Galatians 2

Paulom di tchõà ne ko x'áè úú-kg'ao xu c'ẽe xu ka dtcòm̀mè

Ra kò nxãaska 14 kurian qãá q'oo koe gaia Jerusalema koe qõò, Barenabasem cgoa hãase, a ra a kò thẽé Titom ga ba séè, aNqarim ko x'áíte sa xùri; a ra a ẽer kò tãá zi qhàò zi di ne xgaa-xgaa hãa qãè tchõàn gaxu cookg'ai koe síí tòó. Kaia ntcõó-q'ooan úúa hãa xu cgoar kò ncẽe sa cúía hãase nxàe; tsééan ncẽer ko wèé qaria te cgoa kúrúa hãa a, a ko qanega kúrú u, nea gha kg'amaga di ii sar tc'ẽe tama khama. Igaba Titom ncẽe kò tíí cgoa hãam ka i kò qaase tama, q'ãe nqãa-qgai khòoèm gha sa, Gerika me e kò ii igaba. Igaba xu kòo c'ẽe xu khóè xu kúrúè i gha sa tc'ẽe. Dtcòm̀-kg'ao xu khama xu ko ma qgóóse, igaba xu tchõà qaase xu iise sixae koe ts'ana tcana. A xu a ko ẽe ta Jeso Krestem koe úúa hãa kgoarasean hàà bóò, nxãasega xu gha gaxu di qãàn kúrú ta a ka. Igaba xae kò x'aè-coam di kòm̀ ga táá máà xu, nxãasega tu gha qãè tchõàn di tseeguan úú ka.

Igaba gaxu ẽe tc'ãà-cookg'aian khama ko ma qgóóè xu - ẽe xu kò hãas téé-q'oo sa tíí koe cúí gúù ga méé tama, Nqari ba khóè ne tãákase qgóó tama khama - ẽe xu khóè xua kò táá bìrí te, cúí gúù ga ra ghaẽer ko xgaa-xgaa qãè tchõàn koe càù sa. Igaba xu kò bóòa q'ãa, Nqari ba tíía máà tea hãa, qhàò zi di ner gha qãè tchõàn xgaa-xgaa sa, ẽem kò ma Petere ba máàna hãa khamaga ma, Juta nem gha qãè tchõàn xgaa-xgaa sa. Nqarim ncẽe kò Petere ba tsééa hãa, me x'áè úú-kg'aom Juta ne ko qãè tchõàn xgaa-xgaa ba ii, ba kò tíí tséé te, x'áè úú-kg'aom tãá zi qhàò zi di ne ko qãè tchõàn xgaa-xgaa bar gha ii ka khama. Xu kò Jakobo ba hẽé, naka Petere
2:9 Petere -Gerika sa ko “Kefase” témé.
ba hẽé naka Johane ba hẽéthẽé xu, ncẽe kòo nquu ba ko ghùi-ghui xu hìi xu iise séèè xu bóòa q'ãa Nqari ba ncẽes tséé sa máà tea hãa sa, a xu a tíía hẽé naka Barenabase ba hẽéthẽé tsam qgóó tshàu, dtcòm̀kua xae hãa dis x'áís iise. Dtcòm̀kua xae ko hãa ncẽeta xae gha ma tsééa xg'ae sa: Sitsam gha tãá zi qhàò zi di ne koe síí, xu gaxu Juta ne koe síí sa.
10 Cúís gúùs dtcàrà xu kòo sa: ẽe dxàua hãa ne méé tsam qãèse kòre si i, si kò gaas gúù sa tcáóa te koe tcãà kúrú sir gha sa.

Paulo ba ko Petere ba ntcoe

11 Igaba ẽem ko Petere ba Antioke koe hàà kar kòdtcòm̀-kg'ao ne cookg'ai koe ga ntcoe me, chìbia nem úúa hãa khama. 12 C'ẽe xu khóè xu Jakobom ka tsééa óáèa xu ko hàà cookg'ai koem kòo tãá zi qhàò zi di ne cgoa tc'õó, igaba ẽe xu ko hàà kam kò q'ãe nqãa-qgai khòokus dis xg'ae sa bèe, a tééa dìbi, a tãá zi qhàò zi di ne cgoa q'aa-q'aase. 13 Gabá hẽé naka c'ẽe xu Juta xu hẽéthẽéa kò tshoa-tshoa a ẽe xu q'ana hãa si qãè tamas gúù sa kúrú, me kò Barenabasem ga ba gaxu di cg'ãè tsééan domka ho̱à cgoa xu. 14 Igaba ẽer ko qãè tchõàn di tseeguan xu xùri tama sa bóò kar ko wèéa ne cookg'ai koe ga Petere
2:14 Petere -Gerika sa ko “Kefase” témé.
ba bìrí a máá: “Juta tsi i, igaba tsi kogane cgoa tc'õóan ka tãá zi qhàò zi di ne di cauan cgoa kg'õè, Juta ne dian ka tamase. Ka nxãaska dùú saa ncẽe tsi ko qhàò zi di ne chùi, Juta ne di cauan ne gha xùri ka sa?” témé.

15 Abà nqa̱is koe ga ta guu a Juta ta a, a qhàò zi di tama, ncẽe chìbi-kg'aota ko ma tciiè ne. 16 Igaba ta q'ana hãa, khóè ba x'áèan komsana ka tchànom iise bóòè tama, igaba Jeso Krestem koe dtcòm̀an ka a sa. Gaa domka ta gatáJuta ta igaba thẽé Jeso Krestem koe dtcòm̀a hãa, nxãasega ta gha Krestem koe dtcòm̀s ka tchàno ta iise bóòè ka, x'áèan komsana ka tamase; x'áèan komsana kam cúím khóèm ga ba tchàno iise bóòè hãa tite khama.

17 Igaba ncẽè Krestem koedtcòm̀an ka ta kò tchàno ta iise bóòè kg'oana ne ta ghaqhàò zi di ne khama ii, ncẽe chìbi-kg'ao neta ko ma tciiè ne. Kháé ẽe sa ko nxãaska máá, Kreste ba chìbian dim tséé-kg'ao Me e,ẽe ko kúrú ta a ta chìbi-kg'ao ii ba, témé? Nxãas tama si i! 18 Ncẽè c'ẽem khóèm kòo ẽem ko̱bea hãa sa gaia tshàoa ghùi, nem ko chìbian kúrú. 19 X'áèa nerkg'õèa máá tama khama, igabar x'áèan koe guu a x'óóa, nxãasegar gha Nqari ba kg'õèa máá ka. Krestem cgoar xgàuèa, 20 ra tíí ncẽeska kg'õèa hãa tama, igabam Kreste ba tíí koe kg'õèa hãa; ra ncẽer ko cgàam koe kg'õès kg'õè sa ko Nqarim dim Cóám koe dtcòm̀an koe kg'õè, ncẽe kò ncàm̀ tea, a tíí domka máàsea ba. 21 Ncẽè khóèm kò kocgóm̀kuan ka tamase, igaba x'áèan koe guu a Nqarim cgoa tchànokaguè, nem Kreste ba nxãaska kg'amaga káà hùise x'óóa hãa. Gaa domkar cuiskaga Nqarim di cgóm̀kuan dxùukg'ai za tòóa hãa tite.

Copyright information for `NHR