Hebrews 1

Kreste ba moengele xu ka cgáé Me e (1—2)

Nqarim dim Cóá ba kaiam ga Me e

Ncìí kuri kam kò Nqari ba káí xu dàò xu tãáka xu cgoa porofiti xu tséékagu a gatá ka tsgõose ga xu cgoa kg'ui, igabagam ncẽeska còo di x'aèan ka ko Gam dim Cóám koe guu a kg'ui cgoa ta a. Gaam ncẽem kò Gam koe guu a nqõó ba kúrú, a wèé zi gúù zi dim q'õò-kg'ao ba kúrú Me ba. Nqarim di x'áà-q'ooa nem ko x'áí, a wèé za ga Nqarim khama ii, a ba a ko wèé zi gúù zi Gam dim kg'uim di qarian ka qgóó. Eẽm kogatá di chìbian koe q'ano-q'anokuan kúrúa xg'ara kam kò tc'amaka hãam Qarim wèém dim x'õàm kg'áòm xòè koe síí ntcõó.

Nqarim dim Cóá ba moengele xu ka kaia hãa

Ncẽes ma Gam dis cg'õè sa ma moengele xu di cg'õèan ka tc'amaka hãa khamagam gaxu dis téé-q'oos ka tc'amaka hãas téé-q'oo sa máàèa. Gatagam Nqari ba qanega c'ẽem moengele ba bìrí naka máá:

“Tsáá tsia Tiri tsi cóá tsi i,
Ra ncẽem cáḿ koe guu a tsarir Xõò Ra a,”
témé ta ga hãa,

kanam Nqari ba qanega c'ẽem moengele ba bìrí na máá:

“gam ka Xõò bar gha ii,
me gha Tirim cóá ba ii,”
témé ta ga hãa khama.

Igabagam kò Nqari ba ẽem ko Gam dim Cóám tc'ãà di ba nqõóm koe tsééa óá ka máá:

“Wèé moengelean Nqarim di méé i dqo̱m̀ Me,”
témé.

Moengele xu kam kòo kg'ui nem ko máá:

“Nqari ba ko Gam di xu moengele xu kúrú xu tc'ãán khama ii,
a Gam di xu tséé-kg'ao xu kúrú xu c'eean di ka̱ru ta̱man khama ii,”
témé,

igabam kòo Cóám ka kg'ui nem ko máá:

“Nqari Tseè,
Tsaris ntcõó-q'oos x'aian di sa
gha chõò tamase hãa.
Tsari ne khóè ne
Tsi ko tchànom dxòm cgoa tc'ãà-cookg'ai.
Eẽ tchàno ii sa Tsi ncàm̀a hãa,
a ẽe cg'ãè ii sa hòrea.
Gaa domkam Tsarim Nqari ba, Nqari Tseè,
Tsáá ka c'ẽe xu nqáéa hãase nxárá tcg'òó Tsia,
a qãè-tcaoan di nxúìan cgoa ntcã̱á tcúú Tsia hãa,”
témé.

10 A ba a ko máá:

“X'aigaè,
Tsáá Tsia tshoa-tshoases koe nqõó ba kúrúa hãa,
i nqarikg'aian Tsari tshàuan di tséé e;
11 kaàku i gha,
igabaga Tsi gha Tsáá chõò tamase hãa.
Wèéan ga gha qgáían khama ma cg'ãa-cg'anase,
12 hã̱aèkom qgáím khama Tsi gha ma kabèa xg'ae e,
i gha qgáían ko ma hã̱aè a tcg'òóè
i c'ẽean hã̱aè khamaga ma ka̱bi-ka̱biè,
igabaga Tsi gha Tsáá ẽe Tsi ii khama cúíga ii,
i kuria Tsi chõò tite,”
tam méé.

13 Qanegam Nqari ba c'ẽem moengelem kaga máá:

“Ncẽe koe ntcõó Tirim x'õàm kg'áòm xòè koe,
nakar gha nxãakg'aiga síí tsari cg'õo-kg'aoan kúrú
naka i nqàrè-kg'ama tsi dis ntcõó-q'oos koe ntcõó,”
témé ta ga hãa.

14 Kháé i nxãaska moengelean dùúa?Kg'amaga xu Nqari ba ko tsééa máá xu tc'ẽe xu u, ncẽe Gam ka tsééa óáèa hãa xu, hàà xu gha khóèan hùi i kgoarasean hòò ka.

Copyright information for `NHR