Hebrews 11

Dtcòm̀ sa (11—12)

Dtcòm̀ sa ẽe tsi nqòòa hãa zi gúù zi koe tcoman úú si i, naka ẽe hòòse tama zi gúù zi hàna hãa sa q'ãa sa hẽéthẽé e. Ncìí kuri di ne khóè ne kam kò Nqari ba gane dis dtcòm̀s domka qãè zi gúù zi nxàe.

Dtcòm̀s ka ta ko bóòa q'ãa, wèém nqõó ba Nqarim dim kg'uim ka kúrúèa hãa sa, nxãasegas gha ẽe ko hòòse sa ẽe hòòse tama zi koe guu a kúrúè ka. Dtcòm̀s kam kò Abele ba Kainem dis dàòa-máákus ka qãès dàòa-mááku sa Nqari ba kúrúa máá. A kò gaas koe guu a Nqarim ka tchànom khóèm iise bóòè, Nqari ba kò gam di zi aba zi ka qãèse kg'ui khama. A ba a ko x'óóam hãa igaba qanega dtcòm̀s koe guu a kg'ui.

Dtcòm̀s kam kò Enoke bancẽes kg'õès koe séèa tcg'òóè, nxãasegam gha táá x'oo sa xám̀ ka, i kò cúí khóè ga táá hòò me, Nqari ba kò séèa tcg'òó mea khama.Nqarim dis Tcgãya sa ko nxàea tseegukagu a ko máá, ẽem ko séèa tcg'òóès cookg'ai koem kò nxãakamaga Nqari ba qãè-tcaokagua hãa témé khama. Dtcòm̀s ka oosem khóè ba cuiskaga Nqari ba qãè-tcaokagua hãa tite. Wèém khóèm ẽe ko Nqarim koe hàà ba méém dtcòm̀, Nqari ba hãa, a ko gane ẽe ko qaa Me ne suruta ka̱bi sa khama.

Nqari ba kò qanega bóòè tama zi gúù zi ka Nowa ba q'ãakagu, me dtcòm̀s ka Nqari ba komsana a araka ba kúrú, gam x'áé di nem gha nxãasega kgoara ka. Me kòdtcòm̀s koe guu a nqõó ba chìbi-chibi. A ba a kò dtcòm̀s koe guu a tchànom iise Nqarim ka bóòè.

Dtcòm̀s kam kò Abrahama ba ẽem kò tciiè ka komsana, a tcg'oa a ba a nqõóm ẽem gha kháóa hàà q'õòm koe qõò, gatàm kò ma qõòm ko qgáì c'úùa hãa igaba. Dtcòm̀s kam kò nqòòkaguèam kò hãam nqõóm koe cg'áè-khoem khama ma x'ãè. Xgàuèko nquu-coan koem kò x'ãè, tsara kò gataga khóè xuku tsara Isaka tsara Jakobea tsara thẽé gaa koe ga x'ãè, ncẽe ko Nqarim koe cúíta iis nqòòkaguku sa hòò tsara. 10 Tshoa-tshoase-q'oo sa úúa hãam x'áé-dxoo bam téé a ko qãà khama, ncẽe gam dim kúrú-kg'ao ba hẽé naka tshào-kg'ao ba hẽéthẽé Nqari ii ba.

11 Dtcòm̀s kam kò Abrahama, ẽetam kò ma gàesea hãa a cóá úú tite, si Sarahs ga sa cóá ábà tama igaba qarian hòò a cóán úú, Gam ẽe kò nqòòkagu mea hãa ba tcom-tcomsa Me e sam kò bóòa hãa khama. 12 Ncẽem khóèm cúím, ncẽe kò x'oos qàe koe hãam, koe ne kò guu a káí ne tsgõo-coa ne hãa, ncẽe gane di káí-q'ooan nqarikg'ai di tco̱nòan hẽé, naka tshàa-dxooan-kg'áḿ di góḿan dinxõ̱á-coan ncẽe nxáráse tite hẽéthẽé di káí-q'ooan khama noo ne.

