Galatians 3

Nqarim di cgóm̀kuan di qãè tchõà ne (3—4)

Dtcòm̀ sa nooam dàòm kgoaraè ta gham ga me e

Gatu káà tc'ẽe tu Galatia tuè! Dìína gáé tsoò tua hãa? Gatu ncẽe tcgáí q'ooa tu koe gam kò Jeso Kreste ba qãèse x'áíse xgàuèam hãa sa tu! Cúís gúù sar gatu koe q'ãa kg'oana: x'áèan komsana ka tua kòTcom-tcomsam Tc'ẽe ba hòò, kana ẽe tu kóḿa hãaqãè tchõàn koe dtcòm̀s kaa? Tsóágase tu gáé káà tc'ẽe tua!Tcom-tcomsam Tc'ẽem cgoa tu tshoa-tshoaa hãa, ka tua ko ncẽeska cgàamdi cauan cgoa chõòkagu? A hùi úú tamase tua kaisase xgàrasea hãa? Kháé tseegukaga ia kò hùi úú tama? Gaam ẽe koTcom-tcomsam Tc'ẽe ba máà tu u, a ko gatu xg'aeku koe are-aresa zi tséé zi kúrú ba koáé x'áèan tu ko komsana domka gatà hẽé? Kháé ba gáé ẽe tu kóḿa hãaqãè tchõàn koe tu dtcòm̀a hãa domka gatà hẽé tama?

Abrahamam ka i kò ii khamaga i ii: Nqarim koem kò dtcòm̀, a ba a kò tchànom iise bóòè! Ke nxãaska kóḿa q'ãa, ẽe dtcòm̀ sa úúa hãa nea Abrahamam ka cóáse ga ne e sa. Nqarim di zi Tcgãya zia kò nxãakamaga còoka bóò, Nqari ba gha tãá zi qhàò zi di ne dtcòm̀s koe guu a tchàno ne iise bóò sa, a ba a kò Abrahama ba kámága qãè tchõàn máà, a máá: “Wèé zi qhàò zia gha tsáá koe guu a ts'ee-ts'eekg'aiè,” témé; khama gane ẽe dtcòm̀an úúa hãa nea kò dtcòm̀a hãam Abrahamam cgoa xg'ae a ts'ee-ts'eekg'aiè.

10 Wèé ne ẽe x'áèan komsanan ka kotchàno ne iise bóòè kg'oana nea cgúísea hãa;Nqarim di zi Tcgãya zi koe i góásea hãa a ko máá: “Wèé x'aè ka ẽe X'áèan dis Tcgãyas koe góásea hãa zi gúù zi wèé zi kúrú tamam khóè ba cgúísea hãa,” témé khama. 11 X'áíse i ko, cúím khóèm ga ba x'áèan ka Nqarim cookg'ai koe tchàno iise bóòè ta ga hãa sa;Nqarim di zi Tcgãya zia ko máá: “Eẽ tchàno ii ba gha dtcòm̀s koe guu a kg'õè,” témé khama. 12 Igaba i x'áèan dtcòm̀an koe guu tama, a ncẽe koe guua,Nqarim di zi Tcgãya zi ko méé khama a ko máá: “Eẽ ko ncẽe zi gúù zi kúrú ba gha gazi koe guu a kg'õè,” témé.

13 Nqarim di zi Tcgãya zi koe i góásea hãa a ko máá: “Wèém khóèm ẽe ko hìis koe tceeè ba cgúíèa hãa,” téméè khamam kò Kreste ba gatá domka cgúíè. A ba a kò ncẽeta hẽéan ka x'áèan dis cgúíkus koe x'ámá tcg'òó ta a. 14 Nxãasega i gha Abrahamam kò nqòòkaguèa hãa ts'ee-ts'eekg'aikuan Jeso Krestem koe guu a tãá zi qhàò zi di ne koe tcãà ka, ta gha nxãasega dtcòm̀s koe guu a ẽe ta kò nqòòkaguèa hãamTcom-tcomsam Tc'ẽe ba hòò.

