Hebrews 2

Komsanan dis dqàèku sa

Gaa domka méé ta ncẽe ta kò kóḿa hãa tchõàn kaisase komsana, naka táá gaan koe tcg'oa na ho̱à guu. Gatá ka tsgõose ga xu kò moengelean ka máàèa hãa tchõà nea kò kaisa qarian úúa, ne kò gane ẽe kò táá komsana a, a táá xùri i ne kg'ano nea xgàrakuan hòò. Ncẽè ẽe ne khóè nea xg'ao xgàrakuan táá nxanagu, ka ta gha nxãaska gatá ntama ma nxanagu u, ncẽè ncẽeta noose kaias kgoarakusJesom koe hãas cgoa ta kò tchõà úú tama ne? Ncẽem kò X'aigamJeso ba kg'aia gaas ka kg'uia hãa, ne kò ẽe kò kóḿ Me ne gaas ka nxàea tseegukagu sa. Nqarim igabagam kò thẽé káí zi x'áí zi hẽé, naka are-aresa zi gúù hẽé, naka tãáka qarian hẽé, naka Tcom-tcomsam Tc'ẽem di zi aba zi ncẽe ne kò Gam di ncàm̀an ka máàèa hãa zi ka hẽéthẽé ncẽe sa nxàea tseegukagu. Gaa domka méé ta kaisase ncẽe tchõàn komsana.

Jeso ba Gam kgoarakuan koe ko úú ta am ga Me e

Nqari ba ncẽe ko hààm nqõóm ncẽe ta ko gaam ka kg'ui ba moengelean máà naka i tc'ãà-cookg'ai tama khama. Igabaga iNqarim di zi Tcgãya zi koe c'ẽe koe góásea hãa a ko máá:

Nqariè, khóè ba dìí baa,
Tsi ko gam ka tc'ẽe-tc'ẽese,
me khóèm dim cóá ba dìí baa,
Tsi tchõà úú cgoa mea?
Xòm̀ x'aè ka Tsi kò
moengelean dis téé-q'oos ka nqãaka hãa sa máà me,
a Tsi a kò x'áàn hẽé naka tcoman hẽéthẽé
dis cábá sa cábákagu me,
a kò wèé zi gúù zi
gam di qarian dòm̀ q'oo koe tòóa hãa,”
témé.

Nqari ba kò wèé zi gúù zikhóèm di qarian dòm̀ q'oo koe tòóa hãa, si gam di qarian dòm̀ q'oo koe hãa tamas gúù sa káà si i. Igabaga ncẽe i ii khama, wèés gúùs gam di qarian dòm̀ q'oo koe hãa sa ta qanega bóò tama.
Igabaga ta ko Jeso ba bóò, ncẽe kò xòm̀ x'aèan q'oo koe moengelean dis téé-q'oos ka nqãaka hãa sa máàèa ba, nxãasegam gha Nqarim di cgóm̀kuan koe guu a wèém khóèm domka x'oo sa xám̀ ka. Me kò x'oo sam kò xgàrasea máá domka x'áàn hẽé naka tcomkuan hẽéthẽé dis cábá sa cábákaguè.

10 Nqarim ncẽe ko wèés gúù sa kúrú, si wèés gúù sa Gam domka hãa, ba i kò qãèa máána hãa, Jeso bam gha kúrú Me xgàrasean koe guu a kg'ano Meas téé-q'oos koe hãa sa. A ba a kò ncẽe sa kúrú, káí ne cóá nem gha kúrú ne x'áàn koe hãa ka. Jeso ba Gaam kgoarakuan koe ko úú nem ga Me e khama. 11 Gaam ẽe ko khóèan kúrú i tcom-tcomsa ba hẽé, naka khóè ne ẽe ko kúrúè a tcom-tcomsa ne hẽéthẽéa cúís x'áé-q'oos di ne e. Gaa domkagam Jeso ba ‘Tíí qõe ga tuè’ ta ma tciia ne ka sau-cgaekaguè tama, 12 a koNqarim ka máá:

“Tíí qõe ga ne koer gha Tsari cg'õèan ka kg'ui;
a ra a gha xg'aes q'ane koe téé a ciian cgoa dqo̱m̀ Tsi,”
témé.

13 A ba a ko gaia máá:

“Nqarim koer gha Tiri tcoman tòó,”
témé.

A ba a ko gaia máá:

“Ncãa ga Ra a,
Nqarim máà Tea hãa ne cóá ne cgoa,”
témé.

14 Cóá nea c'áòan hẽé naka cgàan hẽéthẽé cgoa kúrúèa hãa ne khóè ne e, khamam kò Gaam igaba thẽé khóè ba kúrúse, a ba a kò x'óó, nxãasegam gha x'oos koe guu a x'ooan di qarian úúa hãa ba kaàkagu ka, ncẽe dxãwa ii ba, 15 a ba a kò ncẽe sa kúrú, nxãasegam gha gane ẽe kò wèé kg'õèa ne q'oo koe x'oos bèe koe qáésea hãa ne, gane di q'áòan koe kgoara ka. 16 Tseeguan kagam moengelea nem gha hùi ka hàà tama khama, igabagam Abrahamam ka tsgõose-coa nem gha hàà hùi ka hààraa. 17 Gaa domka i kòo qaase, wèé zi dàò zi koem ga Gam ka qõese ga ne khama ma kúrúè sa, nxãasegam gha Nqarim di tsééan koe kaiam peresitim tcom-tcomsa a cgóm̀kuan úúa hãa ba ii ka, a khóè ne dàòa-máákuan kúrúa máá, ne nxãasega gane di chìbian koe qgóóa mááè ka. 18 Gam igabam kò xgàrase, a kúrúa bóòè, khamam gha thẽé gane ẽe ko kúrúa bóòè ne hùi.

Copyright information for `NHR