Hebrews 4

Gam dis sãakaguku-q'oos koe tcãàn dis nqòòkaguku sa hãa, ke méé ta q'ana hãa naka i cúía ta ga táá gaa koe tcãàn ka tààè naka kháóka qaùa hãa guu. Qãè tchõà ne kò hàà cgae ta a ke, ẽe i kò ma síí cgae nea khamaga ma, igaba ẽe ne kóḿa hãa kg'uia nea kò gane koe cgáé tama, ẽe ne ko kóḿ m ka ne kò táá dtcòm̀ m khama. Ncẽe sa ko máá, ẽe dtcòm̀a hãa ta gha ẽes sãakaguku-q'oos koe tcãà, témé. Nqari ba kò máá:

“Tiri xgóàn koer gaìsea hãa,
cuiskaga ne gane
Tiris sãakaguku-q'oos koe tcana hãa tite sa,”
témé khama. Eẽta i kò ma Gam di tsééan nxãakamaga nqõóm tshoa-tshoase-q'oo koe ga xg'ara hãa, me kò sana hãa igaba.
7 dim cáḿ ka iNqarim di zi Tcgãya zi koe c'ẽe koe góásea hãa a ko máá: “Nqari ba kò 7 dim cáḿ ka Gam di tsééan wèé koe sana hãa,” témé khama. A ba a kò gaicara ncẽem qgáìm koe máá: “Cuiskaga ne Tiris sãakaguku-q'oos koe tcana hãa tite,” témé. Gane ẽe kò tc'ãà a qãè tchõàn kóḿ nea kò táá dtcòm̀, khama ne kò gane di komsana taman domka gaas sãakaguku-q'oos koe táá tcãà. Ne c'ẽe ne hànaa, tcãà sa kgoara mááèa hãa ne. Gaa domkam kò Nqari ba gaicara c'ẽem cáḿ ba tòó, “Ncẽem cáḿ ba” ta ko ma tciiè ba. Káí xu kuri xu qãá q'oo koem kò Dafitem koe guu a kg'ui, ncẽe i nxãakamagaNqarim di zi Tcgãya zi koe ma nxàeèa hãa khamaga ma a máá:

“Ncẽem cáḿ ka tu kòo dòm̀a ba kóḿ,
ne méé tu táá tcáóa tu qari-qari guu,”
ta ko méé e.

Ncẽè Joshuam kò xg'ao sãakaguku-q'oo sa máà nea hãa, nem ga kò Nqari ba táá ka̱bise a kháóka c'ẽem cáḿ ka kg'uia hãa. Gaa domkagas Nqarim di ne khóè ne koe Sabata dis sãakaguku-q'oo sa téé-tẽe. 10 Dìím wèém ẽe ko Nqarim dis sãakaguku-q'oos koe tcãà ba ko gam di zi tséé zi koe sãa khama, ẽem kò ma Nqari ba Gam di zi koe ma sana hãa khamaga ma. 11 Ke méé ta gaa domka ncẽes sãakaguku-q'oos koe tcãàn x'ãà máá, naka taa nxãasega táá x'óóku guu, ncẽe ne kò gane ma gane di komsana taman domka ma x'óóku khama ma.

12 Nqarim dim kg'ui ba kg'õèa hãa, a ko tséé khama, a wèé za ga ntcõe-kg'áḿ ntcàum ka kaisase ts'éè me e, a ko khóèan koe qhàea tcãàse, a tcáó sa hẽé naka tc'ẽe ba hẽéthẽé gáòa q'aa, a q'amku-q'oo zi hẽé naka tcgaèan hẽéthẽé q'aa-q'aa, a ba a ko tcáós di cauan hẽé naka tc'ẽe-kg'áḿan hẽéthẽé bóòa tcg'òó. 13 C'ẽes gúùs Nqarim tcgáí-q'oo koe chóm̀sea hãas ga sa káà si i, wèés gúùs ẽe kúrúèa hãa sa nqáḿan koe téé-tẽe a ko tcgáí-q'ooa ba koe hòòse, Gaam ncẽe Gam koe méé ta xo̱ara mááse ba.

Kreste ba peresiti xu ka cgáé Me e (4:14—7:28)

Jeso ba kaiam peresitim tc'amaka hãa Me e

14 Q'ana ta hãa, kaiam peresitim tc'amaka hãa ba ta úúa hãa sa, Jesom ncẽe Nqarim dim Cóá ba, ncẽe kò nqarikg'aian nqáé a Nqarim cookg'ai koe síí hãa ba. Ke méé ta ncẽe ta nxàea hãa dtcòm̀an qarika qgóó. 15 Kaiam peresitim gatá di kg'amkan koe thõò-xama máá ta a tama ba ta úú tama khama, igabaga ta kaiam peresiti ba úúa hãa, ncẽe kò ẽe ta gatá ma kúrúa bóòèa hãa khamaga ma wèé za kúrúa bóòè ba, igaba kò táá chìbi kúrú ba. 16 Ke méé ta gaa domka kgoarasea hãase Nqarim dis ntcõó-q'oos x'aian dis koe cúù-cuuse, ncẽe cgóm̀kuan hãa koe, nxãasega ta gha gaa koe thõò-xama-máákuan hẽé naka cgóm̀kuan hẽéthẽé hòò, ncẽe gha hùi ta a, qaa a ta ko x'aè ka.

Copyright information for `NHR