Colossians 4

X'aiga xaoè, gaxao di qãàn méé xao ẽe tchàno ii a qãè ii sa máà, gaxao igaba xao q'ana hãa, X'aiga ba xao nqarikg'ai koe úúa hãa sa ke.

C'ẽe x'áè-kg'áḿa ne

Gatu di còrèan tu qarika qgóó, naka gaan koe kòresea hãa, nakaNqari ba qãè-tcaoa máá. Naka tu gataga còrèa máá xae e, nakam gha nxãasega Nqari ba gaxae di kg'uian nquu-kg'áḿan xgobekg'ama máá, naka xae Krestem ka chóm̀sea tseeguan nxàe, ncẽer gaan domka qáéèa a. Còrè nakar nxãasega tchànose nxàea tcg'òó o, ncẽe i ko ma qaase khama. Eẽ tchàa koe hàna ne méé tu tc'ẽegase tséé cgoa, wèém x'aè ba cg'oèase tséékagu na. Gatu di kg'uian méé i wèé x'aè ka cgóm̀kuan ka cg'oèa hãa, ta̱bean cgoa tsa̱ubeèa hãase, nxãasega tu gha q'ãa, ntama tu gha ma wèém khóè ba xo̱a sa ka.

Còo di zi tsgám̀kaguku zi

Wèé tchõà nem gha Tigiko ba tíí ka bìrí tu u, ncàm̀-ncamsam qõe ba, a tcom-tcomsam tséé-kg'ao ba, a gaxae khama ma qãà ba X'aigam koe. Gaa domkar ko gatu koe tsééa úú me, ntama xae ma hãa sa tu gha nxãasega q'ãa ka, me gha gataga gatu di tcáóan ghùi-ghui. Onesimom cgoam ko síí, tcom-tcomsa, a ncàm̀-ncamsam qõe ba, ncẽe gatu ka c'ẽe ba. Wèé zi gúù zi ncẽe koe ko kúrúse zi ka tsara gha bìrí tu u.

10 Tíí khama qáéèàm Arisetareko ba ko tsgám̀kagu tu u, me ko Marekom Barenabasem ka qõese ba thẽé tsgám̀kagu tu u (nxãakamaga tu x'áè-kg'áḿan hòòa, ncẽè hààm kò ne méé tu qãèse hààkagu me di i). 11 Jesom, ncẽe ko Juseto ta ma tciiè ba, nxãam igabam kotsgám̀kagu tu u. Nooa xu Juta
4:11 Juta -Gerika sa ko máá: “q'ãe nqãa-qgai khòoèa xu,” témé.
xu xu u ncẽe ko Nqarim di x'aian koe tíí cgoa tsééa xg'ae xu, a gataga tíí koe kaisa hùikuan úúa hãa xu.
12 Epaferasem ncẽe gatu ka c'ẽe ba, a Jeso Krestem dim qãà ba ko tsgám̀kagu tu u. Wèé x'aè kam ko qarika còrèa máá tu u, wèéan ẽem ko Nqari ba tc'ẽe koe tu gha qarika téé, a ghadtcòm̀a tu koe kaia hãa, a wèé tcáóa tu cgoa Gam koe dtcòm̀ ka. 13 Kaisa tsééan ẽem ko gatu hẽé naka Laodikea di ne hẽé naka Hierapolise di ne koe hẽéthẽé tcãà tcáó a kúrú koe ra ko gam ka nxàea tseegukagu. 14 Ncàm̀-ncamsam Lukam naaka di ba hẽé, nakam Demase ba hẽéthẽé tsara ko tsgám̀kagu tu u.

15 Tíí qõe ga ne Laodikea koe hàna ne méé tu tsgám̀kagu, naka Nimefase sa hẽé naka kerekes gas dim nquum koe koxg'aes ga sa hẽéthẽé e.

16 Ncẽes tcgãya sa tu ko nxárá mááèa xg'ara ne méé tu kúrú nakas gataga thẽé kerekes Laodikea di sa nxárá mááè si. Naka tu gatu tcgãyas Laodikea koe guua sa nxárá.

17 Naka gataga Arekipo ba bìrí naka máá: “Q'õé méé tsi naka ẽe tsi ko X'aigam koe máàèa tsééan xg'ara-xg'ara,” témé.

18 Tíí Paulo ra ko ncẽe tsgám̀kagukuan tshàua te cgoa góá máá tu u. Tiri táùan tu tc'ẽe-tc'ẽese. Cgóm̀kuan méé i gatu cgoa hãa.

Copyright information for `NHR