Colossians 3

Ka̱bas kg'õè sa Krestem koe (3—4)

Nxãakamaga tu kò Krestem cgoa ghùièa hãa ne méé tu nxãaska gúù zi tc'amaka hàna zi koe tòón tcáó, ncẽe Krestem hàna, a kg'áòm x'õàm Nqarim dim xòè koe ntcõe koe. Gúù zi tc'amaka hàna zi koe tu tc'ẽea tu tòó, nqõómkg'ai di zi gúù zi ka tamase. X'óóa tu hãa, i gatu di kg'õèan Krestem cgoa Nqarim koe chóm̀sea hãa ke. Ncẽè Krestem, ncẽe gatu dim kg'õèm kò x'áíse, ne tu gha gatu igaba thẽé nxãaska Gam cgoa x'áàn koe x'áíse.

Gúù zi ẽe nqõómkg'ai di ii zi méé tu nxãaska x'ooan koe tcãà: cg'áràn hẽé, cg'ãè cauan hẽé, tshúù zi tc'ẽe zi hẽé, cg'ãè tc'ẽean hẽé, naka cẽèan hẽéthẽé e, ncẽe kúrúa mááseèa hãa nqárìan qám̀sea máá di i. Ncẽe gúùan domka i ko Nqarim di xgóàn ẽe komsana Me tama ne koe hàà ke. C'ẽe x'aè ka tu kò gazi gúù zi ka tc'ãà-cookg'aiè, a gazi koe kg'õè. Igaba méé tu ncẽeska gatu igaba wèé gúùan ncẽeta ii aagu: xgóàn hẽé, c'ee-c'eean hẽé, cg'ãè tc'ẽean hẽé, cóèkuan hẽé, saucgaekaguko kg'uian hẽéthẽé e; gúùan ncẽe wèé méé tu kg'áḿa tu koe táá tcg'òó guu. Táá tshúù-ntcõa-mááku guu, gatu dim tc'áróm ncìí ba tu nxõ̱oa tcg'òóa hãa, gam di zi tséé-kg'áḿ zi cgoa ke, 10 a tu a ka̱bamtc'áró ba ha̱na hãa, nxãasega tu gha ka̱ba-ka̱baè, a gatu ka q'ãa Me, a bóòse-q'ooan Gaam ẽe Kúrú-kg'aom ii di x'áía hãa ka. 11 Gerikan hẽé naka Jutan hẽéthẽédi q'aa-q'ooa nea Gam koe hãa tite, q'ãe nqãa-qgai khòoèa ne hẽé kana q'ãe nqãa-qgai khòoè tama ne hẽé, c'ẽe zi qhàò zi di ne hẽé, nqúù ka x'ãèa khóèan
3:11nqúù ka x'ãèa khóèan -Gerika sa ko “Sekithia” témé.
hẽé, qãàn hẽé naka qãà taman hẽéthẽé e, igabam Kreste ba wèé Me e, a ba a wèéan koe ga hàna.

12 Gaa domka, Nqarim nxárá tcg'òóa máásea hãa tu khóè tuè, tcom-tcomsa naka ncàm̀-ncamsa tu, hã̱akaguse tu thõò-xama-máákua ne, qãèan hẽé, naka cg'áré-cg'aresean hẽé, naka kgàesase qgóósean hẽé naka qáò tcáóan hẽéthẽé cgoa. 13 Gatu ka c'ẽe ne cgoa méé tu tsééa xg'ae, naka ncẽè c'ẽe khóèan cgoa tu kò c'ẽes guu sa úúa hãa ne méé tu qgóóa mááku. Eẽm ma Nqari ba ma qgóóa máá tua khamaga ma méé tu gatu igaba gatà ma kúrú. 14 Wèé zi gúù zi ncẽe zi tc'amkg'ai koe méé tu ncàm̀kuan hã̱a, ncẽe ko wèé zi gúù zi cg'oèase qáéa xg'ae e.

15 Krestem di tòókuan méé i tcáóa tu tc'ãà-cookg'ai, ncẽe tu ma cúím tc'áróm di ii, a tòókuan koe tciièa khama. Ke tu qãè-tcaoa mááMe. 16 Krestem dim kg'ui ba méém gatu koe qguùase x'ãè. Xgaa-xgaaku tu naka tchàno-tchanoku wèé tc'ẽean cgoa, naka tua Pesaleman hẽé, naka ciian hẽé, naka tc'ẽean di ciian hẽéthẽé tcáóa tu q'oo koe qãè-tcaoa-máákuan cgoa Nqari ba nxáèa máá. 17 Naka dùús wèés ẽe tu ko kúrú sa, kg'uian koe ga igaba kana tsééan koe ga igaba, méé tu wèéa sa ga X'aigam Jesom dim cg'õèm koe kúrú, naka tua Gam koe guu na Nqarim Xõò ba qãè-tcaoa máá.

Khóè zi hẽé naka khóè xu hẽéthẽé e

18 Khóè saoè, gasao di xu khóè xu sao máàse, ncẽe i ma X'aigam koe ma kg'anoa hãa khama.

19 Khóè xaoè, gaxao di zi khóè zi xao ncàm̀ naka xaoa táá thõò-xamkagu zi guu.

Cóán hẽé naka xõò ga ne hẽéthẽé e

20 Cóá tuè, gatu ka xõò ga ne wèé zi gúù zi koe komsana, nxãa sa ko X'aiga ba qãè-tcaokagu ke.

21 Cóán ka xõò ga xaoè, táá cóán xgáè guu, naka i nxãasega táá tshúù-tcao guu.

Qãàn hẽé naka x'aigan hẽéthẽé e

22 Qãà tuè, gatu ka q'õòse ga ne nqõóm di ne tu komsana wèé zi gúù zi koe. Ncẽe gúùan méé tu kúrú, gaan di tcgáían gatu koe tòóa hãas ka tamase, kana cgóm̀kuan tu gha hòò cgae e domka tamase, igaba méé tu wèé tcáóa tu cgoa kúrú u, X'aiga ba q'áòa hãase. 23 Dùús wèés ẽe tu ko kúrú sa méé tu wèé tcáóa tu cgoa tséé, X'aiga ba ko tsééa máá khama, khóèm ka tamase. 24 X'aiga ba gha ẽem Gam di ne khóè ne tòóa máána hãa sa ka̱bi máákus iise máà tu u sa tu q'ana hãa khama. X'aigam Kreste Me e ncẽe tu ko tsééa máá ba khama. 25 Wèém khóèm ẽe ko cg'ãèan kúrú ba gha suruta ka̱biè gam di cg'ãèan domka,Nqari ba khóèan tãákase qgóó tamakhama.

Copyright information for `NHR