Colossians 1

Nqõóm dis kg'õè sa hẽé naka Krestem di tsééan hẽéthẽé e (1—2)

Tsgám̀kaguku zi

Paulo ra a, Jeso Krestem dir x'áè úú-kg'ao
1:1 x'áè úú-kg'ao -Gerika sa ko “apostolo” témé.
ra Nqarim ma tc'ẽea khama, a gatá ka qõesem Timoteom cgoa hãa.

Kolosa koe hàna ne dtcòm̀-kg'ao ne, gatsam ka qõese ga ne ncẽe Krestem koe tcom-tcomsa ne tsam koncẽes tcgãya sa góá máá a ko máá:

Nqarim gatá ka Xõòm koe guua hãa cgóm̀kuan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé méé i gatu cgoa hãa, témé.

Paulo ba ko dtcòm̀-kg'ao ne Kolosa di ne còrèa máá

Eẽ tsam kò ko còrèa máá tu u ne tsam ko wèé x'aè ka Nqarim gatá dim X'aigam Jeso Krestem ka Xõò ba qãè-tcaoa máá, Nqarim koe tu nqòòan úúa hãa, a gaa domka Jeso Krestem koe dtcòm̀aa, a gataga wèé ne tcom-tcomsa ne ncàm̀a hãa sa tsam kóḿa hãa khama. Ncẽe nqòòan tu nqarikg'ai koe tòóa mááèa hãa. Nxãakamaga tu gaa nqòòan ka kóḿa hãa, tseeguan di qãè tchõàn tu kòo xgaa-xgaaè ka. Eẽ i ko qãè tchõàn gatu koe hààm cáḿ ka tu kò kóḿ m a tu a kòtshoa-tshoa a Nqarim di cgóm̀kuan tseeguan kaga gatu ka q'ana hãa. Ncẽe i ko ma wèém nqõóm koe tc'áróan kúrú a kai khama i ko gataga gatu xg'aeku koe hẽé. Epaferasem koe tu kò xgaa-xgaase e, qãàm sixae ka c'ẽem ncàm̀-ncamsa ba, ncẽe gatu domka tcom-tcomsam tséé-kg'aom Krestem di ba. Ncẽe kò gatagaTcom-tcomsam Tc'ẽem ka tu máàèa hãa ncàm̀kuan ka bìrí xae e ba.

Ncẽes gúùs domka xae kò táá chõò cgoa còrèa máá tu ne, gaam cáḿ ẽe xae kò kóḿ m ka, xae kò Nqari ba dtcàrà Me kúrú tu u, Gam ko tc'ẽe sa tu gha cg'oèase q'ãa ka, nakam gha Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka hẽéthẽé cg'oè-cg'oe tu u, ncẽe gha kúrú tu u tu wèé za ga tc'ẽega, a kóḿa q'ãa ba. 10 Nxãasega tu gha X'aiga ba kg'anoa hãas kg'õè sa kg'õè, a wèé za ga qãè-tcaokagu Me, a tu a gha qãè zi tséé zi wèé zi koe tc'áróan kúrú, a Nqari ba q'ãan koe càùse ka. 11 A xae a ko còrè, wèé qarian cgoa tu gha qari-qariè sa, Gam di qarian x'áàm di koe guua ka, qóḿan xg'aeku koe tu ko qarika téé a tu a qáò tcáó, qãè-tcaoan cgoa. 12 Xae ko còrè, Abo ba tu gha qãè-tcaoa máá sa, Gaam ncẽe kúrú tua tu kg'ano-kg'anosa ii ba, ẽe tcom-tcomsa ne q'õòa hãa sa tu ko gataga thẽé q'õò sa, ncẽe x'áàndi x'aian koe hãa sa. 13 Ntcùúan di qarian koem kgoara tcg'òó taa, a ẽem ncàm̀a hãam Cóám di x'aian koe tsééa óá taa hãa, 14 ncẽe Gam koe ta kgoarakuan úúa hãa ba, chìbia ta di qgóóa-máákuan di i.

