Hebrews 13

Nqari ba ko qãè-tcaokagu zi tséé zi (13)

Qõekua ne khóè ne khama tu ma ncàm̀ku. Táá méé tu c'urù guu, tãá za guua hãa khóèan x'áéa tu koe qãèse hààkagua ne; gatà hẽéan ka i kò c'ẽe khóèan c'úùa hãase moengelean cg'áè-khoe iise qãèse hààkagu ke. Gane ẽe qáé-nquuan koe hàna ne ka tc'ẽe-tc'ẽese naka ẽe ne hànas téé-q'oos koe tòóse, naka tua gataga gane ẽe xgáèè ko ne tc'ẽe-tc'ẽese, gatu ga ko ma xgàrase khama ma.

Wèé khóèan ka méé i séèkuan tcommè nakam kgàrom séèkuan di ba q'ano ii, Nqari ba gha cg'áràn ko kúrú ne hẽé naka wèé cg'árà qhàòan ga hẽéthẽé ko xgàra ke.

Kg'õèa tu méé i marian ncàm̀ koe tòósea hãa guu, igaba méé tu wèés gúùs ẽe tu úúa hãa sa qãè-tcaoa máá. Nqari ba kò máá:

“Cuiskagar guu tsia hãa tite;
a Ra a gataga cuiskaga aagu tsia hãa tite,”
témé ke.
Gaa domka ta ko kgoarasea hãase kg'ui a ko máá:

“X'aiga ba tirim Hùi-kg'ao Me e,
ra cúí gúù ga bèe tite,
dùú ba ga khóè ba kúrú te?”
témé.

Tc'ẽe-tc'ẽese tu gatu di xu tc'ãà-cookg'ai xu, ncẽe kò Nqarim di kg'uian xgaa-xgaa tu u xu. Tc'ẽe-tc'ẽese nta iis kg'õè sa xu kò kg'õè sa naka tua gaxu dis dtcòm̀ sa serè.

Jeso Kreste ba Gam cúím ga Me e, ncãaka dim cáḿ ka hẽé, ncẽem cáḿ ka hẽé, naka chõò tamase hẽéthẽé e.

Táá méé tu cg'ãè na tãáka xgaa-xgaa-kg'áḿan ka ho̱àkaguè guu. Gatu di tcáóan ghaNqarim di cgóm̀kuan ka qari-qariè sa qãè si i ke, tc'õoan di x'áè-kg'áḿan komsanan ka tamase, ncẽe gane ẽe ko tc'õó o ne koe cúí hùi ga úú tama a. 10 Altara ba ta úúa hãa, peresiti xu ncẽe Juta ne ko còrèm qgáìm koe ko tséé xu cúí qari ga úú tama, gaam koe xu gha tc'õó di ba.

11 Kaiam peresiti ba ko kg'oo-coan di c'áòan séè a chìbian dis tcg'òóa-máákus iise kaisase tcom-tcomsam qgáìm koe úú, igabaga i ko gaan di tc'áróan x'áém ka tchàa koe dàòè. 12 Gaa domkagam kò Jesom igaba thẽé gataga x'áé-dxoom ka tchàa koe xgàraè, nxãasegam gha Gam di c'áòan koe guu a khóè ne kúrú ne gane di chìbian koe q'ano a tcom-tcomsa ka. 13 Ke hààn ta nxãaska x'áém ka tchàa koe tcg'oa naka Jesom cgoa xg'ae naka Gam cgoa sau-cgaekaguè. 14 Ncẽe koe ta kúúa ta gha hãam x'áé-dxoo ba úú tama, igabaga ta ko hààkom x'áé-dxoo ba qaa khama.

15 Ke hààn ta nxãaska wèé x'aè ka Nqari ba dqo̱m̀an di dàòa-máákuan Jesom koe guu na tcg'òóa máá, dàòa-máákus ncẽe cg'õèa ba nxàea tcg'òóan ka ko kg'áḿs ka kúrúè sa. 16 Naka tua táá qãèan kúrúan hẽé naka aukuan hẽéthẽé c'urù guu, gatà ii dàòa-máákuan kam ko Nqari ba qãè-tcaokaguè ke.

17 Gatu di xu tc'ãà-cookg'ai xu komsana naka gaxu di x'áè-kg'áḿan koe máàse. Kòre tu u xu ko ke, khóèm gatu ka gha Nqari ba chóà máám khama ma. Komsana xu naka xu nxãasega tsééa xu qãè-tcaoan cgoa kúrú, tshúù-tcaoan cgoa tamase, gatà i kò ii ne i cuiskaga hùi tua hãa tite ke.

18 Còrèa máá xae e, tcáóa xae q'oo koe xae tcoman úúa hãa chìbian xae bóòse tama di i, a xae a ko wèé qgáì koe xae gha qãès kg'õè sa kg'õè sa tc'ẽe ke. 19 Ra ko wèé qaria te ka dtcàrà tu u, còrè tu gha sa, nakar gha nxãasega qháésega ka̱bise a hàà cgae tu u.

Còo di còrèan hẽé naka tsgám̀kaguku zi hẽéthẽé e

20 Chõò tamas qáé-xg'aes di c'áòan kam kò Nqari ba gatá dim X'aigam Jesom, ncẽe kaia hãam ghùu kòre-kg'ao ba x'ooan koe guu a ka̱bi a óága. Ncẽem Nqarim tòókuan di ba méém 21 wèés gúùs qãè sa máà tu u, naka tu nxãasega ẽem Gabá tc'ẽea hãa sa kúrú. Gataga méém Jeso Krestem koe guu naka tséé zi qãè-tcaokagu Me gha zi gatá koe kúrú. Chõò tamase méém Jeso Kreste ba dqo̱m̀mè! Amen.

22 Tíí qõe ga tuè, ghùi-ghuin tcáó tu u ghas tcgãyas xòm̀ sar góá máá tua hãa, a ko dtcàrà tu u qáò-tcaoa tu gha máá si sa. 23 Gatá ka qõesem Timoteom kgoaraèa hãa sa tu gha q'ãa sar ko tc'ẽe. Ncẽè qháésem kò ko hàà ner gha gam cgoa síí cgae tu u. 24 Wèé xu tc'ãà-cookg'ai xu gatu di xu hẽé naka wèé ne tcom-tcomsa ne hẽéthẽé tu tsgám̀kagu. Italea di ne ko thẽé tsgám̀kagu tu u.

25 Cgóm̀kuan méé i gatu wèé tu cgoa hãa.

Copyright information for `NHR