gha kam kò táá qãèse qgóóè.
Dìí na gha gam dis qhàòs hààkos cgoa kg'ui?
Ncẽe nqõómkg'ai koem kg'õèa ba séè cgaeèa ka,”
ta i ma góáèa koe.

34 Me ábà tama kò hãam khóè ba Filipi ba tẽè a máá: “Bìrí te, cgóm̀na, dìín ka ba gáé ko porofiti ba kg'ui, gabá ko nxàese kana ba ko c'ẽe khóè ka kg'ui?” témé. 35 Me Filipi tshoa-tshoa a kg'ui, a ba a gaam tceem ẽem cgoa ga tshoa-tshoa a xgaa-xgaa me qãè tchõàn Jesom di ka.

36 Eẽ tsara xóé a ko dàòm q'oo koe qõò, ka tsara ko tshàankò hãam qgáìm koe hàà, kam ko ábà tamam khóè ba máá: “Bóò, tshàan ga ncẽe e. Ka dùúa ko tàà ra tcguù-tcguuè tite?” témé. 37 [Me bìrí me a máá: “Ncẽè wèé tcáóa tsi cgoa tsi kòo dtcòm̀ ne i kgoarasea,” témé. Me xo̱a me a máá: “Dtcòm̀ ra ko Jeso Kreste ba Nqarim dim Cóá Me e sa,” témé.] 38 Me x'áèan tcg'òó me kara qáé-kg'ao ba téé. Tsara wèéa tsara ga tshàan q'oo koe tcãà, Filipi ba hẽé naka ábà tamam khóè ba hẽéthẽé e, me Filipi tcguù-tcguu me. 39 Eẽ tsara ko tshàan q'oo koe tcg'oas kagam ko kúúga X'aigamNqarim dimTcom-tcomsam Tc'ẽe ba Filipi ba séèa tcg'òó, me ábà tamam khóè ba táá gaicara hòò me, igabagam ko kg'ama qõò qãè-tcaoase. 40 Igabam kò Filipi Asetote koe síí hòòse a ko gaa koe caate, a ba a ko wèé xu x'áé xu koe qãè tchõàn xgaa-xgaa, a ba a nxãakg'aiga Kaesarea koe síí tcãà.

Copyright information for `NHR