Hebrews 3

Kreste ba Moshe ba hẽé naka Joshua ba hẽéthẽé tsara ka cgáé Me e (3—4)

Jeso ba Moshem ka kaia

Gaa domka méé tu, tíí qõe ga tu tcom-tcomsa tuè, ncẽe nqarikg'ai di tciikuan koe hãa tuè, Jesom ka tc'ẽe. Jesom ncẽe kò Nqarim ka tsééa tcg'òóèa hãa ba, a Kaiam Peresiti ba ii ba, ncẽe ta ko Gam ka gatá di dtcòm̀an nxàea tseegukagu ba. Gaam ẽe kò nxárá tcg'òó Mea hãam koem kò tcom-tcomsa Me e, ẽem kò ma Moshe ba ma Nqarim dim nquum wèém koe ma tcom-tcomsa me e khamaga ma. Wèém nquu ba khóèan ka tshàoèa hãa, Me Nqari ba wèés gúù sa tshàoa hãa. Me ẽem ma nquum dim tshào-kg'ao ba ma nquum ka kaisa tcomkuan hòòa hãa khamagam Jeso ba Moshe ba nqáéa hãase tcomkuan hòòa hãa. Moshe ba kò tséé-kg'ao me e, a kò Nqarim dim nquum wèém koe tcom-tcomsa me e, a ba a kò gam di zi tséé zi cgoa Nqarim ka gha hàà kg'uiè zi gúù zi ka nxàea tseegukagu. Igabagam Kreste ba Nqarim dim nquum koe Gam dim Cóám iise tcom-tcomsa Me e. Ta gatá Gam di ta nquu ta a, ncẽèNqarim koe tcoman hẽé naka nqòòs ẽe ta ko gaas cgoa bóòses koe hẽéthẽé ta kò qgóóa qaria hãa ne.

Komsana úú taman dis dqàèku sa

Gaa domka méé tu ẽem ko Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba méé a ko máá:

“Ncẽe cáḿ ka ẽe tu kòo dòm̀a ba kóḿ
ne méé tu táá qari-qari tcáó guu,
ẽe komsanan úú tama ne kò hẽé khama,
ẽe ne kòo tchàa-xgóós koe kúrúa bóòè ka.
Ncẽe gatu ka tsgõose ga xu kòo kúrúa bóò Te koe,
a kò 40 kurian séè a Tiri tsééan bóò.
10 Ra kò gaa domka ẽes qhàò sa xgóà cgaea hãa,
a Ra a kò máá:
‘Gane di tcáóa ne ko wèé x'aè ka ho̱àkaguè,
ne Tiri x'áè-kg'áḿan komsana tama,’
témé.

11 A Ra a kò gaa domka Tiri xgóàn koe gaìse a máá:

‘Cuiskaga ne Tiris sãakaguku-q'oos koe tcana hãa tite,’
témé.”

12 Q'ana méé tu hãa, tíí qõe ga tuè, naka i cúía tu ga táá cg'ãè, a dtcòm̀ úú tamas tcáó sa úúa hãa guu, ncẽe gha kúrú tu u tu kg'õèa hãam Nqarim koe tcg'oa sa. 13 Igaba méé tu wèé cáḿ ka korèku, ‘ncẽem cáḿ ba’ ta i kò ko mééès noose, naka i gha nxãasega táá c'ẽe-kg'áía tu ga cg'ãèan ka ho̱àkaguè naka qari-qari-tcúúè guu. 14 Ncẽè Nqarim koe ta kò ko qarika tcom, ncẽe ta kò ko kg'aia hẽé khama a síí chõò-q'oos koe tcãà ne ta gha Krestem koe xg'aea hãa. 15 Ncẽe i maNqarim dis Tcgãyas koe ma góásea hãa khama a ko máá:

“Ncẽem cáḿ ka tu kòo Nqarim di dòm̀an kóḿ
ne méé tu táá gatu ka tsgõose ga xu
Nqari ba kò komsana tama xu
khama ma qari-qari tcáó guu,”
témé.

16 Kháé dìí ga nea ẽe kò dòm̀a ba kóḿa hãa igaba kò táá komsana Me ne? Gane ẽe kò Egepeto koe guu a tcg'oara hãa ne tama ne gáé kò ii, wèéa ne ncẽe kò Moshem ka tc'ãà-cookg'aièa hãa ne? 17 Kháé ba kò Nqari ba dìín 40 kurian xgóà cgaea hãa? Gane ẽe kò cg'ãèan kúrúa hãa ne tama nea gáé kò ii, ncẽe i kò gane di tc'áróan tchàa-xgóós koe x'óóku ne? 18 Kháé ba kò dìí ga ne koe gaìse, ncẽem kò bìrí ne a máá, Gam dis sãàkagukus-q'oo koe ne cuiskaga tcana hãa tite témé ne? Gane ẽe komsana tama ne koe cúí ga a. 19 Si kò ncẽes gúù sa x'áí ta a, dtcòm̀ úú tamas domka ne kò táásãakagukus-q'oo koe tcãà sa.

Copyright information for `NHR