Galatians 6

Wèém khóè ba qãèan kúrúa máá ne

Tíí qõe ga tuè, ncẽè c'ẽem khóèm kò cg'ãèan kúrú ka qgóóèa hãa, ne méé tu gatu ncẽeTcom-tcomsam Tc'ẽe ba úúa hãa tu tc'ausase úúa tcg'òó me. Tsáá igaba méé tsi kòresea hãa naka tsia táá chìbian koe tcãà guu. Gatu di zi xgàm zi tu xgàma hùiku, naka tua gha ncẽem dàòm ka Krestem di x'áèan komsana. A ncẽè c'ẽem khóèm kò tc'ẽea máá, gúù cgáé me e, ta tc'ẽea hãa, gúù cgáé tama baa igaba, nem ko qàe-qaese khama. Wèém khóè ba méém gam di tsééan qãèse bóò. Qãè kò ii nem gha nxãwa koase, c'ẽem khóèm cgoa tòóa xg'aese tamase. Wèém khóè ba méém gam dis xgàm sa dcẽéa mááses gúù si i khama.

Eẽ koNqarim dim kg'ui ba xgaa-xgaaè ba méém gam dim xgaa-xgaa-kg'aom cgoa wèé zi gúù zi qãè zi xg'aea máá.

Táá méé tu qàe-qaeè guu: Nqari ba cuiskaga nco̱iè tite ke; wèés gúùs ẽem ko khóè ba xhárà sa, nxãa sam gha gataga thẽé tcuù khama. Me gha gaam ẽe ko gam di cgàan koe xhárà ba, gaam cgàam koe ga guu a ko̱bea cg'õo sa tcuù; igaba gaam ẽe koTcom-tcomsam Tc'ẽem koe guu a xhárà ba ghaTcom-tcomsam Tc'ẽem koe guu a chõò tamas kg'õè sa tcuù khama. Ke hàà naka ta qãèan kúrú ka táá xhõekaguè guu; kg'anoa hãam x'aèm ka ta gha tcuù ke, ncẽè kaàn tcáó tama ta kò hãa ne. 10 Gaa domka, ncẽe ga ta x'aè ba hòòa hãa, ke hàà naka ta wèé khóèan koe qãèan kúrú, káí-kg'aise ẽe dtcòm̀s dim x'áém di ne koe.

Còo di zi dqàèku zi hẽé naka tsgám̀ku zi hẽéthẽé e

11 Bóò, nta noose kaia hãa góá ner ko tséékagu sa, ncẽer koncẽeska tshàua te cgoa góá máá tu u ka.

12 Gane ẽe ko chùi tu u q'ãe nqãa-qgai khòoè tu gha ka nea ko cgàam koe qãè-qgóósean cúíga tc'ẽe, nxãasega ne gha Krestem dis xgàus domka táá xgàraè ka. 13 Gane ẽe q'ãe nqãa-qgai khòoèa nea gane ka x'áèan qgóóa qari tama khama, igaba ne ko tc'ẽe gatu méé tu q'ãe nqãa-qgai khòoè sa, nxãasega ne gha gatu dim cgàam koe dqo̱m̀se ka. 14 Igaba tíí ka, cuiskagar c'ẽes gúùs koe dqo̱m̀sea hãa tite, gatá dim X'aigam Jeso Krestem dis xgàus koe cúí oose. Gaas koer guu a nqõó ba xgàua mááèa, ra tíí nqõó ba xgàua mááèa. 15 Q'ãe nqãa-qgai khòoè sa kana q'ãe nqãa-qgai khòoè tama sa gúù méé tama khama, igabam ko Nqari ba ka̱bas kg'õè sa kúrúa máá ta a
6:15ka̱bas kg'õè sa kúrúa máá ta a -Gerika sa ko c'ẽe zi kg'ui zi tséékagu ncẽe ko máá: “ka̱base kúrúèa hãam nqõóm” khama ma, témé zi.
.
16 Tòókuan hẽé naka thõò-xama-máákuan hẽéthẽé méé i gane ẽe ko ncẽem x'áè-kg'áḿ ba xùri ne cgoa hãa,gane hẽé naka Nqarim di ne Iseraele ne hẽéthẽé e.

17 Còo dis ka méé i c'ẽe khóè ga táá cg'ãèan kúrúa máá te guu, cgáé-q'ooa te koer Jesom domka xgàrakuan di zi x'áí zi úúa hãa ke.

18 Cgóm̀kuan X'aigam Jeso Krestem di méé i gatu dim tc'ẽem cgoa hãa, tíí qõe ga tuè. Amen.

Copyright information for `NHR