13 Wèé ne khóè ne ncẽe ne kò dtcòm̀an úúa hãa a ko x'óó. Eẽ ne kò nqòòkaguèa zi gúù zi ne kò táá hòò, igaba ne kò nqúù ka zi hãase bóò zi a ne a kò qãè-tcaoa máá zi. Kgoarasea hãase ne kò nxàe, nqõóm koe ne dàra-kg'ao ne e a cg'áè-khoe ne e sa. 14 Eẽta ko méé ne khóè ne ko x'áí, c'ẽem nqõóm x'ãè-q'oo ne gha ba ne ko qaa sa khama. 15 A kò táá nqõóm ẽe ne kò gaam koe guua hãam ka tc'ẽe-tc'ẽese. Gatà ne kò xg'ao hẽéa ne ne ga kò xg'ao ka̱bise ne gha di x'aèan úúa hãa khama. 16 Igaba ne kò ẽem nqõóm ka qãèm nqõóm nqarikg'ai di ba xgónèa. Me ko Nqari ba gaa domkaga gane dim Nqari ba ta ma tciièan ka sau-cgaekaguè tama, x'áé-dxoo bam kg'ónòa máá nea hãa khama.

17 Dtcòm̀s kam kò Abrahama, ẽem kòo Nqari ba kúrúa bóò me ka, Isaka ba dàòa-máákus iise tcg'òó. Me kò gaam ẽe kò nqòòkaguèa hãa ba gam dim cóám cúíse ábàèa hãa ba dàòa-mááku sa kúrú cgoa ka hẽé, 18 ẽetam kò ma Nqari ba bìrí mea hãa a máá: “Isakam koe tsi gha guu a ncẽer nqòòkagu tsia hãa tsgõo-coan úú,” téméa hãa igaba. 19 Nqari ba ẽe x'óóa hãa nem gha ghùi di qarian úúa hãa, sam kò Abrahama ba bìrísea hãa khama. Si ko ncẽe sa c'ẽem dàòm ka máá, x'ooan koem kò guu a Isaka ba hòò, témé.

20 Dtcòm̀s kam kò Isaka ba hàà gha kúrúse ts'ee-ts'eekg'aikuan Jakobea tsara Esaua tsara nqòòkagu.

21 Dtcòm̀s kam kò Jakobe, ẽem ko x'óós cookg'ai koe wèé tsara cóá tsara Josefam di tsara ts'ee-ts'eekg'ai, a ba a gam dim dqàbi hìim cgoa qari-qarisea hãase, Nqari ba dqo̱m̀.

22 Dtcòm̀s kam kò Josefa, x'óóm gha di x'aèan ko cúù ka, Iseraele di ne khóè ne dis qõòs Egepeto koe ne gha guu a tcg'oa dis ka kg'ui, a ba a kò x'áè-kg'áḿan nda méé ne gam di c'õá xgubu-xgubuan úú di máà ne.

23 Dtcòm̀s ka khara kò Moshem ka xõò ga khara táá x'aigam di x'áè-kg'áḿanwèé xu cóá xu méé xu cg'õoè di bèe, a khara a kò ẽem ko ábàèa xg'ara ka nqoana nxoean chóm̀ me, t'õèm cóá me e sa khara kò bóòa hãa khama.

24 Dtcòm̀s kam kò Moshe ba, ẽem ko kai ka, Farom dis cóás dim cóá ba tam gha ma tciiè sa xguì, 25 a kò táá xòm̀ x'aèan ka chìbian di ka̱rean tc'õós koe máàse, igabam kò Nqarim di ne khóè ne cgoam gha xgàraè sa nxárá tcg'òóa mááse. 26 Gatagam kò hààkom x'aèm dis máàkus koe tòón tcgáía hãa, khamam kò Kreste bam gha xgàrasea máá sa bìríse, a ba a kò ẽe sa bóò, si Egepeto di x'aian ka kaia hãas x'ai si i. 27 Dtcòm̀s kam kò x'aigam di xgóàn bèe tamase Egepeto koe tcg'oa, Gaam ẽe hòòse tama bam kò qgóóa qari khama, bóò Mea kò hãa khóè khama ma. 28 Dtcòm̀s kam kò Paseka dis kõ̱è sa kúrú, a c'áòanméé i nquuan-kg'áḿ koe cgáìè di x'áèan tcg'òó, nxãasegam gha moengelem cg'õokus di ba táá tc'ãà a ábàèa cóán Iseraele di cg'õo ka.

