Hebrews 10

Krestem di dàòa-máákua nea cgáé e (10)

X'áè-kg'áḿanJuta ne dia qãè zi gúù zi hààko zi di sóm̀-c'ana a, a i a gaa zi tc'áró-tc'aro tama a.Ncẽe x'áè-kg'áḿa nea cuiskaga Nqarim koe ko cúù-cuuse khóèan chìbian koe chõò tamase kgoara hãa tite. Gaa domka i ko qaase, dàòa-mááku zi méé zi wèé x'aè ka kurian ko ma xùriku khama ma kúrúè sa. Ncẽè Nqari ba ko còrè ne khóè ne kò xg'ao tseeguan kaga cúí q'oro gane di chìbian koe q'ano-q'anoèa hãa, nxãasega i gha gane di tcáóan táá chìbi-chibi ne ka, ne zi ga kò xg'ao dàòa-mááku zi téékaguèa hãa. Igaba zi ko ncẽeska ncẽe zi dàòa-mááku zi wèém kurim q'oo koe khóè ne gane di chìbian ka tc'ẽe-tc'ẽe. Ghòè-xòòan hẽé naka pirian hẽéthẽé di c'áòa ne cuiskaga khóè ne di chìbian xg'aàra tcg'òóa hãa tite khama.

Gaa domkam kòKreste ba nqõómkg'ai koem ko hàà kaNqarim ka máá:

“Qhàea-mááku zi hẽé
naka máàku zi hẽéthẽé
Tsi kò tc'ẽe tama,
igaba Tsi kò tc'áró ba máà Te.
Dàòa-mááku zi dàòèko zi hẽé
naka dàòa-mááku zi
chìbian ko tcg'òóa mááè zi hẽéthẽé
Tsi kò táá qãè-tcao máá.
Ra kò nxãaska máá:
‘Nqariè, ncãa ga Ra a,
Tsáá ko tc'ẽe sar gha hàà kúrú ka,
ncẽe iTsari zi Tcgãya zi koe
Tíí ka ma góásea hãa khama,’ témé,”
tam méé.

Tc'ãà dis kam kò máá: “Qhàea-mááku zi hẽé naka máàku zi hẽé naka dàòa-mááku zi dàòèko zi hẽé naka dàòa-mááku zi chìbian ko tcg'òóa mááè zi hẽéthẽé Tsi kò tc'ẽe tama, a Tsi a kò táá qãè-tcao máá zi,” témé. A ba a kò ncẽe sa nxàe, ẽeta zi kòo ma x'áèan koe qaase igaba. A ba a kò nxãaska máá: “Ncãa ga Ra a, Tsáá ko tc'ẽe sar gha hàà kúrú ka,” témé.Ncẽe kg'uian kam kò ko tc'ãàdi zi dàòa-mááku zi séè a dxùukg'ai za tòó, nxãasegam gha gaa zi téé-q'oo koe hààtcg'òóse a Gam dim tc'áróm cgoa cám̀ disdàòa-mááku sa kúrú ka. 10 Jeso Krestem dim tc'áróm ncẽe kò cúí q'oro dàòa-máákus iise tcg'òóèam koe ta ko guu a q'ano-q'anoè,Nqarim ncàm̀a hãa sam kò kúrú khama.

11 Wèém peresiti ba ko cáḿan ko ma xùriku khama ma gam di tsééan kúrú, a ko dàòa-mááku zi cúíta ii zi káí q'oro tcg'òó, igabaga zincẽe zi dàòa-mááku zi cuiskaga khóèan di chìbian xg'aàra tcg'òóa hãa tite. 12 Igabagam kò Kreste ba cúís dàòa-mááku sa chìbian domka tcg'òó, ncẽe gha chõò tamase hãa sa, a ba a kò síí Nqarim dim kg'áòm x'õàm xòè koe ntcõó. 13 A ba a gaam x'aèm ẽem koe guu a Gam di ne cg'õo-kg'ao ne gha hàà nqàrèa ba ka nqãaka tcãàè sa qãàa hãa. 14 Gane ẽe ko kúrúè a q'ano nem kò cúís dàòa-máákus cgoa chõò tamase kgoara khama.

15 Me ko Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba gatá koe thẽé ncẽe sa nxàea tseegukagu. Tc'ãà dis kam ko Nqari ba máá:

16 “Hààkom x'aèm kar gha Tíí X'aiga Ra
gane cgoa kúrús qáé-xg'aes ga si i ncẽe sa:
Tiri x'áè-kg'áḿa ner gha tcáóa ne q'oo koe tcãà,
a Ra a gha tc'ẽea ne q'oo koe góá tòó o,”
témé.

17 A ba a gaicara máá:

“Cuiskagar chìbia ne hẽé
naka gane di zi tséé zi cg'ãè zi hẽéthẽé
ka tc'ẽe-tc'ẽese tite,”
témé.
18 Ncẽè ncẽe zi gúù zi ka i kò khóèan qgóóa mááèa hãa, ne i nxãaska dàòa-máákuan chìbian di gaicara qaase tama.