X'áèan hẽé naka nqòòkagukuan hẽéthẽé e

15 Tíí qõe ga tuè, wèé cáḿ dis sere-sere sar gha tséékagu. Khóè ne kò qáé-xg'ae sa kúrú a tseegukagu sia hãa ne i cúí khóè ga ko̱be si, kana c'ẽe gúù ga gaas koe càùa hãa tite. 16 Nqòòkaguku zia kò Abrahama ba hẽé naka gam ka cóáse ba hẽéthẽé tsara bìríèa hãa. SiNqarim dis Tcgãya sa ncẽeta méé naka máá: “naka gam ka cóáse ga XU hẽéthẽé e,” témé tama naka sa káí xu nxàe, igabas ko máá: “naka cóáse BA hẽéthẽé e,” témé, a ko cúí ba nxàe, ncẽe Kreste ii ba. 17 Ncẽe sa nxàer kos ga si i a ko máá: Qáé-xg'ae sa Nqarim ka kámága kúrú a tseegukaguèa hãa, i x'áèan 430 kurian qãá q'oo koe hààraa. Ncẽe x'áèa ne ẽes qáé-xg'ae sa ko̱be tite, a Nqarim dis nqòòkagu sa kaàkagua hãa tite. 18 Ncẽè Nqarim dis máàkus kò x'áèan koe guua hãa ne i nxãaska gaicara nqòòkagukus koe guu tama khama; igabam kò Nqari ba nqòòkagukus koe guu a Gam di cgóm̀kuan ka Abrahama ba máà a.

19 Nxãaska x'áèan di tsééa nea dùú saa? Tcãàèa i kò hãa,nxãasega i gha x'áí, chìbiankúrú sa dùú si i sa ka, me gha nxãakg'aigaAbrahamam ka Cóáse ba síí hàà, ncẽe kò nqòòkagukus koe nxàeèa ba. Moengele xu ka i kòo qõòkaguè,Moshem ẽe ko nqáè koe hãam koe guu a. 20 Igaba ẽe nqáè koe hãa ba cúísxg'aes cgoa cúí tséé tama, igabam Nqari ba cúí Me e.

Qãàn hẽé naka cóán hẽéthẽé e

21 Kháé nxãaska ia x'áèan Nqarim di zi nqòòkaguku zi cgoa qõòa mááku tama? Nxãas tama si i! Ncẽè kg'õè sa ko óá di qarian úúam x'áèm kò hàna hãa, nem ga kò khóè ba tseegukaga x'áèan komsana koe guu a Nqarim cgoa tchànokaguèa khama. 22 Igabas koNqarim dis Tcgãya sa nxàea tseegukagu, wèém nqõó ba chìbian koe hãa sa, nxãasegas gha ẽe kò nqòòkaguèas abas ncẽe ko Jeso Krestem koe dtcòm̀an koe guu a máàè sa, ẽe ko dtcòm̀ ne máàè ka.

23 Igaba dtcòm̀s ko hàà cookg'ai koe ta kò x'áèan ka qgóó a qáéèa hãa, nxãakg'aigas gha síí ncẽe ko hààs dtcòm̀ sa hòòè ka. 24 I kò gaa domkaga x'áèan tc'ãà-cookg'ai ta a hãa, Me nxãakg'aiga síí Kreste ba hàà
3:24Me nxãakg'aiga síí Kreste ba hàà -kana “a ko Krestem koe úú ta a”.
, nxãasega ta gha dtcòm̀s koe guu aNqarim cookg'ai koe tchàno iise bóòè ka.
25 Si gaas dtcòm̀ sa hààraa, i ncẽeskax'áèan tc'ãà-cookg'ai ta a tama.

26 Wèéa tu ga dtcòm̀s koe guu a Jeso Krestem koe Nqarim di tu cóá tu u khama. 27 Wèéa tu ẽe kò Krestem koe tcguù-tcguuèa hãa tua Kreste ba ha̱na khama. 28 Me Juta ba kana Gerika ba hãa tite, me qãà ba kana qãà tama ba hãa tite, me kg'áò ba kana dxàes ga sa hãa tite, wèéa tu ga Jeso Krestem koe cúí tu u khama. 29 A ncẽè Krestem di tu kò ii, ne tu nxãaska Abrahamam di tu cóá tu u, a tu a ẽe kò nqòòkaguèa hãas x'ais di tu q'õò-kg'ao tu u.

Copyright information for `NHR