Galatians 5

Dtcòm̀-kg'ao ne di kgoarasea ne naka tsééa ne hẽéthẽé e (5—6)

Krestem koe kgoarasea hãa ne

Kreste ba kò kgoara ta a, nxãasega ta gha kgoarasease hãa ka; gaa domka méé ta nxãaska qarika téé, naka taa qãàn dis joko sa gaicara táá kgoara mááse guu.

Komsana! Tíía, Paulo ra ko bìrí tu u a ko máá: q'ãe nqãa-qgai khòoè tu kòo nem Kreste ba gatu koe cúí hùi ga úú tama, témé. A ra a ko wèém khóèm ẽe q'ãe nqãa-qgai khòoèm gha sa máàsea hãam koe gaicara nxàea tseegukagu, nxãaska méém ẽe i ko x'áèan méés wèé sa kúrú sa. Gatu ncẽe x'áèankomsana ka gha tchàno tu iise bóòè tua Krestem koe guu a q'ãea tcg'òóèa; cgóm̀kuan tu cg'áé guua. Tc'ẽem koe ta ko guu a dtcòm̀s koe ta gha tchàno ii dis nqòò sa hãa a qãà khama. Q'ãe nqãa-qgai khòoè sa kana q'ãe nqãa-qgai khòoè tama sa Jeso Krestem koe cgáé tama, igaba ncàm̀s koe ko tséés dtcòm̀ si i.

Qãèse tu kòo qàrò, ka ia dìín xgáè-kg'am tua hãa tseeguan komsana ne? Eẽta iis xgaa-xgaaku sa Gaam ẽe ko tcii tu um koe guu tama. Cg'áré péré gãé-gãe ne ko káí péréan kúrú i gãe. 10 X'aigam koer tcoman úúa hãa, cuiskaga tu c'ẽe dàò ga séèa hãa tite di i; me gha gaam ẽe ko nqùu sa tcãà tu u ba gam dis xgàrase sa xám̀, dìím ga igaba.

11 Igaba, tíí qõe ga tuè, ncẽè xgaa-xgaa ra kòo, a ko máá: q'ãe nqãa-qgai khòoku sa ko qanega qaase, témé ne ra ko kháé nxãaska dùús domka xgàraèa máá? Gatà i kò ii, ne i ga kò xgàuska xgaa-xgaan xg'ore sa ghùi tama. 12 Eẽ ko tcg'ome tcúú tu u xu khóè xu méé xu qõò naka síí q'ãe khòo-kg'aiè sar ko tc'ẽe!

13 Kgoarasea tu gha hãa ka tu tciièa khama, tíí qõe ga tuè; igaba méé tu gatu di kgoarasean táá cgàam di zi tséé zi koe tcãà guu; igaba méé tu ncàm̀kuan koe guu naka gatu ka c'ẽean tsééa máá. 14 Wèé x'áèa ne ko cúím x'áè-kg'áḿ koe nxàeè a ko máá: “Tsáá ka c'ẽe ba méé tsi ncàm̀, ẽe tsi ma ncàm̀sea hãa khamaga ma,” témé khama. 15 Igaba ẽe tu kòo ka̱áku a ko ka̱á kg'ooku, ne méé tu q'õése naka tua gha gatu ka c'ẽe ne ka táá cg'õoè guu.

Tcom-tcomsam Tc'ẽem koe kg'õè sa hẽé naka cgàam di tsééan hẽéthẽé e

16 Igaba ra ko máá:Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka méé tu tcéè tcuìè naka tua cgàam ko tc'ẽe sa táá kúrú guu, témé. 17 Cgàam ko qaa sa ẽem koTcom-tcomsam Tc'ẽe ba qaas cgoa qõòa mááku tama khama, si Tc'ẽem ko qaa sa cgàam dis cgoa qõòa mááku tama; ncẽea ne ko x'ãàku khama, nxãasega tu gha ẽe tu ko tc'ẽe sa táá kúrú ka. 18 Igaba ncẽèTcom-tcomsam Tc'ẽem ka tu kò tc'ãà-cookg'aièa hãa ne tu x'áèan dòm̀ q'oo koe hãa tama.

19 Cgàam di tséé ne ko kg'ama bóòse a i a: cg'árà a, naka cg'ãè zi tséé zi hẽé, naka cg'urian hẽé, 20 naka kúrúa mááseèa hãa nqárìan dqo̱m̀an hẽé, naka tsoòan cii hẽé, naka hòrekuan hẽé, naka xg'orean hẽé, naka tauan hẽé, naka xgóàn hẽé, naka cẽèan hẽé, naka kóḿku taman hẽé, naka dtcõò zi cgoa q'aa-q'aasean hẽé, 21 naka chìikuan hẽé, naka nqàrea hãa ne hẽé, naka qarika kg'áàn hẽé, naka ncẽe zi gúù zi khama ii zi hẽéthẽé e. Ra ko ncẽeska bìría q'ãa-q'ãa tu u, ncẽer kò kg'aia ma q'ãa-q'ãa tua hãa khamaga ma, a ko máá: ẽeta ii zi gúù zi ko kúrú nea cuiskaga Nqarim di x'aian q'õòa hãa tite, témé.

22 IgabaTcom-tcomsam Tc'ẽem di tc'áróa ne ncàm̀ si i, naka qãè-tcaoan hẽé, naka tòókuan hẽé, naka qáò tcáóan hẽé, naka qãè tcáóan hẽé, naka qãèan hẽé, naka tcom-tcomsan hẽé, 23 naka tc'aua hãan hẽé, naka qãè qgóósean hẽéthẽé e. Eẽta ii zi gúù zi koe i x'áèan tséé úú tama. 24 Ne gane ẽe Jeso Krestem di ne cgàa ba xgàua hãa, naka gaam cgàam di zi xám̀se-q'oo zi hẽé naka gaam di zi tc'ẽe zi hẽéthẽé cgoa. 25 Ncẽè Tc'ẽem ka ta kò kg'õèa hãa, ne méé ta Tc'ẽem cgoa qõòa te si i. 26 Táá méé ta bóòse gúù kana gh­ã̱aku di ii guu, kana chìiku di ii guu.

Copyright information for `NHR