29 Dtcòm̀s ka ne kòIseraele ne Nco̱à Tshàa dim tshàa-dxoo ba tchoaba, c'óòa hãam qgáìm koe ko nqáé khama ma, igaba ẽe xu kò Egepeto di xu khóè xu tchoaba kg'oana ka xu kò tshàan ka tóm̀mè.

30 Dtcòm̀s ka i kò nxõ̱á di xhàroan Jeriko di cg'áé, ẽe ne koIseraele ne 7 cáḿan nxa̱ma-nxa̱ma ana xg'ara ka.

31 Dtcòm̀s kas kò cg'árà-kg'aos Rahabe sa Nqarim di x'áèan komsana tama ne cgoa táá cg'õoè, ẽes kò tãá za guu a ko nqõó ba ntcáà tsara khóè tsara tòókuan cgoa qãèse hààkagu ka.

32 Dùú sa ra gha qanega nxàe? Ncẽe Giteone ba hẽé, Baraka ba hẽé, Samsone ba hẽé, Jafete ba hẽé, Dafite ba hẽé, Samuele ba hẽé naka porofiti xu hẽéthẽé kar gha c'ẽe gúù nxàe di x'aèa ner úú tama ka, 33 ncẽe kò dtcòm̀s koe guu a x'aian x'ãà tàà, a kò ẽe tchàno ii sa kúrú, a ẽe xu kò nqòòkaguèa sa hòò xu, ncẽe kò gàman di kg'áḿan tcẽekg'am, 34 a c'eean di ka̱ru ta̱man di xgóàn ts'írí, a ntcàum di kg'áḿ-c'aman nxanagu xu, ncẽe kò kg'amka ii igaba kò ka̱bise a qari-qariè xu, ncẽe kò ncõoan koe tàà xu, a kò tãá nqõó di xu ncõo-kg'ao xu x'ãà tàà xu qgóé xu. 35 Khóè zi kò ẽe kò x'óóa hãa qhàòan gazi di i x'ooan koe guu a ghùièa hãa ne koe hòò. C'ẽe nea kò kaisase xgàraè igaba ne kò kgoarakuan xguì, nxãasega ne gha ẽe ne ko x'ooan koe tẽe ka qãès kg'õè sa kg'õè ka. 36 C'ẽe nea kò nco̱iè a ne a kò xg'áḿmè, a kò thẽé táùan cgoa qáéè a qáé-nquuan koe úúè. 37 C'ẽe ne kò nxõ̱án cgoa xaoè, ne c'ẽe ne gáòa q'aaè, ne c'ẽe ne ntcàuan cgoa cg'õoè. Ghùu khòoan kana piri khòoan ne kò hã̱a a ko caate. Dxàua ne kò hãa, a kò qóḿ cgoa qgóókua hãa, a ne a kò tshúùse qgóóè. 38 Nqõó ba ko qãèa máá ne tama. Ho̱àra ne ko te tchàa-xgóóan koe hẽé naka xàbìan koe hẽé naka nxõ̱án dòm̀ q'oo koe hẽé naka dqòò ha̱éan koe hẽéthẽé e.

39 Wèéa ne ga kò Nqari ba qãè-tcaokagu gane di dtcòm̀an ka, igaba ne kò táá ẽe ne ko nqòòkaguèa hãa sa hòò. 40 Nqari ba kaisase qãès gúùs c'ẽe sa kg'ónòa máá taa hãa, nxãasega ne gha gane gatá cgoa xg'ae aNqarim máà ta kg'oana sa cg'oèa hãase hòò ka.

Copyright information for `NHR