Galatians 1

Paulom di tsééa ne x'áè úú-kg'aom ii di i (1—2)

Tsgám̀kaguku zi

Paulo ra a, x'áè úú-kg'ao
1:1 x'áè úú-kg'ao -Gerika sa ko “apostolo” témé.
ba kúrúèa hãa ra: khóè ne koe guu tamase, kana khóèm ka tamase, igaba Jeso Kreste ba hẽé naka x'ooan koe ghùi Mea hãam Nqarim Abom ka hẽéthẽé e.
Tíí hẽé naka wèé xu qõe xu ncẽe tíí cgoa hãa xu hẽéthẽéa koncẽes tcgãya sa Galatia di zi kereke zi góá máá a ko máá:

Nqarim gatá ka Xõò ba hẽé naka X'aigam Jeso Kreste ba hẽéthẽé tsara koe guua hãa cgóm̀kuan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé méé i gatu cgoa hãa. Ncẽe ko gatá di chìbian domka máàse ba, nxãasegam gha ncẽe x'aè dim nqõóm cg'ãè tc'ẽean dim koe kgoara tcg'òó ta a ka, ncẽem ko ma gatá dim Nqarim Xõò ba ma tc'ẽe khama. Chõò tamase méém dqo̱m̀mè, Amen.

Cúísega tseegu ii qãè tchõà ne

Gatu kar area hãa! Eẽ Krestem di cgóm̀kuan koe tciia óá tu ua hãa ba tu ncẽeta ma qháésega aagua hãa, a tãá tchõàn koe nxana, ncẽe qãè tchõà tama a. Igaba i c'ẽe khóèan hàna ncẽe ko nqùu sa tcãà tu u, a Krestem di qãè tchõàn kàmakagu kg'oana. Igabarko bìrí tu u a ko máá: ncẽè sixae igaba kana nqarikg'ai koe guuam moengelem kòo c'ẽe tchõàn xgaa-xgaa tu u, ncẽe sixae kòo xgaa-xgaa tu u qãè tchõàn cgoa qõòa mááku tama a, ne méém chõò tamase xgàraè! Ncẽe xae nxãakamaga mééa hãa khamagar ko ncẽeska gaicara méé a ko máá: ncẽè c'ẽem khóèm kòo ẽe tu xgaa-xgaaèa qãè tchõàn cgoa qõòa mááku tama qãè tchõàn xgaa-xgaa tu u ne méém chõò tamase xgàraè!

10 Khóè ne kar gha koaè sa ra koáé qaa kana Nqarim kaa? Kana ra ko khóèan qãè-tcaokagu sa qaa? Ncẽè qanega ra kòo khóèan qãè-tcaokagu ner Krestem dir tséé-kg'aor tama ra a!

Ntam ko ma Paulo ba x'áè úú-kg'ao ba kúrú sa

11 Q'ãa méé tu sar ko tc'ẽe khama, tíí qõe ga tuè, ncẽer kòo xgaa-xgaa qãè tchõà nea khóèan koe guu tama sa. 12 Khóèan kar máàè e tama khama, akhóèan ka xgaa-xgaaè e tama, igaba ra Jeso Krestem ko tíí koe x'áíse koe guu a máàè ea.

13 Kóḿa tu hãa ẽer kò Juta dis dtcòm̀s koe hãa kar kòo ma kg'õè sa khama: kaisase nqáéaser kò Nqarim dis kereke sa xgàra, a kòo cg'õoa dqùrì si. 14 A ra a kò Juta dis dtcòm̀s koe káí xu tiris tcáràs di xu ka còoka hãar Juta ra a, a kò ẽe ne kò sita ka tsgõose ga ne máà ta a cauan kaisase qgóóa qari. 15 Qanegar ábàè tama cookg'ai koem kò Nqari ba nxárá tcg'òó tea. A ba a kò Gam di cgóm̀kuan ka tciia óá te. I kò qãè-tcaokagu Me 16 Gam dim Cóá bam x'áí tea sa, nxãasegar gha tãá zi qhàò zi di ne koe Gam di qãè tchõàn xgaa-xgaa ka. Gaa x'aè kagar kò khóèan cgoa táá xg'ae, 17 a ra a kò gataga Jerusalema koe ga táá qõò, a ẽe xg'ao tíí ka tc'ãà a x'áè úú-kg'ao ii xu koe síí, igaba ra kò Arabia koe qõò, a ra a gaa koe guus ka Damaseko koe ka̱bise.

18 Ra kò nxãaska nqoana kuri qãá q'oo koe Jerusalema koe qõò, a Petere
1:18 Petere -Gerika sa ko “Kefase” témé.
ba dàra, a síí 15 cáḿan gam cgoa x'ãè.
19 Igaba ra kò cúím x'áè úú-kg'aom ga ba táá bóò, Jakobom oose, ncẽe X'aigamJesom ka qõese ba.

20 Bóò, Nqarim cookg'ai koer ko gaìse, ncẽer góá máá tua hãa sa tshúù-ntcõas tama si i sa. 21 Kháókar kò Siria hẽé naka Kilikia hẽéthẽé di zi xg'aeku zi koe qõò. 22 Ra kò Jutea di zi kereke zi koe q'ãaè tama, ncẽe Krestem koe hãa zi; 23 kg'amaga ne kò tíí ka kóḿaa hãa i ko máá: “Gaam ẽe kòo kg'aia xgàra ta a ba ko ncẽeska dtcòm̀s ka xgaa-xgaa, ncẽem kòo cg'õoa dqùrì sa,” téméè. 24 Ne kò tíí domka Nqari ba dqo̱m̀.

Copyright information for `NHR