Hààn ta Nqarim koe cúù-cuuse

19 Tíí qõe ga tuè, gaa domka ta ga Jesom di c'áòan domka kgoarasea hãase kaisase tcom-tcomsam qgáìm koe tcãà. 20 Jeso ba q'aa-q'aakom qgáím ncẽe Gam dim tc'áróm iim koe guu a ka̱bam dàòm kg'õèan di ba xgobekg'ama máá taa hãa khama. 21 Ta kaiam peresitim Nqarim dim nquu ba tc'ãà-cookg'aia hãa ba úúa hãa, 22 ke hààn ta Nqarim koe q'ano-tcáóan cgoa cúù-cuuse, cg'oèa hãas nqòòs dtcòm̀an di sa úúa hãase, tcáó zi chìbi bóòsean koe guu a q'ano-q'anoèa
10:22q'ano-q'anoèa -Gerika sa ko máá: cgáì-cgaièa hãa. Ncẽe sa ko máá, Jesom di c'áòan ka cgáì-cgaièa hãa zi.
hãa zi hẽé, naka tc'áróan q'ano tshàan cgoa xg'aàèa hãa hẽéthẽé cgoa.
23 Gaam ẽe nqòòkagu taa hãa ba tcom-tcomsa Me e, ke hààn ta nqòòs ncẽe ta gatá dis ii sa nxàea hãas koe qarika qgóó, ntcãa-ntcãaè tamase. 24 Hààn ta gatá ka c'ẽe ne ta ga ma ntcàms ka tc'ẽe-tc'ẽese, naka i gha nxãasega ncàm̀kuan hẽé naka qãè zi tséé zi kúrúan hẽéthẽé càùse. 25 Táá méé ta gatá di xg'ae-q'ooan chõòkagu guu, ncẽe ne ko c'ẽe ne kuri hẽé khama, igaba méé ta korèku, naka ta kaisase gatà hẽé, ẽem ko ma X'aigam dim cáḿ ba ma cúù ta ko ma bóò me khama ma.

26 Ncẽè tseeguan ta q'ana hãa igaba ta kò ko hòòga chìbian x'ãèa máá a ko kúrú, ne i cúí dàòa-máákuan chìbian di ga hãa tite, 27 igaba q'áò-q'aosas xgàraku sa hẽé naka xgóàm c'ee ba hẽéthẽé cúí ga gha hãa, ncẽe gha ntcoe-kg'ao ne cg'õo o. 28 Ncẽè c'ẽem khóèm kò Moshem di x'áè-kg'áḿan ntcoea hãa, i cám̀ kana nqoana tééa-máá-kg'aoan di kg'uian ko ncẽes gúù sa nxàea tseegukagu, nem ko cg'õoè, thõò-xama mááè tamase. 29 Kháé nxãaska ncẽè c'ẽem khóèm kò Nqarim dim Cóá ba náà c'ãa-c'ana ne? Khóèm ncẽe ko qáé-xg'aes di c'áòan cg'ãa-cg'ana iise séè ba, ncẽem kò gaan ka q'ano-q'anoè e? Khóèm ncẽe ko cgóm̀kuan ko máà ta am Tc'ẽem koe bóò-boose ba? Tc'ẽe naka bóò, nta noose i gha gam di xgàrasean ma kaisase tshúùa máá me sa! 30 Gaam ẽe ko máá: “Tshúùan ka̱bi máá sa Tiri si i, Ra gha surutaa ka̱bi,” témé ba ta q'ana. Si ko gatagaNqarim dis Tcgãya sa máá: “Nqari ba gha Gam di ne khóè ne xgàra,” témé khama. 31 Nqarim kg'õèa hãam tshàu q'oo koe cg'áéa tcãà sa q'áò-q'aosas gúù si i.

32 Tc'ãà di xu cáḿ xu ẽem kò Nqari ba x'áà ba máà tu u xu ka tu tc'ẽe-tc'ẽese: xgàrase tu kò a tu a kò kaisas ncõos thõòkas koe hãa, igaba tu kò qarika tẽe. 33 C'ẽe x'aè ka tu kò ko khóè ne xg'aeku koe cóèè, a ko xgàraè, ne kò c'ẽe x'aè ka c'ẽe ne khóè ne ncẽem dàòm ka qãèse qgóóè tama, tu kò gane cgoa hãa a ko hùi ne. 34 Gane ẽe qáéèa hãa ne tu kò thõò-tcaoa máá, a tu a kò ẽe tu kò gatu di zi gúù zi xhùu cgaeè ka, qãè-tcaoan cgoa séèa mááse e, nqarikg'ai koe tu qãè zi gúù zi chõò tamase hãa zi úúa hãa sa tu q'ana hãa khama. 35 Táá méé tu Nqarim koe tu úúa hãa tcoman aagu guu, ncẽe kaisas ka̱bi mááku sa úúa hãa a. 36 Qarika méé tu téé sa ko qaase khama, nxãasega tu gha Nqarim kò nqòòkagu tua hãa sa hòò ka, ẽem ko tc'ẽe sa tu kò ko kúrúa xg'ara ne.

37 “Gaam ẽe ko hàà
ba gha xòm̀ x'aè-coa q'oo koe hàà,
a ão tite khama.
38 Tiri ne khóè ne ẽe tchàno ii
nea gha dtcòm̀s ka kg'õè,
igaba ncẽè c'ẽem khóèm kò ko
dtcòm̀s koe tééa dìbi
ner cuiskaga gaam ka qãè-tcaokaguè tite.”
39 Igaba ta gatá khóè ta ẽe dtcòm̀s koe tééa dìbia a kaàkaguèa ta tama ta a, igaba ta dtcòm̀ sa úúa hãa a kgoaraèa ta khóè ta a.

Copyright information for `NHR