Galatians 4

Méé ra ko sa: ẽe gha ko hàà x'aian q'õòm kò cóá ba ii nem gha hàà kg'amaga qãàm khama ma séèè, ẽetam ga ma wèé zi gúù zi q'õòa hãa igaba. Tchàno-tchanoku-kg'ao xu hẽé naka qõòkagu-kg'ao xu hẽéthẽé dòm̀ q'oo koem hãa, me gha nxãakg'aiga xõòm ka tòóèa hãam x'aè ba síí hàà. Ncẽem dàòm ka ta gatá igaba thẽé, ẽe ta kò cóá ii, ka kò nqõóm di qarian di ta qãà ta a. Igaba ẽem ko x'aè ba cg'oè kam kò Nqari ba Gam dim Cóá ba tsééa úú, khóès ka ábàèa hãa, a x'áèan dòm̀ q'oo koe kg'õèa hãa ba, síím gha ẽe x'áèan dòm̀ q'oo koe hãa ne kgoara ka, nxãasega ta ghaNqarim di ta cóá ta ii di qarian hòò ka. Me kò Nqari ba cóá tu u domka Gam ka Cóásem dim Tc'ẽe ba tsééa tcg'òó, Me síí tcáóa ta koe tcãà, a ba a q'aua tcii a ko máá: “Aboè, gatá ka Xõò Tseè,” témé. Khama tsi ncẽeska gaicara qãà tama, igaba tsi cóá tsi i, a cóá tsi kò ii ne tsi gataga thẽé Nqarim koe guu a q'õò-kg'ao tsi i.

Paulo ba Galatia ne dis téé-q'oos ka area hãa

Kg'aia, ncẽe tu kò Nqari ba c'úùa hãa x'aè ka tu kò gúù zi ncẽe nqárì tama zi di tu qãà tu u. Igaba tu ncẽeska Nqari ba q'ana hãa (i ko gataga qaase, nxàer gha a máá: “Nqarim ka tu q'ãaèa hãa,” témé sa), ka tua gha nxãaska ntama ma nqõóm di qarian ncẽe kg'amka, a cgóm̀-cgomsa koe gaicara ka̱bise? A tseegukaga tua gaicara gaan di qãà kg'oana? 10 C'ẽe cáḿan hẽé, naka nxoean hẽé naka x'aèan hẽé naka kurian hẽéthẽé tu xaèa kg'ónò a ko kõ̱è zi kúrú. 11 Q'áòkagu te tu ko! Eẽr gatu koe kúrúa hãa tsééa ne káà hùi khamaga i ii domka.

12 Tíí qõe ga tuè, còrè tu ur ko a ko máá: Tíí khama méé tu ii, témé, tíí igabar gatu khama ii ke. Cúí cg'ãè ga tu kúrú cgae te tama. 13 Q'ana tu hãa, cgáé-q'oom di kg'amkan domkagar kòo kg'aia qãè tchõàn xgaa-xgaa tu u sa. 14 Eẽta i kò ma tiri tcììan kúrúa bóòa tu di ii, igaba tu kò táá ntcoe te ga hẽé, a xguì te ga hẽé, a kò Nqarim dim moengelem khama ma qãèse hààkagu te, Jeso Krestem khama ma. 15 Gatu di qãè-tcaoa nencẽeska ndaa? Tíí ga ra gha nxàea tseegukagu a máá, kgoanase i kò ne tu ga tcgáía tu nxo̱bea tcg'òó, a máà te, témé. 16 Ancẽeska ra gáé gatu dim cg'õo-kg'ao ba kúrúsea, ncẽer ko tseeguan bìrí tu u ka?

17 Eẽ xutshúù-ntcõa-kg'ao xua qãèm dàòm ka tcãà-tcaoa máá tu u tama, igaba xu ko qaa sasixae cgoa q'aa-q'aa tu u si i, nxãasega tu gha tcãà-tcaoa máá xu ka. 18 I wèé x'aè ka qãès gúùs koe tcãà-tcaoan qãè e, tíí kò gatu cgoa hãa ne cúí tamase. 19 Tiri tu cóá tu ncàm̀-ncamsa tuè, gatu domkar gaicara ábàn di thõòan koe hãa, Me gha nxãakg'aiga síí Kreste ba gatu koe kúrúse! 20 Nta ra ko ma tc'ẽe, ncẽeskar ga gatu cgoa hãa sa, a ra a ga kg'ui-q'ooa te ka̱bi! Gatu kar area hãa khama.

Hagare sa hẽé naka Sarah sa hẽéthẽé e

21 Bìrí te tu, gatu ncẽe x'áèan dòm̀ q'oo koe tu gha hãa sa ko tc'ẽe tu: a x'áèan tu komsana tama? 22 Góásea i hãa a kò máá, Abrahama ba ko cám̀ cóá tsara úúa hãa, me c'ẽe ba qãàs di me e, me c'ẽe bagam dis khóès kgoarasea hãas di me e, téméè. 23 Igabam kò qãàs dim cóá ba cgàam koe guu a ábàè; me kò kgoarasea hãas khóès dim cóá ba nqòòkagukus koe guu a ábàè. 24 Ncẽe zi gúù zia gha x'áís iise séèè: ncẽe sara khóè sara cám̀ sara qáé-xg'ae sara a; c'ẽe sa Sinai dim xàbìm dis x'áí si i, a ko hàà gha qãàn kúrú cóán ábà, si nxãa sa Hagare si i. 25 Si Hagares ncẽe sa Sinai dim xàbìm Arabia dim nqõóm koe hànam dis x'áí si i, a Jerusalema dis x'áí si i; gas di ne cóá ne cgoas xg'ae a qãà si i khama. 26 Igaba tc'amaka hãas Jerusalema sa kgoarasea, a sa a gasá gatá ka xõò si i. 27 Góásea i hãa khama a ko máá:

“Qãè-tcao, sáá ábà tama si khóè seè,
qãè-tcaoan ka q'au,
sáá ncẽe ábàn di thõòan koe hãa tite si;
ẽe aaguèas khóès di cóá nea
ẽe séèa hãas khóès dian ka káí i khama,”
téméè.

28 Ncẽes Jerusalema sa gatá ka xõò si i khamaga tu gatu, tíí qõe ga tuè, Isakam khamaga ma nqòòkagukus di tu cóá tu u. 29 Igaba ẽem x'aèm kam kò ẽe ko cgàam koe guu a ábàèm cóá ba, ẽe Tc'ẽem koe guu a ábàèa ba xgàra; si ko gatà iis gúù sa ncẽe zi cáḿ zi kaga igaba kúrúse. 30 Igaba sa koNqarim dis Tcgãya sa nta méé? Ncẽetas ko méé a ko máá: “Xhàiagu qãà sa hẽé naka gaas dim cóá ba hẽéthẽé e! Qãàs dim cóá ba cuiskaga ẽe kgoarasea hãas khóès dim cóám cgoa xg'ae naka q'õòa hãa tite ke,” témé. 31 Gaa domka, tíí qõe ga tuè, qãàs di ta cóá ta tama ta a, igaba ta kgoarasea hãas khóès di ta cóá ta a.

Copyright information for `NHR