Krestem dìí ii sa hẽé naka dùú sam kúrúa máá taa sa hẽéthẽé e

15 Bóòse tamam Nqarim dis ii sam úúa
1:15Nqarim dis ii sam úúa -Gerika sa ko máá: “Nqarim dim ii Me e,” témé, igabas ncẽe sa tchàno tamas Naro si i.
, wèé zi gúù zi ka tc'amaka hãas téé-q'oo sa úúa hãa
1:15tc'amaka hãas téé-q'oo sa úúa hãa -Gerika dis kg'ui sa ga Naros koe “tc'ãà a ábàèa ba” ta ma góá ka̱biè, igabas ko ncẽes kg'ui sa méé a ko máá: “tc'amaka hãas téé-q'oo sa úúa hãa ba,” témé.
ba.
16 Wèé zi gúù zia Gam koe guu a kúrúèa khama, nqarikg'ai koe hàna zi hẽé naka nqõókg'ai di zi hẽéthẽé e, hòòse ko zi hẽé naka hòòse tama zi hẽéthẽé e, x'aian di ntcõó-q'ooan hẽé kana tcéè-tcuì-kg'aoan hẽé kana tc'ãà-cookg'ai-kg'aoan hẽé kana qarian hẽéthẽé; wèé zi gúù zia Gam koe guu a kúrúèa, a Gabá kúrúa mááèa. 17 Wèé zi gúù zi cookg'ai koem hàna, zi ko wèé zi gúù zi Gam koe qgóóa xg'aese. 18 Me Tcúú Me e tc'áróm di ba, ncẽe kereke ii ba: Tshoa-tshoam ga Me e, tc'ãà a x'ooan koe guu a ghùièa ba, nxãasegam gha wèé gúùan koe tc'ãà dis téé-q'oo sa úú ka. 19 Nqari ba i ko qãè-tcaokagu, Gam tc'áróa gha cg'oèaseKrestem koe x'ãè khama. 20 Gam dis xgàus di c'áòan koem kò guu a tòókuan kúrú, nxãasegam gha wèé zi gúù ziKrestem koe guu a xg'ae-xg'ae zi tòóku Gam koe, nqõómkg'ai koe hàna zi gúù zi hẽé naka nqarikg'ai koe hàna zi hẽéthẽé e.

21 C'ẽe x'aè ka tu kò Nqarim cgoa q'aara hãa tu khóè tu u, a tc'ẽe-kg'áḿa tu koe Gam di tu cg'õo-kg'ao tu u, cg'ãè zi tséé zi kúrú tu kòo zi koe. 22 Igabam ncẽeskaKrestem dis x'oos koe guu a Gam cgoa xg'ae-xg'ae tua, tu Gam koe tòókua, Gam dim tc'áróm koe guu a
1:22Gam dim tc'áróm koe guu a -Gerika sa ko “tc'áróm cgàam dim koe guu a” témé.
, nxãasegam gha Gam cookg'ai koe tcom-tcomsa tu ii, a wèé za ga káà chìbi iise tòó tu u ka.
23 Igaba i ko qaase, tshoa-tshoases dtcòm̀an dis koe tu gha wèé x'aè ka qarika hãa sa, táá tu gha ntcãa-ntcãaè a qãè tchõàn di nqòòan koe tcg'òóè ka. Ncẽe qãè tchõàn tu kóḿa hãa, nqarikg'ai ka nqãaka hàna hãa khóèan wèé
1:23nqarikg'ai ka nqãaka hàna hãa khóèan wèé -Gerika sa ko máá: “kúrúèas gúùs wèés nqarikg'ai ka nqãaka hàna sa,” témé.
ko xgaa-xgaaè e, ra tíí Paulo ra gaan dir tséé-kg'ao ra a.

Paulom di tsééa ne kerekes koe

24 Ncẽeskar ko ẽer ko gatu domka xgàraè zi xgàraku-kg'áḿ zi ka qãè-tcao. Eẽ kò Krestem di xgàrakuan koe tcào sar ko tirim cgàam koe guu a cg'oè-cg'oe, Gam dim tc'áróm domka, ncẽe kereke sa ii ba. 25 Gas dim tséé-kg'ao bar kúrúa, Nqarim máà tea hãa tsééán khamaga ma, Nqarim di kg'uia ner gha cg'oèa hãase máà tu u ka. 26 Kuri xu kuri xu, naka qhàò zi ko ma xùriku khama zi kò ncẽe zi gúù zi chóm̀mèa, igaba zi ncẽeska Nqarim di ne khóè ne x'áíèa hãa. 27 Nqari ba kò x'áàkos qguùs chóm̀sea zi gúù zi di sa q'ãakagu ne kg'oana, ncẽem ko tãá zi qhàò zi di ne úúa máána hãa sa. Si kòncẽes kàa sa, Kreste ba gatu koe hãa si i, ncẽe x'áàn di nqòòan ii ba. 28 Ncẽe xae ko Gam ka xgaa-xgaa ba, a xae a ko wèém khóè ba tchàno-tchano, a wèém khóè ba wèé q'ãan di tc'ẽean ka xgaa-xgaa, nxãasega xae gha kúrú me wèém khóè ba Krestem koe wèé za ga kai ka. 29 Ncẽes gúùs koer ko qarika tséé, a ko Gam di qarian koe guu a wèé qaria te tséékagu, ncẽe ko tíí koe qarian cgoa tséé e.

Copyright information for `NHR