Colossians 2

Q'ãa méé tu sar ko tc'ẽe, nta nooser ko gatu domka hẽé, naka ẽe Laodikea koe hàna ne hẽé, naka wèé ne ẽe tíí cgoa qanega xg'ae tama ne hẽéthẽé domka qarika tséé sa. Nxãasega i gha tcáóa ne ntcàmmè ka, ne ncàm̀kuan koe guu a cúís gúù sa kúrúè, nxãasega ne gha qguù a cg'oèa hãase kóḿa q'ãa ka, chóm̀sea zi gúù zi Nqarim di zi ne gha gane ka q'ãa ka, ncẽe Kreste ii zi, ncẽe Gam koe i wèé qguùan q'ãan di tc'ẽean di hẽé naka tc'ẽegan hẽéthẽé di chóm̀sea hãa ba.

Ncẽes gúù sar ko bìrí tu u, cúí khóè ga gha nxãasega táá kàa tu u ka, ncõ̱é zi kg'ui zi ntcoekuan di zi ka igaba. Eẽtar ma tc'áróa te cgoa gatu koe káà ra a igabar tc'ẽea te koe gatu cgoa hàna, a ra a ko qãè-tcao, gatu di tséé-kg'áḿan hẽé naka gatu di dtcòm̀an Krestem di koe qarika téé sa hẽéthẽér kò bóò khama.

Kreste ba ko cg'oèas kg'õè sa óága

Ke nxãaska, ẽe tu ma Jeso Kreste ba ma X'aigam iise séèa hãa khamaga ma méé tu Gam koe kg'õè. Gam koe méé tuhìis khama ma to̱bega nakanquum khama ma tshàoa ghùiè; gataga méé tu dtcòm̀an koe qari-qariè, ẽe tu ko ma xgaa-xgaaèa khama, naka tua qãè-tcaoa-máákuan cgoa cg'oèa nqáése.

Bóò méé tu, naka i cúí khóè ga táá khóèan di xgaa-xgaan hẽé, naka káà hùi qàe-qaekuan hẽéthẽé tséékagu naka qáé tu u guu. Khóèan di tc'ẽe-kg'áḿan hẽé naka ncẽem nqõóm di qarian hẽéthẽé ne ko xùri, a Kreste ba xùri tama. Nqari ba cg'oèa hãase Gam koe x'ãèa hãa ke, Gam dim tc'áróm koe, 10 tu Gam koe Gam di cg'oèa kg'õèan máàèa hãa, ncẽe wèé qarian hẽé naka wèé tc'ãà-cookg'aian hẽéthẽé di Tcúú ii ba. 11 Gam koe tu kò gataga q'ãe nqãa-qgai khòoèa hãa, q'ãe nqãa-qgai khòokus khóèan tshàu ka kúrúè tama sa, igaba Krestem ka kúrúèas q'ãe nqãa-qgai khòokus koe tu guu a tc'áróm dim cgàam koe tcg'òóèa. 12 Krestem cgoa tu kò tcguù-tcguukus koe kg'ónòè, igaba tu kò Nqarim ncẽe Kreste ba x'ooan koe ghùiam di qarian koe dtcòm̀, a gaas dtcòm̀s koe guu atcguù-tcguukus koe Gam cgoa ghùièa. 13 Gatu di chìbian koe hẽé naka gatu dim cgàam di q'ãe nqãa-qgai khòoè taman hẽéthẽé koe tu kò x'óóa hãa, Me kò Nqari ba Krestem cgoa kg'õèkagu tu u, a gatá di chìbian wèé ga qgóóa máá taa hãa, 14 a kò ẽe gatá di chìbian góáèas tcgãya sa tchùua tcg'òó, gaas di x'áè-kg'áḿan cgoa, a ba a xgàus koe xgàu ana hãa. 15 Gaas xgàus koem kòNqari batc'ẽean di xu tc'ãà-cookg'ai xu qariga xu di ncõo-gàban xhùu cgae xu a qg'aè-cgaekagu xu, a ba a wèém khóèm cookg'ai koe sau-cgaekagu xu, a kò Tàà-kg'aom ii sa x'áí xu.

Krestem cgoa x'óó sa hẽé naka Gam cgoa kg'õè sa hẽéthẽé e

16 Gaa domka méé tu táá cúí khóè ga kgoara máá naka i xgáè-kg'am tu u guu ẽe tu ko tc'õó a ko kg'áàs koe, dtcòm̀-kg'ao ne dis kõ̱ès dim cáḿ ka igaba, ka̱bam nxoem dis kõ̱ès ka igaba, Sabata dim cáḿ kaga igaba. 17 Ncẽea hààko zi gúù zi di sóm̀-c'ana a, igabagam tc'áró ba Krestem di me e. 18 C'ẽe khóèa ne hàna, cg'áré-cg'arese kg'oana a, a moengelean i gha dqo̱m̀ sa ko qaa. Eẽ ne bóòa hãa gúùan ka ne ko bóò-boose, a ne a ko gane dim cgàam di tc'ẽean ka káà hùise tc'amaka bóòse. Táá méé ne téé-q'oos ẽe tu úúa sa séè cgae tu u guu. 19 Tc'áróm dim Tcúú ba ne qgóó tama. Wèém tc'áró ba ko Gaam Tcúúm koe guu a kai, a ba a q'amku-q'ooa ba hẽé naka qg'áía ba hẽéthẽé ka qari-qari a qgóóa xg'aeè, a ba a ko ẽem ko ma Nqari ba tc'ẽe khama ma kai.Ke méé tu gane ka nqúù ka hãa.

20 Krestem cgoa tu x'óóa hãa, a nqõóm di qarian koe kgoaraèa hãa. Dùús domka tua ko nxãaska ncẽem nqõóm di tu iise kg'õèa máá, a gaam di x'áè-kg'áḿan komsana, ncẽe ko máá: 21 “Táá tshàu cgoa qgóó guu! Táá xám̀ guu! Táá cúù-cuuse guu!” ta ko méé e. 22 Ncẽex'áè-kg'áḿa nea ko gúù zi ka kg'ui ncẽe tséékaguè zi ko xg'ara ne gha kaà zi, x'áè-kg'áḿan hẽé naka xgaa-xgaan hẽéthẽéa khóèan koe guua. 23 Ncẽe ne khóè ne ko nqárìan qám̀sea máá, a ne a ko cg'áré-cg'arese, a gane di tc'áróan koe qgóósea hãa, khama incẽe x'áè-kg'áḿan q'ãa di tc'ẽean koe guua khama ii, igaba i qarian úú tama, cgàam ncàm̀a hãa sa i gha xgáè di i.

Copyright information for `NHR